LIETUVOS RESPUBLIKOS

DARBO KODEKSO 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. birželio 30 d. Nr. XIII-3232

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Papildyti 3 straipsnį 21 dalimi:

21. Mobilizaciją ir karo padėtį reglamentuojančiuose įstatymuose gali būti nustatytos kitokios, negu nustato šis kodeksas, darbo santykius reglamentuojančios normos.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda