LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 M. RUGSĖJO 16 D. ĮSAKYMO NR. 3D-691 „DĖL PALŪKANŲ, SUMOKĖTŲ UŽ PASKOLAS APYVARTINĖMS LĖŠOMS PAPILDYTI IR (AR) BIOLOGINIAM TURTUI ĮSIGYTI IR PAGAL FAKTORINGO SUTARTIS APYVARTINĖMS LĖŠOMS PAPILDYTI SU UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDO GARANTIJA, KOMPENSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio 30 d. Nr. 3D-891

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Palūkanų, sumokėtų už paskolas apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti ir pagal faktoringo sutartis apyvartinėms lėšoms papildyti su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 3D-691 „Dėl Palūkanų, sumokėtų už paskolas apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti ir pagal faktoringo sutartis apyvartinėms lėšoms papildyti su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 171 punktą ir jį išdėstau taip:

171. Nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d. pagalba kompensuojant palūkanas pagal Taisykles neteikiama, t. y. nauji sprendimai dėl pagalbos suteikimo kaimo vietovėje veikiantiems subjektams nėra priimami. Pagal iki 2020 m. birželio 30 d. priimtus sprendimus dėl pagalbos pagal Taisykles suteikimo, pagalba administruojama pagal Taisyklėse nustatytas pagalbos administravimo nuostatas.“

2. Pakeičiu 281 punktą ir jį išdėstau taip:

281. Nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d. pagalba kompensuojant palūkanas pagal Taisykles neteikiama, t. y. nauji sprendimai dėl pagalbos suteikimo žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams) nėra priimami. Pagal iki 2020 m. birželio 30 d. priimtus sprendimus dėl pagalbos pagal Taisykles suteikimo, pagalba administruojama pagal Taisyklėse nustatytas pagalbos administravimo nuostatas.“

3. Pakeičiu 31.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

31.1. dalimis, t. y. kas ketvirtį, o dėl palūkanų, sumokėtų nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. birželio 30 d., kas mėnesį;“.

4. Pakeičiu 35.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

35.2. kas ketvirtį, o dėl palūkanų, sumokėtų nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. birželio 30 d., kas mėnesį – duomenis apie už paskolas ir (ar) pagal faktoringo sutartis sumokėtas palūkanas. Duomenų teikimo ataskaitos formą Bendrovė su finansų įstaiga ir piniginio reikalavimo dalinio apmokėjimo finansuotoju suderina sutartyje dėl individualių ar portfelinių garantijų teikimo.“

5. Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:

41. Bendrovė pagal finansų įstaigos ir (ar) piniginio reikalavimo dalinio apmokėjimo finansuotojo pateiktus duomenis apie sumokėtas palūkanas apskaičiuoja lėšų poreikį pagalbai išmokėti ir ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 15 d., o tuo atveju, kai pagalba teikiama už palūkanas, sumokėtas nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. birželio 30 d., mėnesiui pasibaigus, iki kito mėnesio 15 d., raštu pateikia Žemės ūkio ministerijos administracijos padaliniui, atsakingam už biudžeto sudarymą, informaciją apie lėšų poreikį palūkanoms kompensuoti.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                        Kęstutis Navickas

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

2020-12-21 raštu Nr. (9.8-35) 6V-1803