LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

Sprendimas

Dėl kandidatų sąrašo arBA kandidatO PARĖMIMO ELEKTRONINIU BŪDU TVARKOS APRAŠo patvirtinimo

 

2019 m. sausio 2 d. Nr. Sp-8

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 37 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 39 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų įstatymo 36 straipsnio 13 dalimi ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), nusprendžia:

1. Patvirtinti Kandidatų sąrašo arba kandidato parėmimo elektroniniu būdu tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2015 m. liepos 17 d. sprendimą Nr. Sp-265 „Dėl Kandidatų sąrašo arba kandidato parėmimo elektroniniu būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                               Laura Matjošaitytė