LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ

MINISTERIJOS GENERALINIS DIREKTORIUS

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO, MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS IR VALSTYBINĖS MAISTO IR

VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

2002 M. GRUODŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 658/831/743 „DĖL PREKYBOS

LAUKINIAIS GYVŪNAIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. rugpjūčio 29 d. Nr. D1-791/1B-720/B1-752

 

Vilnius

 

 

P a k e i č i a m e Prekybos laukiniais gyvūnais taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 658/831/743 „Dėl Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiame 2.11 papunktį ir jį išdėstome taip:

2.11. gyvūnais, veistais ir išaugintais specializuotuose ūkiuose arba veislynuose, kurie pagal buvimo vietą bent kartą per metus teikia Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos (toliau – Aplinkos apsaugos departamentas) informaciją raštu apie veisiamų ar auginamų gyvūnų rūšis, jų skaičių ir vietą, o išvežimo ar prekybos atvejais pateikiami gyvūno kilmę įrodantys teisėto įgijimo dokumentai ir jei jie yra šių rūšių ar aukštesnių sistematinių taksonų (po taksono pavadinimo rašomas trumpinys „spp.“, čia ir toliau reiškia, kad vienodas reikalavimas taikomas visoms sistematinio taksono rūšims, po kurio jis parašytas): afrikiniai stručiai (Strutio camelus), putpelės (Coturnix spp.), taurieji elniai (Cervus elaphus), danieliai (Cervus dama), dėmėtieji elniai (Cervus nippon), Dovydo elniai (Elaphurus davidianus), medžiojamieji fazanai (Phasianus colchicus), šinšilos (Chinchilla spp.), banguotosios papūgėlės (Melopsittacus undulatus), nimfos (korelos) (Nyphicus hollandicus), povai (Pavo cristatus), didžiosios antys (Anas platyrhynchos);“.

2. Pakeičiame 3.3 papunktį ir jį išdėstome taip:

3.3. laisvos formos veisimą nelaisvėje patvirtinančios pažymos ar aktai, iki 2018 m. birželio 30 d. išduoti atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento padalinio arba nuo 2018 m. liepos 1 d. išduoti Aplinkos apsaugos departamento – nelaisvėje išveistiems gyvūnams, nenurodytiems Taisyklių 6.2 papunktyje;“.

3. Pakeičiame 63 punktą ir jį išdėstome taip:

63. Draudžiama prekiauti gyvais gyvūnais, jei jie priskiriami šiems sistematiniams taksonams (draudimas netaikomas, kai gyvūnų savininkas turi Taisyklių 3 punkte nurodytus jų teisėtą įgijimą patvirtinančius dokumentus ir tai yra: gyvūnai, gimę ar išsiritę iš kiaušinio nelaisvėje, kaip ir jų abu tėvai, arba buvo kitaip teisėtai įgyti iki 2009 m. rugsėjo 1 d.; arba gyvūnai, kurie naudojami veisimo ir paleidimo į laisvę programose pagal Aplinkos ministerijos ar kitos institucijos patvirtintus gamtotvarkos planus ir saugomų rūšių apsaugos ar veiksmų planus; vykdomos reintrodukcijos programos; arba gyvūnai laikomi zoologijos soduose, turinčiuose leidimą įkurti zoologijos sodą pagal Leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarkos aprašą; arba šiuos gyvūnus išvežant į Europos Sąjungai nepriklausančias trečiąsias šalis ir įvežant iš Europos Sąjungai nepriklausančių trečiųjų šalių, kai paskirties šalis yra ne Lietuva; arba vežant šiuos gyvūnus Lietuvos Respublikos teritorija iš vienos Europos Sąjungos valstybės narės į kitą):

63.1. primatams (Primates);

63.2. kloakiniams (Monotremata);

63.3. kaguaniniams (Dermoptera);

63.4. nepilnadančiams (Edentata);

63.5. skujuočiams (Pholidota);

63.6. viveriniams (Viverridae);

63.7. hieniniams (Hyaenidae);

63.8. šuniniams (Canidae), išskyrus rudąją lapę (Vulpes vulpes), (pilkasis vilkas (Canis lupus) ir paprastasis šakalas (Canis aureus) nuo 2015 m. sausio 1 d.);

63.9. katiniams (Felidae), (vilpišis (miškinė katė) (Felis silvestris) ir paprastoji lūšis (Lynx lynx) nuo 2015 m. sausio 1 d.);

63.10. lokiniams (Ursidae), (rudoji meška (Ursus arctos) nuo 2015 m. sausio 1 d.);

63.11. mažajai pandai (Ailurus fulgens);

63.12. didžiajai pandai (Ailuropoda melanoleuca);

63.13. irklakojams (ruoniniams) (Pinnipedia);

63.14. banginiams (Cetacea);

63.15. vamzdžiadančiams (Tubulidentata);

63.16. sirenoms (Sirenia);

63.17. raganosiams (Rhinocerotidae);

63.18. tapyriniams (Tapiridae);

63.19. hipopotaminiams (Hippopotamidae);

63.20. žirafiniams (Giraffidae);

63.21. straubliniams (Proboscidea);

63.22. kiauniniams (Mustelidae), išskyrus šeško naminę formą (Mustela putorius furo) (nuo 2015 m. sausio 1 d.);

63.23. krokodilams (Crocodylia), (nuo 2015 m. sausio 1 d.).“

4. Pakeičiame 21 punkto trečiąją pastraipą ir ją išdėstome taip:

„Išduoti, grąžinti bei pripažinti negaliojančiais leidimai nustatyta tvarka registruojami Aplinkos apsaugos agentūroje. Jeigu leidimus iki 2014 m. liepos 1 d. yra išdavęs Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas, jie registruojami Aplinkos apsaugos departamente nustatyta tvarka ir informacija apie grąžintus bei pripažintus negaliojančiais leidimus per 5 darbo dienas pateikiama Aplinkos apsaugos agentūrai.“

5. Pakeičiame 23 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstome taip:

„Jeigu leidimus yra išdavęs Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas, po 2014 m. liepos 1 d., Asmuo prašymą ir motyvuotą paaiškinimą pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai. Aplinkos apsaugos agentūra per 2 darbo dienas kreipiasi į Aplinkos apsaugos departamentą dėl informacijos ir su leidimo išdavimu susijusių dokumentų kopijų pateikimo. Aplinkos apsaugos departamentas per 2 darbo dienas pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai šią informaciją ir dokumentų kopijas, Aplinkos apsaugos agentūra per 2 darbo dienas išduoda naują leidimą.“

6. Pakeičiame 25 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstome taip:

„Jeigu leidimą prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų yra išdavęs Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas, po 2014 m. liepos 1 d., tikslinant leidime nurodytus duomenis, informaciją ir sąlygas, leidimą turinčiam asmeniui Aplinkos apsaugos agentūra išduoda naują leidimą ir apie tai informuoja Aplinkos apsaugos departamentą. Ankstesniojo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento išduoto leidimo galiojimą panaikina Aplinkos apsaugos departamento direktorius.

7. Pakeičiame 30 punkto ketvirtąją pastraipą ir ją išdėstome taip:

„Leidimo galiojimą sustabdo ir panaikina jį išdavusi institucija. Jeigu leidimą prekiauti gyvūnais, jų dalimis ar gaminiais iš jų iki 2014 m. liepos 1 d. yra išdavęs Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas, apie leidimo galiojimo sustabdymą ir panaikinimą Aplinkos apsaugos departamentas per 2 darbo dienas informuoja Aplinkos apsaugos agentūrą. Jeigu leidimą prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų yra išdavusi Aplinkos apsaugos agentūra, apie leidimo galiojimo sustabdymą ir panaikinimą per 2 darbo dienas informuojamas Aplinkos apsaugos departamentas.

8. Pakeičiame 37 punktą ir jį išdėstome taip:

37. Gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų įvežimo (išvežimo) bei prekybos kontrolę pagal savo kompetenciją vykdo Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra, Aplinkos apsaugos departamentas, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.“

9. Pakeičiame 41 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstome taip:

„Aplinkos apsaugos departamentas, Lietuvos Respublikos muitinė konfiskavę negyvus laukinius gyvūnus, jų dalis ar gaminius iš jų, per 30 kalendorinių dienų nuo šių daiktų konfiskavimo kreipiasi į Aplinkos apsaugos agentūrą dėl šių daiktų laikymo, tolesnio perdavimo sąlygų; o gyvų gyvūnų sulaikymo ar konfiskavimo atveju – nedelsdama, t. y. ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Aplinkos apsaugos agentūra, gavusi tokį paklausimą, per 30 kalendorinių dienų (o gyvų gyvūnų sulaikymo ar konfiskavimo atveju – nedelsdama, t. y. tą pačią darbo dieną) nuo paklausimo gavimo informuoja instituciją, kurios žinioje yra sulaikyti ar konfiskuoti gyvi ar negyvi laukiniai gyvūnai, jų dalys ar gaminiai iš jų, kur ir kokiomis sąlygomis privaloma šį turtą laikyti, kada, kur ir kokiomis sąlygomis perduoti arba sunaikinti teisės aktų nustatyta tvarka.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                              Kęstutis Navickas

 

 

 

Generalinio direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas                                    Jonas Miškinis

 

 

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius                    Darius Remeika