VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ DUOMENŲ APIE IŠ KIEKVIENO PARAMOS TEIKĖJO GAUTŲ PINIGINIŲ LĖŠŲ IŠMOKĖJIMĄ FIZINIAMS ASMENIMS PRC913 FORMOS BEI JOS UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 

2021 m. balandžio 13 d. Nr. VA-28

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. VA-137 „Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įgyvendinimo“ ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu,

tvirtinu:

1. Juridinių asmenų duomenų apie iš kiekvieno paramos teikėjo gautų piniginių lėšų išmokėjimą fiziniams asmenims PRC913 formą (pridedama).

2. Juridinių asmenų duomenų apie iš kiekvieno paramos teikėjo gautų piniginių lėšų išmokėjimą fiziniams asmenims PRC913 formos užpildymo taisykles (pridedama).

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                   Edita Janušienė

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2021 m. balandžio 13 d. įsakymu

Nr. VA-28

 

 

JURIDINIŲ ASMENŲ DUOMENŲ APIE IŠ KIEKVIENO PARAMOS TEIKĖJO GAUTŲ PINIGINIŲ LĖŠŲ IŠMOKĖJIMĄ FIZINIAMS ASMENIMS PRC913 FORMOS UŽPILDYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios Juridinių asmenų duomenų apie iš kiekvieno paramos teikėjo gautų piniginių lėšų išmokėjimą fiziniams asmenims PRC913 formos užpildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato juridinių asmenų duomenų apie iš kiekvieno paramos teikėjo gautų piniginių lėšų išmokėjimą fiziniams asmenims PRC913 formos (toliau – PRC913 forma) užpildymo ir pateikimo mokesčių administratoriui tvarką.

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu (toliau – LPĮ), Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Atvejų, kada fiziniai asmenys gali būti Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatyto paramos dalyko gavėjais, ir paramos teikimo šiems gavėjams tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1K-53 „Dėl Atvejų, kada fiziniai asmenys gali būti Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatyto paramos dalyko gavėjais, ir paramos teikimo šiems gavėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. VA-137 „Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo“.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos LPĮ, Apraše ir kituose teisės aktuose.

4. Šiomis Taisyklėmis vadovaujasi juridiniai asmenys, kurie Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo nustatyta tvarka vykdo ekstremaliosios situacijos likvidavimo ir jos padarinių šalinimo darbus, t. y. nurodyti Aprašo 3 punkte (toliau – juridiniai asmenys), per kalendorinius metus išmokėję iš paramos teikėjų, nurodytų LPĮ 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte, išskyrus fizinius asmenis, bei iš užsienio valstybių juridinių asmenų, vykdančių veiklą Lietuvos teritorijoje per nuolatinę buveinę, (toliau – paramos teikėjai) gautas pinigines lėšas fiziniams asmenims, pagal Aprašo 3 punktą atliekantiems juridinių asmenų pavestas (kai fiziniai asmenys yra to juridinio asmens darbuotojai) arba su tais juridiniais asmenimis Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo nustatyta tvarka suderintas (kai fiziniai asmenys yra savanoriai) darbams vykdyti būtinas funkcijas (toliau – fiziniai asmenys).

5. Pasibaigus kalendoriniams metams, juridiniai asmenys tinkamai užpildytą PRC913 formą mokesčių administratoriui privalo pateikti iki kitų kalendorinių metų gegužės 15 dienos.

Juridinis asmuo, pradėjus jo likvidavimo, bankroto, reorganizavimo ar restruktūrizavimo procedūrą, privalo per 30 dienų mokesčių administratoriui pateikti PRC913 formą už laikotarpį nuo kalendorinių metų pradžios iki minėtų procedūrų pradžios.

6. Juridiniai asmenys PRC913 formoje teikia duomenis apie konkretiems fiziniams asmenims per kalendorinius metus išmokėtas pinigines lėšas, gautas pagal kiekvieną paramos teikėją.

7. PRC913 formos papildomas lapas PRC913P (toliau – papildomas lapas PRC913P) pildomas, jeigu PRC913 formoje neužtenka vietos visiems paramos teikėjams, iš kurių gautos piniginės lėšos kalendoriniais metais yra išmokamos fiziniams asmenims, nurodyti.

8. PRC913 formos priede PRC913G „Fiziniams asmenims išmokėtos iš paramos teikėjo gautos piniginės lėšos“ (toliau – PRC913G priedas) pateikiama informacija apie juridinio asmens iš konkretaus paramos teikėjo gautų piniginių lėšų išmokėjimą fiziniams asmenims. Kiekvienam paramos teikėjui yra užpildomas atskiras PRC913G priedas.

9. PRC913G priedo papildomas lapas PRC913GP (toliau – papildomas lapas PRC913GP) pildomas tokiu atveju, jeigu PRC913G priede neužtenka vietos visiems fiziniams asmenims, kuriems kalendoriniais metais yra išmokamos konkretaus paramos teikėjo piniginės lėšos, nurodyti.

10. Išmokėtos piniginės sumos nurodomos eurais, kurios turi būti apvalinamos iki sveikųjų skaičių: 49 centai ir mažiau – atmetami, 50 centų ir daugiau – laikomi euru.

11. Juridiniai asmenys mokesčių administratoriui PRC913 formą turi pateikti Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“ (toliau – 2004 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. VA-135), nustatyta tvarka.

PRC913 forma pateikiama elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt), vadovaujantis Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

PRC913 FORMOS UŽPILDYMAS

 

12. PRC913 forma užpildoma taip:

12.1. 1–2 laukeliuose pateikiama informacija apie juridinį asmenį, teikiantį PRC913 formą:

12.1.1. 1 laukelyje įrašomas juridinio asmens identifikacinis numeris (kodas);

12.1.2. 2 laukelyje – juridinio asmens pavadinimas;

12.2. 3 laukelyje įrašomi ataskaitiniai kalendoriniai metai, kurių PRC913 forma teikiama;

12.3. T1T3 laukeliuose įrašomi duomenys apie kiekvieną paramos teikėją, kurio piniginės lėšos kalendoriniais metais yra išmokėtos fiziniams asmenims. Kadangi PRC913 forma yra teikiama už kalendorinius metus, tai iš to paties paramos teikėjo gautų lėšų išmokėjimas per kalendorinius metus fiziniams asmenims yra parodomas bendra suma vienoje eilutėje:

12.3.1. T1 laukelyje įrašomas paramos teikėjo, kurio piniginės lėšos kalendoriniais metais yra išmokėtos fiziniams asmenims, identifikacinis numeris (kodas). Jeigu paramos teikėjas yra užsienio vienetas, vykdantis veiklą Lietuvos Respublikoje per nuolatinę buveinę, turi būti įrašomas Mokesčių mokėtojų registre suteiktas 10 skaitmenų kodas;

12.3.2. T2 laukelyje – paramos teikėjo pavadinimas;

12.3.3. T3 laukelyje įrašoma automatiniu būdu suskaičiuota visa per kalendorinius metus išmokėta fiziniams asmenims konkretaus paramos teikėjo piniginių lėšų suma (konkretaus paramos teikėjo priedo PRC913G ir jo papildomų lapų visų G6 laukelių suma);

12.4. Papildomo lapo PRC913P laukelyje „Papildomo lapo numeris“ įrašomas papildomo lapo PRC913P eilės numeris. 1 ir 3 laukeliuose automatiškai pakartojami formos PRC913 atitinkamų 1 ir 3 laukelių duomenys. Papildomo lapo PRC913P T1T3 laukeliai užpildomi tokia pat tvarka, kaip PRC913 formos atitinkami T1-T3 laukeliai.

13. PRC913G priedas užpildomas taip:

13.1. laukelyje „Priedo lapo numeris“ turi būti nurodomas prie PRC913 formos pridedamo kiekvieno šio priedo lapo eilės numeris.

Kiekvienam paramos teikėjui yra užpildomas atskiras PRC913G priedas, kuriame yra nurodoma informacija apie iš šio paramos teikėjo gautų piniginių lėšų išmokėjimą per kalendorinius metus konkretiems fiziniams asmenims. Jeigu tam pačiam fiziniam asmeniui kelis kartus  kalendoriniais metais yra išmokamos to paties paramos teikėjo lėšos, tai išmokėjimas kalendoriniais metais šiam fiziniam asmeniui yra parodomas bendra suma vienoje eilutėje. PRC913G priedo lapų skaičius turi atitikti PRC913 formos ir papildomo lapo PRC913P laukeliuose T1 įrašytų paramos teikėjų, iš kurių gautos piniginės lėšos kalendoriniais metais yra išmokėtos fiziniams asmenims, skaičių;

13.2. 1 ir 3 laukeliai automatiškai užpildomi taip, kaip nurodyta šių taisyklių 12.1.1 ir 12.2 papunkčiuose, ir turi sutapti su PRC913 formos 1 ir 3 laukeliuose įrašytais duomenimis;

13.3. Viršutinėje PRC913G priedo dalyje, T1 laukelyje, yra įrašomas paramos teikėjo, kurio informacija apie gautų piniginių lėšų išmokėjimą fiziniams asmenims yra pateikiama PRC913G priede, identifikacinis numeris (kodas). Jeigu paramos teikėjas yra užsienio vienetas, vykdantis veiklą Lietuvos Respublikoje per nuolatinę buveinę, turi būti įrašomas Mokesčių mokėtojų registre suteiktas 10 skaitmenų kodas;

13.4. G1–G5 laukeliuose įrašomi duomenys apie kiekvieną fizinį asmenį, kuriam Aprašo nustatyta tvarka yra išmokėtos konkretaus paramos teikėjo piniginės lėšos:

13.4.1. G1 laukelyje įrašomas fizinio asmens kodas, suteiktas Lietuvos Respublikos gyventojų registre ar Mokesčių mokėtojų registre. Jeigu asmuo tokio kodo neturi, G1 laukelyje įrašomas jo asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente nurodytas identifikacinis numeris. Jeigu asmuo yra Lietuvos Respublikos pilietis ir neturi asmens kodo ar minėto identifikacinio numerio, šiame laukelyje turi būti įrašomi jo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento serija / numeris bei požymio ženklas „D“ (tarp tapatybę patvirtinančio dokumento serijos, numerio simbolių ir požymio ženklo „D“ turi būti paliekama po vieną tuščią langelį). Jei asmuo nėra Lietuvos Respublikos pilietis ir neturi asmens kodo ar minėto identifikacinio numerio, šiame laukelyje turi būti įrašomi jo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento serija / numeris be jokio požymio ženklo.

13.4.2. G2 laukelyje – fizinio asmens vardas;

13.4.3. G3 laukelyje – fizinio asmens pavardė;

13.4.4. G4 laukelyje įrašomas fizinio asmens tipas. Tipų sutrumpinimų sąrašas pateiktas PRC913G priedo lapo apačioje, t. y. LFA – Lietuvos Respublikos fizinis asmuo ir UFA – užsienio fizinis asmuo;

13.4.5. G5 laukelyje įrašomos fiziniam asmeniui per kalendorinius metus išmokėtos piniginės lėšos;

13.5. G6 laukelyje įrašoma fiziniams asmenims išmokėta piniginių lėšų suma, apskaičiuota konkrečiame lape (G5 laukelių suma lape).

13.6. Papildomo lapo PRC913GP laukelyje „Papildomo lapo numeris“ įrašomas papildomo lapo PRC913GP eilės numeris. 1 ir 3 laukeliuose automatiškai pakartojami formos PRC913 atitinkamų 1 ir 3 laukelių duomenys. Papildomo lapo PRC913GP G1G6 laukeliai užpildomi tokia pat tvarka, kaip PRC913G priedo atitinkami G1-G6 laukeliai.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Taisyklės taikomos 2021 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių PRC913 formai užpildyti.

15. PRC913 forma gali būti tikslinama juridinio asmens iniciatyva ir / ar pagal mokesčių administratoriaus pranešimą. Kai juridinis asmuo tikslina PRC913 formos duomenis (savo iniciatyva ir / arba mokesčių administratoriaus nurodymu), jis Taisyklėse nustatyta tvarka mokesčių administratoriui turi pateikti naujai užpildytą PRC913 formą. PRC913 forma, užpildyta nesilaikant Taisyklių reikalavimų, turi būti pataisyta vadovaujantis 2004 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. VA-135 nustatyta tvarka.

16. Už PRC913 formos nepateikimą, nepatikslinimą mokesčių administratoriaus nurodymu, pavėluotą pateikimą ar neteisingą duomenų į ją įrašymą mokesčių mokėtojui taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta atsakomybė.

 

__________________________