LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2013 M. LIEPOS 30 D. ĮSAKYMO NR. 4-670 „DĖL IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo nr. 405  „Dėl išorinės  reklamos  įrengimo  tipinių  taisyklių patvirtinimo“ IR JĮ KEITUSIŲ ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS“ PAKEITIMO

 

2016 m. vasario 12 d. Nr. 4-134

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Išorinės reklamos įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“:

1. Papildau 15.1.71 papunkčiu:

15.1.71 informacija, ar pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas;“.

2. Pripažįstu netekusiu galios 15.3 papunktį.

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                                 Evaldas Gustas