LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSYBĖS ĮSTATYMO NR. I-464 22 IR 291 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. birželio 30 d. Nr. XIII-1431

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 22 straipsnio 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9) tvirtina ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų, įstaigų prie ministerijų, Vyriausybės atstovo tarnybos nuostatus, Vyriausybės įstaigų administracijos struktūrą arba paveda ją tvirtinti Vyriausybės įstaigos vadovui, jei kiti įstatymai nenustato kitos jos tvirtinimo tvarkos; tvirtinti įstaigų prie ministerijų nuostatus ir jų administracijos struktūrą Vyriausybė gali pavesti atitinkamos valdymo srities ministrui, jei kiti įstatymai nenustato kitos jų tvirtinimo tvarkos;“.

 

2 straipsnis. 291 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 291 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Vyriausybės įstaigai vadovauja jos vadovas – valstybės pareigūnas. Vyriausybės įstaigos vadovą Vyriausybės paskirto atitinkamos valdymo srities ministro teikimu ketveriems metams priima į pareigas ir atleidžia iš jų Vyriausybė, jeigu įstatymai nenustato kitaip. Asmuo, priimamas į Vyriausybės įstaigos vadovo pareigas, turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus asmeniui, priimamam į valstybės tarnautojo pareigas, ir specialiuosius reikalavimus, kuriuos gali nustatyti Vyriausybės įstaigos veiklą reglamentuojantis įstatymas ar tiesiogiai taikomas Europos Sąjungos teisės aktas. Vyriausybės įstaigos vadovas gali būti skiriamas eiti šias pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Jeigu įstatymai nenustato kitaip, Vyriausybės įstaigos vadovas yra atsakingas Vyriausybei ir atitinkamos valdymo srities ministrui ir atskaitingas Vyriausybei ir ministrams, kuriems pavestos valdymo sritys yra susijusios su Vyriausybės įstaigos veikla.“

2. Pakeisti 291 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Vyriausybės įstaigos vadovas, išskyrus atvejus, kai jo atleidimo pagrindus nustato Vyriausybės įstaigos veiklą reglamentuojantis įstatymas ar tiesiogiai taikomas Europos Sąjungos teisės aktas, atleidžiamas iš pareigų:

1) savo noru;

2) kai praranda Lietuvos Respublikos pilietybę;

3) pasibaigus kadencijai;

4) išrinkus arba paskyrus į kitas pareigas;

5) kai įsiteisėja teismo nuosprendis, kuriuo jam paskirta bausmė už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, nusikalstamą veiką valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, nusikalstamą veiką nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai ar finansų sistemai arba bausmė, dėl kurios jis negali eiti savo pareigų;

6) kai jis šiurkščiai pažeidžia savo pareigas;

7) kai Vyriausybė nepritaria jo veiklos ataskaitai.“

3. Pripažinti netekusia galios 291 straipsnio 10 dalį.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. liepos 16 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė