LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. SPALIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 1K-316 „DĖL Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 28 d. Nr. 1K-121

Vilnius

 

 

1.Pakeičiu Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 196.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

196.4. atsiranda išlaidų, kurios susidaro projekto įgyvendinimo metu dėl ministerijos ir (arba) įgyvendinančiosios institucijos keliamų papildomų su projekto įgyvendinimu susijusių reikalavimų (pavyzdžiui, kai prašoma pateikti pažymas, turto vertinimo ataskaitą ar kt.), kurie nebuvo keliami paraiškos teikimo metu; taip pat kai projekto vykdytojas buvo deklaravęs nuo 2020 m. vasario 1 d. iki valstybės lygio ekstremaliajai situacijai valdyti nustatyto karantino režimo ir panašių apribojimų (toliau – režimas) atšaukimo dėl režimo neįvykusių renginių, atšauktų kelionių, nebaigtų stažuočių, studijų ir panašaus pobūdžio nebaigtų tęstinių veiklų išlaidas;“.

1.2. Pakeičiu 503 punktą ir jį išdėstau taip:

503. Projekto vykdytojui išmokėto ir tarpiniuose mokėjimo prašymuose neįvertinto avanso suma negali viršyti 50 procentų projektui įgyvendinti skirtos projekto finansavimo lėšų sumos. Projekto vykdytojui gali būti išmokama didesnė, nei numatyta projektų finansavimo sąlygų apraše, avanso suma, tačiau ji neturi viršyti šiame punkte nurodytos didžiausios projektui galimos skirti avanso sumos. Tais atvejais, kai patiriamos Taisyklių 513.1 papunktyje nurodytos projektų išlaidos, projekto vykdytojui avansu gali būti išmokama visa projektui įgyvendinti skirta projekto finansavimo lėšų suma.“

1.3. Pakeičiu 506 punktą ir jį išdėstau taip:

506. Įgyvendinančioji institucija per DMS, kaip nustatyta Taisyklių 235 punkte, paprašo projekto vykdytojo per 2 darbo dienas (projekto vykdytojo prašymu šis terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip dar 3 darbo dienoms) patikslinti mokėjimo prašymą ir (arba) pateikti trūkstamus dokumentus, jeigu nustato, kad pateiktas klaidingai arba nevisiškai užpildytas mokėjimo prašymas ir (arba) su mokėjimo prašymu pateikti ne visi įgyvendinančiosios institucijos paprašyti projekto tinkamų finansuoti išlaidų pagrindimo dokumentai.“

1.4. Pakeičiu 507 punktą ir jį išdėstau taip:

507. Taisyklių 237 punkte nurodytas mokėjimo prašymo tvirtinimo terminas trumpinamas iki 8 darbo dienų (kai pateiktas avanso mokėjimo prašymas, – iki 3 darbo dienų). Kai dokumentų pateikimo ir (ar) mokėjimo prašymo tikslinimo terminas pratęsiamas, kaip numatyta Taisyklių 506 punkte, mokėjimo prašymo tvirtinimo terminas laikomas atitinkamai pratęstu. Šio punkto nuostatos netaikomos tais atvejais, kai teikiami mokėjimo prašymai, kuriuose:

507.1. nedeklaruojamos išlaidos;

507.2. atsiskaitoma už anksčiau išmokėto avanso panaudojimą ir neprašoma išmokėti papildomų lėšų.“

1.5. Papildau 513 punktu:

513. Nustačius režimą, jo galiojimo laikotarpiu tinkamos finansuoti yra šios išlaidos:

513.1. užimtųjų, kuriems paskelbta prastova Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkto nustatytu atveju ir laikantis šio straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų, darbo užmokesčio už prastovą išlaidų dalis, kuri kompensuojama Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme nustatytu dydžiu ir tvarka. Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti pagal veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 7.3.1 konkretaus uždavinio „Padidinti gyventojų, ypač ilgalaikių ir nekvalifikuotų bedarbių bei neįgaliųjų užimtumą“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.3.1-ESFA-V-401 „Bedarbių integracija į darbo rinką“;

513.2. projektų vykdytojų planuotų (projekto sutartyje numatytų) ir nuo 2020 m. vasario 1 d. iki režimo atšaukimo dėl režimo neįvykusių renginių, atšauktų kelionių, nebaigtų stažuočių, studijų ir panašaus pobūdžio nebaigtų tęstinių veiklų apmokėtos išlaidos, jeigu tokių išlaidų nebuvo galima išvengti arba lėšų joms apmokėti susigrąžinti kitais būdais. Šiame papunktyje nurodytos išlaidos nelaikomos tinkamomis finansuoti, jeigu tokios išlaidos buvo skirtos projektui administruoti, kai projekto netiesioginės išlaidos apmokamos pagal fiksuotąją normą.“

1.6. Papildau 514 punktu:

514. Kai patiriamos Taisyklių 513.1 papunktyje nurodytos išlaidos, informaciją apie ESF projekto dalyvius Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) gali pateikti darbdavys, Užimtumo tarnybos nustatytoje prašymo išmokėti subsidiją formoje nurodydamas ESF projekto dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą, lytį ir dalyvavimo projekto veiklose pradžios (t. y. prastovos pirmosios dienos) datą. Užimtumo tarnyba užtikrina, kad darbdavys informuotų ESF projekto dalyvį, kokiu tikslu renkami ir tvarkomi jo asmens duomenys, ir gautų jo sutikimą tokius duomenis teikti Užimtumo tarnybai. Tokiu atveju, nebereikia pateikti užpildytos ESF projekto dalyvio anketos.“

1.7. Papildau 515 punktu:

515. Kai deklaruojamos Taisyklių 513.2 papunktyje nurodytos išlaidos:

515.1. mokėjimo prašymų komentaro skiltyje nurodoma „Papildomos išlaidos dėl krizės, keliančios grėsmę visuomenės sveikatai (socialiniam saugumui)“;

515.2. jų tinkamumas finansuoti įrodomas išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentais, net jeigu tai nebuvo numatyta projektų finansavimo sąlygų apraše ar projekto sutartyje. Tokiu atveju įgyvendinančioji institucija užtikrina, kad būtų išvengta dvigubo projekto išlaidų deklaravimo mokėjimo prašymuose.“

1.8. Papildau 516 punktu:

516. Pasibaigus režimui ir įvertinus, kiek apmokėta papildomų nuo 2020 m. vasario 1 d. iki režimo atšaukimo dėl režimo neįvykusių renginių, atšauktų kelionių, nebaigtų stažuočių, studijų ir panašaus pobūdžio nebaigtų tęstinių veiklų išlaidų, šioms išlaidoms padengti visų pirma turi būti naudojamos sutaupytos projekto lėšos. Šiuo atveju sutaupytų lėšų naudojimui netaikoma Taisyklių 207, 2071 ir 209 punktuose nustatyta tvarka ir 208 punkte nustatyti reikalavimai, taip pat sutarties keitimas nelaikomas esminiu pagal Taisyklių 178.5 papunktį. Jeigu sutaupytų projekto lėšų nėra ir likusių lėšų neužtenka projektui užbaigti ir (arba) nustatytiems projekto rezultatams pasiekti, projekto vykdytojas turi teisę kreiptis dėl papildomo finansavimo skyrimo Taisyklių 20 skirsnyje nustatyta tvarka arba (jeigu papildomo finansavimo skirti nėra galimybės) turi teisę per DMS teikti prašymą įgyvendinančiajai institucijai sumažinti projekto sutartyje nustatytas fizinių ir (arba) stebėsenos rodiklių reikšmes. Įgyvendinančioji institucija šį prašymą nagrinėja Taisyklių 19 ir 22 skirsniuose nustatyta tvarka.“

1.9. Papildau 517 punktu:

517. Kai patiriamos išlaidos, kurias įgyvendinant projektą buvo numatyta apmokėti pagal fiksuotuosius įkainius ar fiksuotąsias sumas, nustatytus Taisyklių 425.3 papunktyje nurodytu atveju, tačiau dėl režimo projekto vykdytojas negali užtikrinti, kad būtų įgyvendintos visos fiksuotiesiems įkainiams ar fiksuotosioms sumoms taikomos sąlygos, veiklų įgyvendinimo išlaidų tinkamumas finansuoti įrodomas išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentais, net jeigu tai nebuvo nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše ar projekto sutartyje. Tokiu atveju įgyvendinančioji institucija užtikrina, kad būtų išvengta dvigubo projekto išlaidų deklaravimo mokėjimo prašymuose.“

1.10.    Papildau 518 punktu:

518. Tais atvejais, kai ESF projekto dalyvis turi pateikti užpildytą dalyvio anketą, režimo laikotarpiu ją gali teikti elektroninėmis priemonėmis (įskaitant projekto vykdytojui elektroniniu paštu siunčiamą užpildytą nuskenuotą ar nufotografuotą dalyvio anketą arba, jeigu nuskenuoti, nufotografuoti nėra galimybių, užpildytą dalyvio anketą be parašo, siunčiamą iš dalyvio asmeninio telefono arba elektroninio pašto adreso).“

1.11.    Papildau 519 punktu:

519. Skiriant finansavimą (arba papildomą finansavimą) projektų, kurie tiesiogiai susiję su naujojo koronaviruso (COVID-19) pandemijos padarinių mažinimu, išlaidoms, patirtoms nuo 2020 m. vasario 1 d., apmokėti, netaikoma Taisyklių 403.1 papunkčio sąlyga, kad visos projekto veiklos nėra baigtos iki pareiškėjui pateikiant paraišką. Prieš taikydama šį Taisyklių punktą, ministerija turi gauti vadovaujančiosios institucijos pritarimą.“

2.Nustatau, kad šis įsakymas, išskyrus 1.1 ir 1.8 papunkčius, galioja, iki bus atšaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija.

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Vilius Šapoka