LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. SPALIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 1K-316 „DĖL Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. gegužės 6 d. Nr. 1K-160

Vilnius

 

Pakeičiu Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. Paskelbus kvietimą teikti paraiškas, įgyvendinančioji institucija ir ministerija, pagal kompetenciją atsakinga už iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą ūkio sektorių (toliau – ministerija), savo vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka turi surengti informacinius susitikimus ir (ar) galimų pareiškėjų mokymą, siekdamos paaiškinti projektų finansavimo sąlygas, paraiškų rengimo ir teikimo tvarką. Jei projektai atrenkami valstybės ar regionų projektų planavimo būdu, informaciniai susitikimai ir (ar) galimų pareiškėjų mokymai gali būti nerengiami, kai galimi pareiškėjai jau yra vykdę panašius projektus, tačiau rengiami tuo atveju, kai pareiškėjas įgyvendinančiosios institucijos to prašo.“

2. Papildau 671 punktu:

671. Kai rengiamas projektas, kuriuo siekiama investuoti į turtą arba infrastruktūrą, reikalingą viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Viešojo administravimo įstatyme, teikti, ir kuriam įgyvendinti suplanuotų investicijų į investavimo objektus išlaidų suma, išskyrus (atėmus) joms tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) ir išlaidas, kurios apmokamos supaprastintai pagal iš anksto nustatytus dydžius (fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas arba fiksuotąsias normas), viršija 300 000 eurų, Taisyklių 66.7 papunktyje nustatytam reikalavimui įvertinti kartu su valstybės arba regiono projekto projektiniu pasiūlymu teikiamas investicijų projektas. Kitais atvejais (jei vykdomas projektų konkursas ar tęstinė projektų atranka) kartu su paraiška teikiamas investicijų projektas su viena siūloma įgyvendinti projekto alternatyva arba skaičiuoklė, skirta investicijų projekto sąnaudų ir naudos analizei atlikti, kaip nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše. Investicijų projektas ir (jei taikoma) skaičiuoklė investicijų projekto sąnaudų ir naudos analizei atlikti rengiami vadovaujantis viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros patvirtinta Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika (toliau – Investicijų projektų rengimo metodika) (dokumentas skelbiamas interneto svetainėje www.finmin.lt). Jei Investicijų projektų rengimo metodiką numatoma taikyti su išimtimis, tokios išimtys turi būti suderintos su vadovaujančiąja institucija ir numatytos projektų finansavimo sąlygų apraše.“

3. Pakeičiu 69 punktą ir jį išdėstau taip:

69. Pagal kiekvieną veiksmų programos priemonę turi būti patvirtintas bent vienas specialusis projektų atrankos kriterijus, detalizuojantis Taisyklių 66.2 papunktyje nurodytą bendrąjį reikalavimą. Kai projektai atrenkami projektų konkurso būdu, pagal kiekvieną veiksmų programos priemonę taip pat turi būti patvirtinti prioritetiniai projektų atrankos kriterijai.“

4. Pakeičiu 70 punktą ir jį išdėstau taip:

70. Pagal tam tikrą kvietimą teikti paraiškas arba pagal valstybės ar regionų projektų sąrašą planuojamiems finansuoti projektams gali būti taikomi ne visi veiksmų programos priemonei nustatyti projektų atrankos kriterijai, kai ministerija nurodo tai projektų finansavimo sąlygų apraše. Tokiu atveju teikiant specialiuosius projektų atrankos kriterijus Stebėsenos komitetui tvirtinti turi būti nurodyta, kokie specialieji projektų atrankos kriterijai kokioms veikloms taikomi.“

5. Pakeičiu 78.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

78.2. kvietimo teikti paraiškas skelbimas (taikoma tik projektų konkursui arba tęstinei projektų atrankai);“.

6. Pakeičiu 84 punktą ir jį išdėstau taip:

84. Taisyklių 3 priede nustatyta paraiškos forma ir jos pildymo instrukcija, tipiniai paraiškos priedai, nurodyti Taisyklių 3 priedo 20 punkte, skelbiami svetainėje www.esinvesticijos.lt.“

7. Pakeičiu 100 punktą ir jį išdėstau taip:

100. Valstybės projektų planavimo būdu atrenkami didelės apimties projektai rengiami vadovaujantis:

100.1. Taisyklių 78 punkte nurodytais dokumentais;

100.2. reglamento (ES) Nr. 1303/2013 101–103 straipsniuose nustatytais reikalavimais;

100.3. didelės apimties projekto paraiškos forma ir sąnaudų ir naudos analizės atlikimo metodika, patvirtintomis 2015 m. sausio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2015/207, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatų dėl pažangos ataskaitos modelių, informacijos apie didelės apimties projektą teikimo, bendrojo veiksmų plano, investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo įgyvendinimo ataskaitų, valdymo pareiškimo, audito strategijos, audito nuomonės ir metinės kontrolės ataskaitos modelių, taip pat išlaidų ir naudos analizės atlikimo metodikos ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1299/2013 nuostatų dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo įgyvendinimo ataskaitų modelio įgyvendinimo taisyklės (OL 2015, L 38, p. 1) (dokumentas skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt);

100.4. Metodinėmis gairėmis dėl nepriklausomo didelės apimties projekto kokybės vertinimo ir projektų, iš kurių gaunama pajamų, grynųjų pajamų skaičiavimo, patvirtintomis 2014 m. kovo 3 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 480/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos (OL 2014, L 138, p. 5)  (dokumentas skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt).“

8. Pakeičiu 101.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

101.2. užpildyta paraiškos forma, nustatyta reglamente (ES) Nr. 2015/207, ir kiti dokumentai, kuriais pagrindžiama šioje paraiškos formoje pateikta informacija;“.

9. Pakeičiu 103.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

103.2. gavusi iš vadovaujančiosios institucijos informaciją, kad didelės apimties projekto paraišką nepriklausomas ekspertas įvertino teigiamai, pildo didelės apimties projekto pranešimo EK formą, nustatytą 2014 m. rugsėjo 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1011/2014, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatų dėl tam tikros informacijos teikimo Komisijai modelių įgyvendinimo taisyklės ir išsamios paramos gavėjų ir vadovaujančiųjų institucijų, tvirtinančiųjų institucijų, audito institucijų ir tarpinių institucijų keitimosi informacija taisyklės (OL 2014, L 286, p. 1), I priede, ir kartu su Taisyklių 101 punkte nurodytais dokumentais ir tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita teikia ministerijai.“

10. Pakeičiu 117 punktą ir jį išdėstau taip:

117. Vertintojai, atlikdami paraiškų vertinimą, turi pildyti projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytos formos vertinimo lenteles. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę bei naudos ir kokybės vertinimo lentelę ministerija rengia pagal SFMIS formą. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelėje nurodyti bendrieji reikalavimai, jų vertinimo aspektai ir paaiškinimai turi atitikti Taisyklių 2 priede nurodytus bendruosius reikalavimus, jų vertinimo aspektus ir paaiškinimus. Vertintojų įvertinimai vertinimo lentelėse turi būti pagrįsti argumentais.“

11. Pakeičiu 138 punktą ir jį išdėstau taip:

138. Jeigu pareiškėjas įvykdo pirkimus savo nuožiūra ar vykdydamas projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytą reikalavimą arba įgyvendinančiosios institucijos nurodymu Taisyklių 137 punkte nustatyta tvarka, įgyvendinančioji institucija, vadovaudamasi vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka ir apimtimi, paraiškos vertinimo metu turi įvertinti įvykdyto pirkimo tinkamumą. Nustačiusi, kad pareiškėjas nesilaikė pirkimus reglamentuojančių teisės aktų, įgyvendinančioji institucija, atsižvelgdama į Su pažeidimu susijusių netinkamų finansuoti projekto išlaidų apskaičiavimo tvarkos aprašą, nustatytą Taisyklių 7 priede, sumažina didžiausią galimą projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą arba tais atvejais, kai dėl pritaikytos finansinės korekcijos dydžio projektas negali būti įgyvendintas, atmeta paraišką. Toks sprendimas įrašomas projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitoje. Jei didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma buvo sumažinta vertinimo metu, projekto finansavimas dėl tos pačios priežasties negali būti pakartotinai sumažintas projekto įgyvendinimo metu.“

12. Pakeičiu 163 punktą ir jį išdėstau taip:

163. Tuo atveju, jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais), projekto vykdytojas atstovauja visiems partneriams projekto sutarties vykdymo ir projekto įgyvendinimo klausimais ir privalo užtikrinti, kad partneris (-iai) būtų tinkamai informuotas (-i) apie jo (jų) pareigas, susijusias su projekto sutarties vykdymu ir projekto įgyvendinimu, taip pat laikytųsi visų su projekto įgyvendinimu susijusių įsipareigojimų, nustatytų projekto sutartyje ir Taisyklėse. Iki projekto sutarties pasirašymo projekto vykdytojas su partneriu (-iais) sudaro sutartį, kurioje nustato tarpusavio teises ir pareigas įgyvendinant projektą, išskyrus atvejus, kai projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyta kitaip.“

13. Pakeičiu 220.3 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

220.3. kai projektus įgyvendina viešieji juridiniai asmenys, – laikiną pinigų srautų poreikį, susijusį su projekto netinkamo finansuoti PVM dalies, tenkančios projekto finansuojamajai daliai, apmokėjimu, jeigu PVM bus grąžinamas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nustatyta tvarka. Tokiu atveju projekto vykdytojas:“.

14. Pakeičiu 279 punktą ir jį išdėstau taip:

279. Įvertinus projektų riziką (atsižvelgiant į projektų vertę, ankstesnių tikrinimų rezultatus ir kitus įgyvendinančiosios institucijos nustatytus kriterijus), patikros vietoje gali būti atliekamos atrankiniu būdu suderintais su vadovaujančiąja ir tvirtinančiąja institucijomis atvejais ir tvarka bei informavus apie tokią tvarką ministeriją.“

15. Pakeičiu 310 punktą ir jį išdėstau taip:

310. Nustačius, kad projekto vykdytojas pažeidė Taisyklių 27 skirsnyje nustatytus investicijų tęstinumo reikalavimus, netinkamų finansuoti projekto išlaidų dydis apskaičiuojamas Taisyklių 7 priedo 3 ir 4 punktuose nustatyta tvarka.“

16. Pakeičiu 311 punktą ir jį išdėstau taip:

311. Kai įtariamas pažeidimas yra susijęs su pirkimu, įvykdytu pažeidžiant teisės aktų nuostatas, arba dėl tokio pirkimo sudarytos sutarties vykdymu ir neįmanoma tiksliai apskaičiuoti su tokiu pažeidimu susijusių netinkamų finansuoti išlaidų dydžio, šis dydis apskaičiuojamas Taisyklių 7 priedo 5–13 punktuose nustatyta tvarka.“

17. Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

18. Pakeičiu 7 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Finansų ministras                                                                                            Rimantas Šadžius