herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2018 m. kovo 29 d.  Nr. T-52

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 606 „Dėl savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos teikimo tvarkos“ 1.1 papunkčiu,  Joniškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2017 metų ataskaitą (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gediminas Čepulis