NidosHerbas

 

 

 

NERINGOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS KONCESIJOS MOKESČIO UŽ VIENOS TONOS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUTVARKYMĄ DYDŽIO PATVIRTINIMO

 

2017 m. birželio 16 d. Nr. V13-336

 

Neringa

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, 2017 m. balandžio 6 d. susitarimo Nr. V31-61 „Dėl 2007 m. gruodžio 27 d. koncesijos sutarties Nr. V31-07-98 „Dėl Neringos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų perdavimo ir vykdymo“ pakeitimo“ 33 punktu ir Neringos savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. T1-71 patvirtinta Koncesijos mokesčio apskaičiavimo metodikos 102 punktu, atsižvelgdamas į UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro 2017 m. gegužės 30 raštą Nr. (1.10)-2R-1466 „Dėl koncesijos mokesčio už atliekų tvarkymą“:

1.Tvirtinu 101,96 eurų (kartu su PVM) dydžio Neringos savivaldybės koncesijos mokesčio dydį už komunalinių atliekų vienos tonos sutvarkymą.

2.  N u r o d a u  šį mokestį taikyti atsiskaitymams su  UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras nuo 2017 m. liepos 1 d.

2.  P a n a i k i n u Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymą Nr. V13-702 „Dėl Neringos savivaldybės komunalinių atliekų vienos tonos surinkimo ir sutvarkymo kaštų  patvirtinimo“.

 

 

 

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas                                   Sigitas Šveikauskas

pavaduojantis administracijos direktorių