LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2018 M. GEGUŽĖS 31 D. ĮSAKYMO NR. 1K-206 „DĖL BIUDŽETO SUDARYMO IR VYKDYMO FORMŲ“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 30 d. Nr. 1K-86

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr.1K-206 „Dėl biudžeto sudarymo ir vykdymo formų“:

1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą formą BP-3 ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą formą B-3 ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą formą BV-3 ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Vilius Šapoka