HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2010 M. SAUSIO 27 D. ĮSAKYMO NR. D1-79 „DĖL MIŠKO KIRTIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 1 d. Nr. D1-514

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Miško kirtimų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D1-79 „Dėl Miško kirtimų taisyklių patvirtinimo“:

1.   pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Minimalus plynųjų pagrindinių miško kirtimų biržių prie plynųjų pagrindinių, plynųjų sanitarinių ar ištisinių medynų ir krūmynų pertvarkymo kirtimų biržių šliejimo laikas (skaičiuojamas nuo leidimo kirsti mišką, išduoto anksčiau iškirstai biržei, galiojimo ar pratęsimo pabaigos) – 5 metai; kai atkuriami pušynai nenusausintose pelkinėse augavietėse, – 10 metų. Praėjus nustatytam laikotarpiui, gretima biržė kertama, kai pagal Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų, patvirtintų aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199 „Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai) reikalavimus anksčiau iškirstoje biržėje yra atkurtas miškas ir vyraujančių tikslinių rūšių medžių vidutinis aukštis ne mažesnis kaip 0,5 m. Biržių šliejimo reikalavimai netaikomi, kai šliejamų ir anksčiau iškirstų biržių bendras plotas ir plotis neviršija Taisyklių 12 ir 13 punktuose nustatytų maksimalių biržės ploto ir pločio reikalavimų arba kai kirstinus medynus skiria pusamžiai ir jaunesni medynai, kurių plotis ne mažesnis kaip pusė maksimalaus plynųjų pagrindinių miško kirtimų biržės pločio (Taisyklių 2 lentelė).“;

2. pakeičiu 56 punktą ir jį išdėstau taip:

56. Ugdomieji miško kirtimai skirstomi į jaunuolynų ugdymo, retinimo ir einamuosius kirtimus:

Ugdomųjų miško kirtimų rūšis

Medynų amžius, metai

spygliuočių ir kietųjų lapuočių

minkštųjų lapuočių

Jaunuolynų ugdymas

8–20

8–20

Retinimas

21–40

21–30

Einamasis kirtimas

41 ir daugiau

31 ir daugiau

 

3. papildau nauju 561 punktu:

561. Įvairiaamžiuose medynuose ugdomieji miško kirtimai vykdomi kompleksiškai ir gali apimti kelias jų kirtimų rūšis. Šiais atvejais ugdomųjų miško kirtimų rūšis nustatoma pagal vyraujančią ugdomųjų miško kirtimų rūšį, atsižvelgiant į vidutinį vyraujančios medžių rūšies amžių.“;

4. papildau nauju 562 punktu:

562. Jaunuolynų ugdymo kirtimams priskiriamas trako kirtimas ir pomiškio ugdymas. Traką leidžiama kirsti ar ugdyti pomiškį ir neugdant medyno pirmojo ar antrojo ardo.;

5. pakeičiu 57 punktą ir jį išdėstau taip:

57. Miško savininkai ir valdytojai privalo vykdyti būtinuosius jaunuolynų ugdymo kirtimus, kai stelbiami tikslinių rūšių medžiai. Jaunuolynų ugdymo kirtimai pradedami aštuntaisiais želdinių ir žėlinių augimo metais.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                      Kęstutis Mažeika