Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2018 M. GEGUŽĖS 23 D. NUTARIMO NR. 488 „DĖL CENTRALIZUOTO VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ buhalterinės APSKAITOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. liepos 1 d. Nr. 741

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.    Pakeisti Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 488 „Dėl Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme, Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme, Inventorizacijos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Inventorizacijos taisyklės), ir Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės).“

1.2. Papildyti 3.10 papunkčiu:

3.10. viešojo sektoriaus subjekto, kurio apskaita tvarkoma centralizuotai, turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų, nurodytų Aprašo 18.9 papunktyje, inventorizacijos organizavimą ir atlikimą.“

1.3. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Dėl apskaitos organizavimo tarp užsakovo – viešojo sektoriaus subjekto, dėl kurio apskaitos tvarkymo centralizuotai priimtas sprendimas (toliau – užsakovas), ir centralizuotos apskaitos įstaigos pasirašoma Aprašo 1 priede nurodyta tipinės formos buhalterinės apskaitos organizavimo sutartis (toliau – sutartis), kurioje nustatoma:

4.1. užsakovo ir centralizuotos apskaitos įstaigos pareigos ir atsakomybė tvarkant apskaitą;

4.2. užsakovo apskaitos informacijos – apskaitos dokumentų ir kitos informacijos (įskaitant užsakovo sudarytų sutarčių informaciją, užsakovo kompetencijai priskirtą informaciją, susijusią su apskaitos dokumentais), nurodytos Aprašo 2 priede pateiktame Apskaitos dokumentų ir kitos informacijos, reikalingos buhalterinei apskaitai tvarkyti ir ataskaitoms rengti, pavyzdiniame sąraše, reikalingos užsakovo apskaitai (įskaitant valdymo (vidaus) apskaitą) tvarkyti ir Aprašo 3.5–3.7 papunkčiuose nurodytoms ataskaitoms rengti, – teikimo terminai;

4.3. kitos sąlygos.“

1.4. Papildyti II1 skyriumi:

II1 SKYRIUS

APSKAITOS INFORMACIJOS TEIKIMAS

 

111. Užsakovas apskaitos informaciją, kurią galima gauti per valstybės informacinę sistemą „E. sąskaita“ (toliau – „E. sąskaita“), turi priimti per šią sistemą.

112. Užsakovas, išskyrus atvejus, kai užsakovas yra savivaldybės kontroliuojamas viešojo sektoriaus subjektas, apskaitos informaciją, kurios centralizuotos apskaitos įstaiga negali gauti iš bendros viešojo sektoriaus finansų valdymo informacinės sistemos, įtrauktos į Bendrų viešojo sektoriaus finansų valdymo informacinių sistemų, jų naudojimo terminų ir jas naudojančių viešojo sektoriaus subjektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1252 „Dėl bendrų viešojo sektoriaus finansų valdymo informacinių sistemų ir jų naudojimo“ (toliau – bendra IS), centralizuotos apskaitos įstaigai teikia per bendrą IS. Užsakovas per „E. sąskaitą“ gautą apskaitos informaciją kaip oficialiuosius elektroninius dokumentus teikia per bendrą IS.

113. Tais atvejais, kai bendra IS nėra įdiegta arba užsakovas dėl techninių kliūčių negali pateikti apskaitos informacijos per bendrą IS, ji teikiama centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo nustatyta apskaitos informacijos teikimo tvarka, kol bendra IS bus įdiegta arba techninės kliūtys bus pašalintos.

114. Tais atvejais, kai užsakovas dėl informacijos, sudarančios valstybės ar tarnybos paslaptį, pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymą negali pateikti apskaitos informacijos per bendrą IS, ji teikiama centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo nustatyta apskaitos informacijos teikimo tvarka.

1.5. Pakeisti 112  punktą ir jį išdėstyti taip:

112. Užsakovas apskaitos informaciją, kurios centralizuotos apskaitos įstaiga negali gauti iš bendros viešojo sektoriaus finansų valdymo informacinės sistemos, įtrauktos į Bendrų viešojo sektoriaus finansų valdymo informacinių sistemų, jų naudojimo terminų ir jas naudojančių viešojo sektoriaus subjektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1252 „Dėl bendrų viešojo sektoriaus finansų valdymo informacinių sistemų ir jų naudojimo“, ar nustatytos savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – bendra IS), centralizuotos apskaitos įstaigai teikia per bendrą IS. Užsakovas per „E. sąskaitą“ gautą apskaitos informaciją kaip oficialiuosius elektroninius dokumentus teikia per bendrą IS.“

1.6. Pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

12.     Užsakovo vadovas, kiek tai susiję su apskaitos organizavimu, atsakingas už:

12.1. teisingos, tikslios, išsamios informacijos apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas, įskaitant informaciją, reikalingą turto ir įsipareigojimų vertėms pagal VSAFAS apskaičiuoti, teikimą laiku centralizuotos apskaitos įstaigai;

12.2. centralizuotos apskaitos įstaigos parengtų užsakovo finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir (arba) konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių pateikimą Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nurodytoms įstaigoms šiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais ir paskelbimą laiku;

12.3.   užsakovo apskaitos dokumentų, apskaitos registrų, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir (arba) konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių saugojimą Dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka;

12.4. nematerialiojo turto, ilgalaikio materialiojo turto, biologinio turto, investicijų į vertybinius popierius, atsargų, pinigų kasoje ir atidėjinių inventorizacijos organizavimą ir atlikimą laiku, inventorizacijos duomenų išsaugojimą, užsakovo ir centralizuotos apskaitos įstaigos atliktos inventorizacijos metu nustatytų turto trūkumų išieškojimą, sprendimų dėl užsakovo ir centralizuotos apskaitos įstaigos atliktos inventorizacijos rezultatų įtraukimo į apskaitą priėmimą;

12.5. užsakovo vidaus kontrolės sukūrimą ir veikimo užtikrinimą.“

1.7. Pakeisti 13.13 papunktį ir jį išdėstyti taip:

13.13. tvirtina užsakovo paskirtų atsakingų asmenų parengtas pažymas apie:

13.13.1. tikrąja verte rodomo turto vertės pokyčius;

13.13.2. nuostolius dėl nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo, biologinio turto, atsargų nuvertėjimo;

13.13.3. nuostolius dėl gautinų sumų nuvertėjimo, kuriuos apskaičiavo centralizuotos apskaitos įstaigos paskirtas atsakingas asmuo pagal užsakovo gautinų sumų senaties žiniaraščius;

13.13.4. nuostolių dėl Aprašo 13.13.1–13.13.3 papunkčiuose nurodyto turto nuvertėjimo panaikinimą;

13.13.5. kitą informaciją, reikalingą centralizuotos apskaitos įstaigos paskirtam atsakingam darbuotojui turto ir įsipareigojimų vertėms pagal VSAFAS apskaičiuoti;“.

1.8. Pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

14.     Užsakovo vadovas arba jo pavedimu kitas vadovaujamas pareigas einantis asmuo turi teisę:

14.1.    iš centralizuotos apskaitos įstaigos gauti žodinius ir (arba) rašytinius paaiškinimus, susijusius su užsakovo apskaitos organizavimu (dėl ataskaitose pateiktos informacijos, pavėluotai atliktų mokėjimo operacijų ir panašiai), išsamią ir teisingą informaciją, reikalingą sprendimams priimti;

14.2.    nepriimti centralizuotos apskaitos įstaigos parengtos užsakovo apskaitos informacijos, jeigu pateikta informacija netiksli ir užsakovas gali tai pagrįsti, reikalauti ištaisyti trūkumus ir netikslumus arba reikalauti pateikti trūkstamą informaciją;

14.3.    iš centralizuotos apskaitos įstaigos reikalauti pateikti užsakovo apskaitos dokumentus, jei jie yra sukurti naudojant apskaitos IS, kuria užsakovas dėl techninių kliūčių negali naudotis, Aprašo 3.5–3.7 papunkčiuose nurodytas ataskaitas;

14.4.    teikti pasiūlymus centralizuotos apskaitos įstaigai dėl užsakovo apskaitos politikos, sąskaitų plano, apskaitos procedūrų keitimo, informacijos ataskaitose pateikimo.“

1.9. Papildyti 141 punktu:

141. Jei Aprašo 3.5–3.7 papunkčiuose nurodytos ataskaitos parengtos nesilaikant jų formos ir turinio reikalavimų arba aiškinamuosiuose raštuose pateikti paaiškinimai yra nepakankami, užsakovo vadovas turi:

141.1. informuoti centralizuotos apskaitos įstaigą jos nustatyta tvarka apie atsisakymo priimti užsakovo nurodytas ataskaitas priežastis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo ataskaitų gavimo dienos;

141.2. reikalauti centralizuotos apskaitos įstaigos patikslinti užsakovo nurodytas ataskaitas pagal pateiktas pastabas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo centralizuotos apskaitos įstaigos informavimo apie atsisakymą priimti ataskaitas dienos.“

1.10.    Pakeisti 15.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

15.1.  informuoti centralizuotos apskaitos įstaigą jos nustatyta tvarka apie atsisakymo priimti užsakovo apskaitos informaciją priežastis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo apskaitos informacijos gavimo dienos ir reikalauti pagal pateiktas pastabas juos patikslinti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo centralizuotos apskaitos įstaigos informavimo apie atsisakymą priimti užsakovo apskaitos informaciją dienos;“.

1.11.    Pakeisti 15.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

15.3. užtikrinti apskaitos informacijos teikimą centralizuotos apskaitos įstaigai sutartyje nustatytais terminais ir Aprašo II1 skyriuje nurodytomis priemonėmis bei tvarka;“.

1.12. Pripažinti netekusiu galios 15.4 papunktį.

1.13. Pakeisti 16.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

16.1. teikia centralizuotos apskaitos įstaigai per sutartyje nustatytus terminus:

16.1.1. užsakovo apskaitos informaciją Aprašo II1 skyriuje nurodytomis priemonėmis ir tvarka;

16.1.2. informaciją apie suteiktas ir (ar) gautas garantijas, ūkinius įvykius, teismo procesus, kuriuose kaip ieškovas (pareiškėjas) ar atsakovas dalyvauja užsakovas (nurodydami ieškinio sumą, tikėtiną teismo proceso baigtį, tikimybę, kad užsakovas gali patirti sąnaudų arba gauti pajamų (žalos atlyginimą)), nurodydami sumas ir kitą užsakovo apskaitai tvarkyti reikalingą ir (arba) centralizuotos apskaitos įstaigos prašomą informaciją;

16.1.3. patikslintus užsakovo apskaitos dokumentus, neatitikusius formos ir (arba) turinio reikalavimų;“.

1.14. Pakeisti 18.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

18.3. užsakovo finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir (arba) konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių, atitinkančių jų formos ir turinio reikalavimus, parengimą, pateikimą užsakovui ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki teisės aktuose, reglamentuojančiuose jų pateikimą, nurodytos atitinkamų ataskaitų rinkinių pateikimo kontroliuojančiajam viešojo sektoriaus subjektui ir (arba) Finansų ministerijai dienos ir, jei reikia, atitinkamų ataskaitų rinkinių patikslinimą pagal užsakovo pateiktas pastabas Aprašo 141 punkte nustatyta tvarka;“.

1.15. Papildyti 18.9 papunkčiu:

18.9. turto ir įsipareigojimų, nenurodytų Aprašo 12.4 papunktyje, ir finansavimo sumų inventorizacijos organizavimą ir atlikimą laiku, inventorizacijos rezultatų perdavimą užsakovui.“

1.16. Pripažinti netekusiu galios 20.1 papunktį.

1.17.    Pripažinti netekusiu galios 21.1 papunktį.

1.18.    Pakeisti VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

VI SKYRIUS

CENTRALIZUOTOS APSKAITOS ĮSTAIGOS PASKIRTŲ ATSAKINGŲ ASMENŲ ATSAKOMYBĖ, FUNKCIJOS IR TEISĖS“.

1.19. Papildyti 22.5 papunkčiu:

22.5. turto ir įsipareigojimų verčių pagal VSAFAS pagal užsakovo paskirtų atsakingų asmenų pateiktą informaciją apskaičiavimą.“

1.20. Pakeisti 23.2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

23.2.2. tikrina, ar pateikti visi užsakovo ūkinei operacijai registruoti reikalingi dokumentai ir ar pateikti dokumentai turi visus privalomus rekvizitus;“.

1.21. Pakeisti 23.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

23.4. susijusias su inventorizacija:

23.4.1. atlieka užsakovo gautinų sumų, mokėtinų sumų ir finansavimo sumų suderinimą. Finansavimo sumos (gautos, perduotos, grąžintos), išskyrus gautas iš ne viešojo sektoriaus subjekto sumas, laikomos inventorizuotomis, kai jos suderinamos VSAKIS. Finansavimo sumas suderinus VSAKIS, inventorizaciją įforminantis dokumentas nerengiamas;

23.4.2. rengia turto ir įsipareigojimų, nurodytų Aprašo 12.4 papunktyje, sąrašus, kuriuose pateikiama apskaitos registrų informacija, užsakovo nurodytu detalumu tiek, kiek leidžia apskaitos IS;

23.4.3. atlieka turto ir įsipareigojimų, nenurodytų Aprašo 12.4 papunktyje, bei finansavimo sumų inventorizaciją;

23.4.4. teikia informaciją apie nesuderintas turto ir įsipareigojimų, nenurodytų Aprašo 12.4 papunktyje, bei finansavimo sumas užsakovui, nurodydamas nesuderinimo priežastis ir, jei reikia, prašo pateikti suderinimui trūkstamą apskaitos informaciją;

23.4.5. pagal užsakovo vadovo sprendimą registruoja inventorizacijos rezultatus apskaitoje.“

1.22.    Papildyti 23.6.8 papunkčiu:

23.6.8. informuoja užsakovą apie jo pateiktus apskaitos dokumentus, neatitinkančius jų formos ir (arba) turinio reikalavimų, taip pat apie užsakovo nurodymų nevykdymo priežastis per 2 darbo dienas nuo apskaitos dokumentų ar užsakovo nurodymų gavimo dienos centralizuotos apskaitos įstaigos nustatyta tvarka;“.

1.23. Papildyti VI skyrių 231 punktu:

231. Centralizuotos apskaitos įstaigos paskirti atsakingi asmenys turi teisę:

231.1. reikalauti, kad užsakovo pateikti apskaitos dokumentai atitiktų jų formos ir (arba) turinio reikalavimus, prašyti užsakovo pateikti patikslintus apskaitos dokumentus, papildomą ar trūkstamą apskaitos informaciją;

231.2. nepriimti užsakovo pateiktų apskaitos dokumentų, nevykdyti užsakovo nurodymų, jeigu pateikiami apskaitos dokumentai, neatitinkantys jų formos ir (arba) turinio reikalavimų, arba tokie veiksmai prieštarauja teisės aktams, reglamentuojantiems apskaitos tvarkymą, ataskaitų rengimą ir teikimą.“

1.24. Pakeisti 1 priedo 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

14. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki ______________/ neterminuotai.

Sutartis laikoma nutraukta Užsakovo reorganizavimo arba likvidavimo dieną arba kai Užsakovas yra išbraukiamas iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų, Vyriausybės įstaigų, Vyriausybės atstovų įstaigos, atitinkamo ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų prie ministerijos, kitų biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, kurių buhalterinės apskaitos tvarkymo ir personalo administravimo funkcijos atliekamos centralizuotai, sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai.

1.25. Pakeisti 1 priedo 3.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

„3.3.    Sutarties 3.2 papunktyje nurodytų ataskaitų pateikimą Užsakovui ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki teisės aktuose, reglamentuojančiuose jų pateikimą, nurodytos atitinkamų ataskaitų rinkinių pateikimo kontroliuojančiajam viešojo sektoriaus subjektui ir (arba) Finansų ministerijai dienos, o kitos Užsakovo prašomos buhalterinės apskaitos informacijos pateikimą Užsakovui ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo Užsakovo kreipimosi (nurodyti ataskaitas ir konkretų jų pateikimo terminą):_____________;“.

1.26. Papildyti 1 priedą 22 punktu:

22. Šalių įgalioti asmenys, kurie stebi, prižiūri, koordinuoja, kontroliuoja, kaip vykdoma Sutartis:

 

Užsakovo įgaliotas asmuo

 

Tvarkytojo įgaliotas asmuo

 

Pareigos, vardas ir pavardė

 

 

Telefonas

 

 

El. paštas

 

 

Apie įgaliotų asmenų pakeitimus Šalys raštu privalo informuoti viena kitą per 3 darbo dienas nuo įgaliotų asmenų pasikeitimo dienos.“

2.   Šio nutarimo 1.5 papunktis įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Vilius Šapoka