HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2010 M. LIEPOS 15 D. ĮSAKYMO NR. D1-622 „DĖL SAUGOMŲ RŪŠIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. rugsėjo 13 d. Nr. D1-616

Vilnius

 

Pakeičiu Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-622 „Dėl Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Asmuo, norintis paimti saugomas rūšis iš gamtos, filmuoti, fotografuoti, stebėti, kai saugomos rūšies gyvūnai yra trikdomi, naudoti saugomas rūšis mokslo tiriamiesiems darbams, Aplinkos apsaugos agentūrai pateikia prašymą, kuriame nurodo asmens, kuriam prašoma išduoti leidimą, vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (telefono ir (arba) fakso numerius, elektroninio pašto adresą) arba juridinio asmens pavadinimą, kodą, buveinės adresą (telefono ir (arba) fakso numerį, elektroninio pašto adresą), numatomas naudoti rūšis, šių rūšių egzempliorių kiekį, naudojimo tikslus, paėmimo būdus ir priemones, laiką, vietą, taip pat asmens, kuris skiriamas atsakingu už ataskaitos pagal šį tvarkos aprašą pateikimą, vardą, pavardę, telefono numerį. Prašymą leisti paimti iš gamtos vilkų tvarkos aprašo 141 punkte numatytais atvejais teikia vieno arba kelių medžioklės plotų naudotojų vardu – savivaldybės administracija, turėdama atitinkamų medžioklės plotų naudotojų raštišką pritarimą prašymui. Prašyme būtina nurodyti medžioklės plotų vienetų, kuriuose prašoma leisti paimti iš gamtos vilkų, pavadinimus ir jų naudotojų duomenis (jei naudotojas juridinis asmuo – pavadinimą, kodą, buveinės adresą, jei fizinis asmuo – vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą). Kartu su prašymu leisti paimti iš gamtos vilkų 141 punkte nurodytais atvejais turi būti pateikiami atitinkamos savivaldybės komisijos medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti surašytų vilkų padarytos žalos apžiūros aktų kopijos, kita laisva forma pateikiama informacija apie taikytas įprastas ūkinių gyvūnų apsaugojimo priemones, jų veiksmingumą ir kita vilkų paėmimo iš gamtos būtinumą pagrindžianti informacija. Jeigu kartu su prašymu leisti paimti iš gamtos vilkų tvarkos aprašo 141 punkte numatytais atvejais pareiškėjas neprideda nurodytų aktų kopijų ar kitos vilkų paėmimo iš gamtos būtinumą pagrindžiančios informacijos, Aplinkos apsaugos agentūra kreipiasi dėl šios informacijos pateikimo į atitinkamos savivaldybės administraciją. Jeigu kreipiamasi į savivaldybės administraciją, sprendimo dėl leidimo išdavimo pagal šį Tvarkos aprašą priėmimas atidedamas tiek dienų, kiek užtrunka sprendimui priimti reikalingos informacijos gavimas. Leidimai paimti vilkų iš gamtos tvarkos aprašo 141 punkte numatytais atvejais išduodami tik medžioklės plotų naudotojams. Jei savivaldybė gauna kelių medžioklės plotų naudotojų sutikimus paimti vilkų iš gamtos – išduodamas vienas leidimas keliems medžioklės plotų naudotojams. Leidime paimti vilkų iš gamtos tvarkos aprašo 141 punkte numatytais atvejais nurodomas savivaldybės tarnautojas atsakingas už paimamų iš gamtos vilkų skaičiaus koordinavimą tarp skirtingų medžioklės plotų naudotojų ir ataskaitos pateikimą. Medžioklės plotų naudotojai paėmę iš gamtos vilką pagal tvarkos aprašo 141 punkte numatytus atvejus prieš pradedant gyvūno dorojimą arba prieš išvykstant iš medžioklės plotų  vieneto, kuriame buvo paimtas vilkas iš gamtos, turi trumpąją telefono žinute informuoti leidime nurodytą atsakingą savivaldybės tarnautoją ir telefonu 8 (5) 273 2995 informuoti Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos Informacijos priėmimo ir valdymo centrą.“

2. Papildau 141 punktu:

141. Leidimai paimti iš gamtos vilkų ne Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse nurodytu leistinu jų medžiojimo terminu ar išnaudojus nustatytą jų sumedžiojimo limitą, ar prireikus paimti iš gamtos šios rūšies individų nacionaliniuose parkuose, telmologiniuose, ornitologiniuose ir botaniniuose-zoologiniuose draustiniuose, Žuvinto biosferos rezervate ir Vištyčio regioniniame parke gali būti išduodami, jeigu atitinka bent vieną iš šių atvejų:

141.1. atvejų, kai vilkai užpuola ūkinius gyvūnus, skaičius (vertinama savivaldybės mastu per laikotarpį nuo birželio 1 d. iki prašymo pateikimo datos savivaldybės teritorijoje yra 10 ar daugiau ir taikytos įprastos gyvūnų apsaugojimo priemonės nepadėjo. Pagal šį papunktį leistų paimti iš gamtos vilkų skaičius per metus negali viršyti 30% nuo praėjusio medžioklės sezono vilkų sumedžiojimo limito, o vienu leidimu gali būti leidžiama paimti iš gamtos ne daugiau 2 vilkų;

141.2. vilkai kelia pavojų visuomenės sveikatai ir saugai.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                   Kęstutis Trečiokas