LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2011 M. LIEPOS 1 D. ĮSAKYMO NR. V-1193 „DĖL KONKURSO VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ (IŠSKYRUS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS) VADOVŲ PAREIGOMS EITI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. lapkričio 9 d. Nr. V-1707

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Asmuo, siekiantis eiti švietimo įstaigos vadovo pareigas (toliau – pretendentas), privalo būti nepriekaištingos reputacijos ir atitikti švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.“

2. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Konkursą organizuoja ir už šios tvarkos laikymąsi pagal priskirtas kompetencijas atsako valstybinių švietimo įstaigų atveju – švietimo įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas) ar jos (jo) įgaliotas asmuo, savivaldybių švietimo įstaigų atveju – savivaldybės meras (toliau – konkurso organizatorius) ir konkurso komisija (toliau – komisija). Konkurso organizatorius skiria asmenį (komisijos sekretorių) organizaciniams darbams atlikti ir komisijos posėdžiams protokoluoti.“

3. Papildau 51 punktu:

51. Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu konkursas gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu, kai dalis ar visi komisijos nariai, stebėtojai ir pretendentai atrankos posėdyje dalyvauja nuotoliniu vaizdo būdu. Komisijos pirmininkas ir komisijos sekretorius turi būti konkurso organizatoriaus nustatytoje pretendentų vertinimo vietoje. Konkurso organizatorius, įvertinęs galimybes užtikrinti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, priima sprendimą dėl konkurso organizavimo nuotoliniu būdu ir nedelsdamas apie jį informuoja suinteresuotas šalis.“

4. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Pretendentai, kurie yra pateikę konkurso organizatoriui dokumentus dalyvauti konkurse, suderinę su vadovaujančiu švietimo įstaigai asmeniu, iki atrankos:

13.1. turi susipažinti su švietimo įstaigos veikla, poreikiais ir gali pristatyti tiesiogiai arba nuotoliniu būdu švietimo įstaigos bendruomenei vadovavimo švietimo įstaigai gaires;

13.2. gali lankytis švietimo įstaigoje (ne ilgiau kaip 3 darbo dienas), tiesiogiai arba nuotoliniu būdu bendrauti su darbuotojais, mokiniais (dalyvaujant mokytojams ar švietimo pagalbos specialistams) netrikdydami švietimo įstaigos veiklos. Nesilankymas švietimo įstaigoje nelaikomas nustatytos tvarkos pažeidimu ir pretendento vertinimui įtakos neturi.“

5. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Stebėtojo teisėmis komisijos posėdyje gali dalyvauti švietimo įstaigos profesinių sąjungų ar darbo tarybos atstovas. Jei švietimo įstaigoje veikia kelios profesinės sąjungos, jos susitaria ir deleguoja vieną atstovą. Profesinė sąjunga ar darbo taryba konkurso organizatoriui elektroniniu paštu pateikia informaciją apie deleguojamą asmenį dalyvauti komisijos posėdyje stebėtojo teisėmis ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki posėdžio. Konkurso organizatorius komisijos posėdyje stebėtojo teisėmis dalyvaujančiam atstovui (toliau – stebėtojas) ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki komisijos posėdžio elektroniniu paštu praneša posėdžio vietą (jei posėdis organizuojamas nuotoliniu būdu – prisijungimo nuorodą) ir laiką. Stebėtojas, atvykęs į posėdį, komisijos sekretoriui pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimą dalyvauti komisijos posėdyje (jei posėdis organizuojamas nuotoliniu būdu – kitu konkurso organizatoriaus pasiūlytu vaizdo būdu). Komisijos sekretorius stebėtojui pateikia pasirašyti Konkurso švietimo įstaigos vadovo pareigoms eiti stebėtojo pasižadėjimą (4 priedas), kurį stebėtojas nedelsdamas pasirašo ir tiesiogiai arba persiųsdamas elektroniniu paštu skenuotą arba fotografuotą pateikia konkurso komisijos sekretoriui. Pasirašytas pasižadėjimas pridedamas prie protokolo. Stebėtojas, nesilaikantis nustatytos apraše tvarkos, komisijos pirmininko sprendimu gali būti pašalintas iš posėdžio. Apie tai pažymima protokole.

6. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Kandidatą į komisijos narius teikiantis subjektas, svarstydamas komisijos nario teikimą, neaptarinėja galimų pretendentų ir negali teikiamo komisijos nario įpareigoti palaikyti kurį nors iš pretendentų. Komisijos nariai (deleguoti į komisiją asmenys) gali dalyvauti pretendentų prisistatymuose švietimo įstaigos bendruomenei, organizuojamuose tiesiogiai arba nuotoliniu būdu.“

7. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Komisijos narys turi būti susipažinęs su švietimo įstaigos veikla, švietimo įstaigos vadovo skyrimą į pareigas reglamentuojančiais teisės aktais, jais vadovautis, sąžiningai ir atsakingai vykdyti juose nustatytas komisijos nario pareigas, būti objektyvus ir nešališkas. Jis privalo priimti geriausius švietimo įstaigai sprendimus ir negali būti saistomas jokių kitų įsipareigojimų jį teikusiam subjektui. Gavęs informaciją dėl konkurso komisijos sudarymo, pasirašo Konkurso švietimo įstaigos vadovo pareigoms eiti komisijos nario pasižadėjimą (5 priedas), jį nedelsdamas pasirašo ir tiesiogiai arba persiųsdamas elektroniniu paštu skenuotą arba fotografuotą pateikia konkurso komisijos sekretoriui. Komisijos nariai, komisijos sekretorius, stebėtojai atsako už informacijos apie pretendentus konfidencialumą.“

8. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Atranka yra konkurso dalis, kurios metu komisija posėdyje atrenka pretendentą, geriausiai pasirengusį eiti konkrečios švietimo įstaigos vadovo pareigas. Vykdant atranką, kiekvienas komisijos narys analizuoja informaciją apie pretendentus, ja remdamasis, savarankiškai įvertina kiekvieno pretendento kompetencijas, nurodytas Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašo 5.1.5, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4 ir 5.2.5 papunkčiuose (toliau – vertinamos kompetencijos). Pretendentas tiesiogiai prieš pokalbį (jei pokalbis vykdomas nuotoliniu būdu – kitu konkurso organizatoriaus pasiūlytu būdu) komisijai pateikia dokumentų, nurodytų 9 punkte, originalus ir dalyvauja pokalbyje tiesioginiu arba nuotoliniu būdu.“

9. Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33. Atranka vykdoma konkurso skelbime nustatytą dieną, praėjus ne mažiau kaip vienam ir ne daugiau kaip keturiems mėnesiams nuo konkurso paskelbimo dienos, tiesiogiai arba nuotoliniu būdu. Konkurso organizatorius force majeure atveju arba tada, kai švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliota institucija laiku nepateikia kompetencijų vertinimo ataskaitos konkurse dalyvaujantiems pretendentams (laiku pateikusiems kitus dokumentus), gali keisti atrankos datą, apie aplinkybes ir kitą nustatytą datą nedelsiant informavęs visas suinteresuotas šalis.“

10. Papildau 331 punktu:

331. Jei atrankos posėdis organizuojamas nuotoliniu būdu, o į atranką kviečiami keli pretendentai, jie visi dalyvauja atrankoje tuo pačiu būdu – tiesiogiai arba nuotoliniu būdu. Prieš atrankos posėdžio organizavimą nuotoliniu būdu konkurso organizatorius turi užtikrinti saugų vaizdo prisijungimą ir įsitikinti, kad per nuotolį besijungsiantis asmuo galėtų atlikti apraše numatytas funkcijas ir turėtų tinkamą įrangą, gebėtų ja naudotis (rekomenduotina vykdyti bandomąjį prisijungimą, jam nepavykus, konkurso organizatorius numato alternatyvią prisijungimo nuotoliniu būdu galimybę ar vietą). Jei besijungiančiam per nuotolį komisijos nariui ar stebėtojui nepavyksta saugiai ir tinkamai prisijungti prie posėdžio ar sutrinka ryšys, posėdis gali būti trumpam (1–1,5 val.) stabdomas, siekiant pašalinti techninius trikdžius, jei to padaryti nepavyksta, atranka vyksta toliau be neprisijungiančio asmens. Protokole fiksuojama, kad neprisijungta dėl techninių problemų, ir toks asmuo laikomas nedalyvavusiu posėdyje. Jeigu techninių sutrikimų kyla besijungiant pretendentui ir šių sutrikimų nepavyksta pašalinti per 11,5 valandos, tai komisija nustato kitą to pretendento vertinimo komisijoje dieną (bet ne vėliau kaip per dvi savaites), apie tai informuojamos visos suinteresuotos šalys. Jei besijungiančiam per nuotolį asmeniui reikia pateikti pasirašytus dokumentus, jis tai gali padaryti atsiųsdamas skenuotus arba nufotografuotus pasirašytus dokumentus. Prie tokių dokumentų kopijų pridedamas  elektroninis laiškas, kuriuo šie dokumentai siunčiami.“

11. Pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:

35. Atspausdintos, komisijos narių pasirašytos Vertinimo pagrindimo lentelės ir atspausdintos, komisijos pirmininko ir sekretoriaus pasirašytos Vertinimo lentelės pridedamos prie atrankos posėdžio protokolo. Jei posėdis vyksta nuotoliniu būdu, komisijos nariai pasirašytas Vertinimo pagrindimo lenteles atsiunčia nuskenuotas arba nufotografuotas (prie protokolo pridedamas ir elektroninis laiškas).“

12. Pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

39. Komisijos nariams tiesiogiai arba nuotoliniu būdu susipažinus su protokolu ir neturint pastabų, protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius. Jei komisijos nariai turi protokolui pastabų, jis nedelsiant pataisomas ir pasirašomas.“

13. Pakeičiu 42 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

42. Jeigu komisijos narys, stebėtojas ar pretendentas mano, kad buvo pažeista apraše nustatyta tvarka ir tai gali arba galėjo lemti konkurso rezultatus, o konkurso organizatorius ar komisija nepašalino pažeidimų, jis turi teisę per 3 darbo dienas po konkurso pateikti skundą švietimo, mokslo ir sporto ministrui, kuris gali sudaryti komisiją galimam pažeidimui ištirti, į kurią negali būti įtraukiami konkursui vykdyti sudarytos komisijos nariai. Sudaryta komisija pateikia tyrimo išvadas per 5 darbo dienas. Švietimo, mokslo ir sporto ministras gali:“.

14. Pakeičiu 5 priedo 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4.   neatskleisti švietimo įstaigos vadovo pareigoms eiti konkurse dalyvaujančių pretendentų asmens duomenų paslapties ir konkurso organizavimo ir vykdymo konfidencialios informacijos, nedaryti garso ar vaizdo įrašų, nenaudoti kitų techninių priemonių.“

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                    Algirdas Monkevičius