NidosHerbas

NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO NERINGOS GIMNAZIJOS

2019 METŲ METINEI VEIKLOS ATASKAITAI

 

2020 m. balandžio 9 d. Nr. T1-47

Neringa

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Neringos savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T1-246 „Dėl Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (įskaitant ir vėlesnius pakeitimus), 257 punktu, Neringos savivaldybės taryba nusprendžia:

1Pritarti Neringos meno mokyklos 2019 metų metinei veiklos ataskaitai (pridedama).

2.  Skelbti Neringos savivaldybės interneto svetainėje www.neringa.lt šio sprendimo
1 punkte nurodytą ataskaitą.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Darius Jasaitis