KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KONKURSŲ KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VADOVŲ PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. lapkričio     d.  Nr.

Kelmė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 37 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ 1.6 punktu, Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T-290 „Dėl savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo uždarojoje akcinėje bendrovėje „Kelmės šilumos tinklai“, Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T-291 „Dėl savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo uždarojoje akcinėje bendrovėje „Kelmės autobusų parkas“, Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T-289 „Dėl savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo uždarojoje akcinėje bendrovėje „Kelmės vanduo“, Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-158 „Dėl savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo uždarojoje akcinėje bendrovėje „Kelmės vietinis ūkis“:

1.         Tvirtinu Konkursų Kelmės rajono savivaldybės uždarųjų akcinių bendrovių vadovų pareigoms užimti organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.         Laikau netekusiu galios Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymą Nr. A-501 „Dėl Konkursų Kelmės rajono savivaldybės uždarųjų akcinių bendrovių vadovų pareigoms užimti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorė                                                                                         Irena Sirusienė


 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2018 m. lapkričio    d. įsakymu Nr.

 

 

KONKURSŲ KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VADOVŲ PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Konkursų Kelmės rajono savivaldybės uždarųjų akcinių bendrovių vadovų pareigoms užimti organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato bendrą Kelmės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) kontroliuojamų bendrovių vadovų atrankos konkurso metu tvarką, kriterijus ir vykdymo procedūrą.

2. Savivaldybės kontroliuojama bendrovė – akcinė bendrovė arba uždaroji akcinė bendrovė, kurios akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šios bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso Savivaldybei nuosavybės teise.

 

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMOS BENDROVĖS VADOVO ATRANKA

 

3. Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės vadovas atrenkamas konkurso būdu, laikantis veiklos skaidrumo, teisėtumo, lygiateisiškumo principų.

4. Sprendimą skelbti konkursą priima bendrovės valdyba.

5. Konkursą organizuoja ir vykdo Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės valdybos paskirtas asmuo. Apie organizuojamą konkursą turi būti skelbiama bendrovės interneto svetainėje ir Savivaldybės interneto svetainėje www.kelme.lt.

6. Konkurso skelbime nurodoma:

6.1. įmonės, įstaigos pavadinimas, teisinė forma, buveinė ir kodas;

6.2. pareigybė (trumpai aprašomas darbo pobūdis), kuriai skelbiamas konkursas;

6.3. kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams;

6.4. kokius dokumentus būtina pateikti;

6.5. informacija apie tai, kad pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo nurodytose interneto svetainėse;

6.6. informacija apie tai, kur galima gauti išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą.

7. Pretendentai į Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės vadovo pareigas turi atitikti šiuos bendruosius kriterijus:

7.1. ne žemesnis kaip aukštasis arba jam prilygintas išsilavinimas;

7.2. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

7.3. per pastaruosius 5 metus asmuo nėra atšauktas iš juridinio asmens valdymo organo dėl netinkamo pareigų vykdymo;

7.4. nėra aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 5 skirsnyje, dėl kurių asmuo negali dirbti valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės vadovu ar būti kolegialaus organo nariu;

7.5. pretendentas turi turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį.

8. Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės valdyba gali nustatyti specialius vadovo atrankos kriterijus, atsižvelgdama į konkrečios Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės veiklos sritį.

9. Pretendentas privalo pateikti:

9.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

9.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

9.3. gyvenimo aprašymą;

9.4. savo, kaip bendrovės vadovo, veiklos programą, kurioje būtų išdėstytos vadovavimo įstaigai gairės (vadovo strateginiai veiklos tikslai ir jų įgyvendinimo būdai, pretendento nuostatos apie vadovavimą, vadovo vaidmenį ir kt.). Veiklos programos tekstas neturi būti didesnis kaip 5 puslapiai.

10. Pretendentui, kuris atitinka konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir kuris neigiamai atsakė į pretendento anketos (1 priedas) 4–10 klausimus, šio Aprašo 5 punkte nurodytas asmuo per 20 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo registruotu laišku išsiunčia pranešimą apie dalyvavimą konkurse, nurodydamas jos datą, vietą ir laiką. Pretendentui, kuris neatitinka konkurso skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ir (ar) kuris teigiamai atsakė į bent vieną iš pretendento anketos 4–10 klausimų, šio Aprašo 5 punkte nurodytas asmuo per 20 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo registruotu laišku išsiunčia motyvuotą pranešimą, kodėl jam neleidžiama dalyvauti konkurse.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS SUDARYMAS IR KONKURSAS

 

11. Jeigu bent vienam pretendentui išsiunčiamas pranešimas apie dalyvavimą konkurse, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo sudaroma komisija. Komisiją sudaro bendrovės valdyba. Komisijos nariais gali būti valdybos nariai, bendrovės darbuotojai. Taip pat po vieną narį į komisiją siūlo Savivaldybės meras ir Savivaldybės administracijos direktorius. Komisijos narys gali būti pakeistas ir konkurso dieną. Komisija išsirenka komisijos pirmininką ir paskiria komisijos sekretorių.

12. Komisijos narių negali būti mažiau kaip trys. Komisijos nariais negali būti skiriami asmenys, kurie yra pretendentų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai, sutuoktiniai, sugyventiniai, taip pat pretendentų sutuoktinių, sugyventinių vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai. Komisijos nariais taip pat negali būti asmenys, dėl kurių nešališkumo kelia abejonių kitos aplinkybės ir kuriems mutatis mutandis taikomi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatyti nušalinimo pagrindai ir tvarka.

13. Konkursas turi įvykti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo konkurso paskelbimo.

14. Konkurso eigai fiksuoti daromas skaitmeninis garso įrašas, kuris perkeliamas į kompiuterinę laikmeną, pridedamas prie konkurso protokolo ir saugomas teisės aktų nustatyta tvarka.

15. Pretendentų atrankos konkurso metu būdas – pokalbis ir veiklos programos vertinimas.

16. Pokalbio metu vertinamas pretendento praktinis ir teorinis pasirengimas eiti įstaigos vadovo pareigas, vertinamos pretendento dalykinės savybės, gebėjimas atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

17. Pokalbio metu kiekvienas komisijos narys pateikia pretendentams vienodus klausimus. Gali būti užduodami jų atsakymus patikslinantys klausimai.

18. Pretendento veiklos programą ir pokalbį komisijos nariai vertina atskirai nuo 1 iki 10 balų, įrašydami vertinimus į pretendento individualaus vertinimo lentelę (2 priedas). Blogiausias vertinimas yra 1 balas, geriausias – 10 balų.

19. Pretendento surinkti balai apskaičiuojami taip: pretendentui paskirti balai sudedami ir dalijami iš dalyvavusių komisijos narių skaičiaus. Užpildoma vertinimo suvestinė lentelė (3 priedas).

20. Atranką konkurso metu perėjusiais pripažįstami pretendentai, surinkę 12 balų. Konkursą laimi daugiausia balų surinkęs pretendentas.

21. Konkurso rezultatai ir komisijos sprendimas įforminami protokolu. Protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir komisijos sekretorius (4 priedas).

22. Su konkurso rezultatais pretendentai supažindinami pasirašytinai.

23. Konkursas laikomas įvykusiu, jei jame dalyvavo nors vienas pretendentas ir surinko 12 ar daugiau balų.

24. Jeigu konkurse užimti pareigybę dalyvauja keli pretendentai, o konkursą laimėjęs pretendentas nepasirašo darbo sutarties, atsisako užimti pareigybę arba konkursą laimėjusį pretendentą į pareigybę priimantis asmuo, remdamasis kompetentingos valstybės institucijos informacija apie konkursą laimėjusį pretendentą, priima sprendimą nepriimti pretendento į konkurso būdu laimėtą pareigybę, konkursą laimėjusiu laikomas kitas atranką perėjęs ir daugiausia balų surinkęs (palyginti su kitų atranką perėjusių pretendentų rezultatais) pretendentas. Jeigu keli pretendentai surenka vienodą balų skaičių, vertinami šių pretendentų privalumai, nurodyti jų pateiktuose gyvenimo aprašymuose.

25. Į pareigas asmuo gali būti paskirtas tik gavus ir įvertinus informaciją iš Specialiųjų tyrimų tarnybos.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Dalyvavęs konkurse, bet jo nelaimėjęs pretendentas gali apskųsti konkurso rezultatus ir komisijos sprendimą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________


 

Konkursų Kelmės rajono savivaldybės

uždarųjų akcinių bendrovių vadovų

pareigoms užimti organizavimo

tvarkos aprašo

1 priedas

 

PRETENDENTO ANKETA

 

1. Pretendentas ___________________________________________________________

(vardas ir pavardė, asmens kodas)

 

2. Institucija, kuriai pateikiama anketa _________________________________________

______________________________________________________________________________

 

3. Bendrovė ir pareigos įmonėje, įstaigoje, į kurias pretenduojama       

___________________________________________________________________________

4. Ar šios anketos 3 punkte nurodytoje bendrovėje dirba asmenys, su kuriais Jus sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai (tėvai, įtėviai, broliai, seserys ir jų vaikai, seneliai, sutuoktinis, vaikai, įvaikiai, jų sutuoktiniai ir jų vaikai, taip pat sutuoktinių tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai), ar kurio nors iš šių asmenų ir Jūsų darbas įmonėje, įstaigoje taptų susijęs su vieno tiesioginiu pavaldumu kitam arba su vieno teise kontroliuoti kitą? _

______________________________________________________________________________

(jeigu taip, nurodykite tokio asmens pareigas, vardą ir pavardę)

 

5. Ar įstatymai draudžia arba juose nustatyta tvarka Jums atimta teisė eiti pareigas, nurodytas šios anketos 3 punkte? _______________________________________________________________________

 

6. Ar esate įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo, nusikaltimo, kuriuo padaryta turtinė žala valstybei, padarymo ir turite neišnykusį ar nepanaikintą teistumą? _____________________

______________________________________________________________________________

(jeigu taip, nurodykite, kada ir už ką nuteistas)

7. Ar esate įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo padarymo ir nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai? _____________________________________

______________________________________________________________________________

(jeigu taip, nurodykite, kada ir už ką nuteistas)

 

8. Ar esate įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys? ________________

______________________________________________________________________________

 

9. Ar buvote atleistas iš skiriamų arba renkamų pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo ir nuo atleidimo iš pareigų dienos nepraėjo 3 metai?    ___________________

______________________________________________________________________________

 

10. Ar esate pripažintas neveiksniu ar neveiksniu tam tikroje srityje (ribotai veiksniu)?  __

______________________________________________________________________________

(jeigu taip, nurodykite kokioje srityje esate pripažintas neveiksniu (ribotai veiksniu)

 

11. Ar esate kito juridinio asmens valdymo organo narys?__________________________

______________________________________________________________________________

(jeigu taip, nurodykite kito juridinio asmens pavadinimą ir jo ryšį su įmone, įstaiga, nurodyta šios anketos 3 punkte)

 

Patvirtinu, kad pateikta informacija surašyta asmeniškai ir yra teisinga. Sutinku, kad visi šioje anketoje nurodyti asmens duomenys būtų tvarkomi priėmimo į šios anketos 3 punkte nurodytas pareigas tikslais, taip pat kad bus tikrinamas jų teisingumas.

Man paaiškinta, kad paaiškėjus bent vienai aplinkybei, dėl kurios negaliu būti priimtas į šios anketos 3 punkte nurodytas pareigas, mane gali būti atsisakoma priimti į pareigas arba galiu būti iš jų atleistas.

 

 

Pretendentas                                                             

(parašas)                                              (vardas ir pavardė)                                                                            (data)

 

Žyma apie pretendento atitiktį reikalavimams, kurie paminėti Konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo 13 punkte

 

______________________________________________________________________________

 

 

(parašas)                 (vardas ir pavardė)                                              (data)

 

––––––––––––––––––––

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Konkursų Kelmės rajono savivaldybės

uždarųjų akcinių bendrovių vadovų

pareigoms užimti organizavimo

tvarkos aprašo

2 priedas

 

PRETENDENTŲ VEIKLOS PROGRAMOS IR POKALBIO VERTINIMO LENTELĖ

 

Eil. Nr.

Pretendento vardas, pavardė

Veiklos programos vertinimas

Pokalbio vertinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos narys   __________________  ___________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkursų Kelmės rajono savivaldybės

uždarųjų akcinių bendrovių vadovų

pareigoms užimti organizavimo

tvarkos aprašo

3 priedas

 

PRETENDENTŲ VERTINIMO SUVESTINĖ LENTELĖ

 

 

Eil. Nr.

Pretendento vardas, pavardė

Įvertinimas

(nuo 1 iki 10)

Bendras įvertinimas

 

Veiklos programa

Pokalbis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos pirmininkas          _________________           _________________________________

                                           (parašas)                               (vardas, pavardė)

 

Komisijos sekretorius           _________________            _________________________________

                                           (parašas)                               (vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkursų Kelmės rajono savivaldybės

uždarųjų akcinių bendrovių vadovų

pareigoms užimti organizavimo

tvarkos aprašo

4 priedas

 

PRETENDENTŲ Į ĮSTAIGOS VADOVO PAREIGAS KONKURSO PROTOKOLAS

 

_________________________ Nr. _________

(data)

Kelmė

 

 

                     Konkurso komisijos, sudarytos ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, (įsakymo ar potvarkio, kuriuo sudaryta komisija, data, numeris)

 

posėdis įvyko _____________________________, posėdžio pradžia ________________________,

                                                                                   (data)                                                                          (nurodomas laikas)

posėdžio pabaiga ___________________________.

                                                       (nurodomas laikas)

 

                     Komisijos pirmininkas ________________________________

                     Komisijos sekretorius _________________________________

                     Komisijos nariai: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                     Pretendentai: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Pretendentų veiklos programos ir pokalbio vertinimo lentelė balais

 

Eil.

Nr.

Pretendento vardas ir pavardė

Komisijos nariai

Balų vidur-

kis

Preten-

dento

parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurso rezultatai pretendentų vertinimo lentelėje įrašyti teisingai.

 

Komisijos sekretorius       ________________          __________________________

                                                                            (parašas)                                                            (vardas ir pavardė)

 

 

Komisijos sprendimas dėl konkurso laimėtojo_____________________________________ ________________________________________________________________________________

 

Komisijos pirmininkas        _________________________         _________________________

                                                                                 (parašas)                                                                       (vardas ir pavardė)

 

Komisijos sekretorius          _________________________          __________________________

                                                                                  (parašas)                                                                      (vardas ir pavardė)

 

Nariai:                                  _________________________         __________________________

                                                                                 (parašas)                                                                       (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

Sutinku eiti konkurse laimėtas pareigas       _________________            ______________________

                                                                                                   (parašas)                            (vardas, pavardė)

 

 

 

Su konkurso rezultatais susipažinome: