LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2018 M. GEGUŽĖS 31 D. ĮSAKYMO NR. 1K-206

„DĖL BIUDŽETO SUDARYMO IR VYKDYMO FORMŲ“ PAKEITIMO

 

2019 m. gruodžio 9 d. Nr. 1K-380

Vilnius

 

 

P a k e i č i u formą B-2 „Išlaidos darbo užmokesčiui“, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1K-206 „Dėl biudžeto sudarymo ir vykdymo formų“, ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Vilius Šapoka