herbas

 

JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO

prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS

DĖL rekomendacijų atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui PATVIRTINIMO

 

2020 m. birželio 5 d. Nr. 2V-107 (1.4)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. A1-399 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“, pagal kurį Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) įgyvendina Nacionalinės jaunimo politikos 2020 metų veiksmų plano plėtros priedo papunkčiuose nurodytą priemonę Nr. 3.1.1 „organizuoti metodinės ir informacinės pagalbos teikimą atviriems jaunimo centrams ir erdvėms“ ir siekdamas užtikrinti kokybišką atvirąjį darbą su jaunimu Lietuvoje,

1. Tvirtinu Rekomendacijas atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. gegužės 10 d. įsakymą Nr. 2V-77 (1.4) „Dėl rekomendacijų atvirų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui patvirtinimo“.

 

 

 

Direktorius                                                                                                      Jonas Laniauskas

 

 

 

PATVIRTINTA

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir

darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 5 d.

įsakymu Nr. 2V-107 (1.4)

 

 

REKOMEDACIJOS ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ IR ATVIRŲJŲ JAUNIMO ERDVIŲ VEIKLOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMUI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.         Rekomendacijos atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui (toliau – Rekomendacijos) nustato veiklos kokybės rekomendacijas atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių vykdomai veiklai.

2.         Rekomenduojama, kad atvirieji jaunimo centrai ir atvirosios jaunimo erdvės, vykdydami savo veiklą, vadovautųsi pateiktomis Rekomendacijomis ir  Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. A1-614 patvirtintu Atvirojo darbo su jaunimu tvarkos aprašu.

3.         Jei nenurodyta kitaip, Rekomendacijos yra taikomos bendrosios ir atvirosios darbo su jaunimu krypčių Centrams ir Erdvėms.

4.         Rekomendacijose vartojamos sąvokos:

4.1.      atvirasis darbas su jaunimu– darbas su jaunimu atviruosiuose jaunimo centruose ir (ar) erdvėse, vykdomas darbo su jaunimu principais.

4.2.      atvirasis jaunimo centras (toliau – Centras) – Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje įsteigtas juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialas, atstovybė, kurių veiklos arba jos dalies vykdymo vieta yra Lietuvos Respublikoje ir kurie vykdo darbą su jaunimu, grindžiamą savanorišku jaunų žmonių apsisprendimu dalyvauti šioje veikloje bei užtikrinantį jų įsitraukimą į šią veiklą nepriklausomai nuo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.

4.3.      atviroji jaunimo erdvė (toliau – Erdvė) –  kultūros, švietimo, kūno kultūros ir sporto ar socialines paslaugas teikiančio juridinio asmens nuosavybės, patikėjimo teise ar nuomos, panaudos sutarčių pagrindu valdoma patalpa, kurioje vykdomas darbas su jaunimu, grindžiamas savanorišku jaunų žmonių apsisprendimu dalyvauti šioje veikloje bei užtikrinantis jų įsitraukimą į šią veiklą nepriklausomai nuo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.

4.4.      atvirojo darbo su jaunimu krypties Centras ir Erdvė – tai centro / erdvės tipas, kuris teikia pirmenybę darbui su mažiau galimybių turinčiu, socialinę atskirtį patiriančiu bei socialinės rizikos grupei priklausiančiu jaunimu.

4.5.      bendrosios darbo su jaunimu krypties Centras ir Erdvė – tai centro / erdvės tipas, kuris vykdo darbą su jaunimu, vadovaudamasis darbo su jaunimu principais, neteikdamas pirmenybės nei vienai jaunimo grupei.

4.6.      lankytojas – 14–29 metų amžiaus asmuo, lankantis atvirąją jaunimo centrą arba erdvę.

4.7.      jaunimo darbuotojas – tai pilnametis asmuo, dirbantis su jaunais žmonėmis jų laisvalaikiu, siekiantis asmeninio ir socialinio jaunų žmonių tobulėjimo tiek per individualų darbą su skirtingais asmenimis, tiek dirbdamas su grupėmis bei turintis šiam darbui reikalingų kompetencijų.

4.8.      jaunimas - du ir (ar) daugiau asmenų nuo 14 iki 29 metų.

5.         Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme.

 

 

II SKYRIUS

CENTRO VEIKLOS PLANAVIMAS

 

6.         Centro/Erdvės veiklos planavimas vykdomas vadovaujantis šiomis Rekomendacijomis:

6.1.      veiklos planavimas yra pagrįstas planuojamais pasiekti kokybiniais ir kiekybiniais rezultatais;

6.2.      siekiami rezultatai yra konkretūs ir jų pasiekimas aiškiai pamatuojamas;

6.3.      Centro / Erdvės veikla gali būti planuojama vieneriems metams ir (ar) trejiems metams. Vienerių metų veiklos plano forma pateikta Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. A1-614 patvirtintame Atvirojo darbo su jaunimu tvarkos aprašo priede; trimečio veiklos plano forma pateikta Rekomendacijų Priede Nr. 1. Įstaigos vadovas kartu su komanda patys nusprendžia dėl veiklos plano formos pasirinkimo, atižvelgiant į Centro / Erdvės veikimo metus, žmogiškųjų išteklių skaičių, planuojamus pasiekti rezultatus.

6.4.      pirmiausia atliekamas Centro / Erdvės esamos situacijos vertinimas – savianalizė ir išorinis vertinimas. Savianalizės metu nustatoma organizacijos esama padėtis ir padarytas progresas, analizuojami pagrindiniai Centro / Erdvės veiklos rodikliai (pateikti 7-8 ir (arba) 9-10 Rekomendacijų punktuose), išanalizuojami Centro / Erdvės lankytojų bei jų tėvų atsiliepimai (Centro / Erdvės darbuotojai atlieka apklausą) ir nustatomi Centro / Erdvės veiklos tikslai bei aspektai, kuriuos reikia tobulinti. Išorinio vertinimo metu aptariama Centro / Erdvės atlikta savianalizė bei su savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatoriumi derinami numatyti uždaviniai bei tikslas. Esant poreikiui Centras / Erdvė gali nusimatyti veiklos kryptis (pvz., tiesioginis darbas su jaunimu, darbas su komanda, patalpų ir infrasturktūros palaikymas, finansinių išteklių valdymas, veiklos viešinimas, bendradarbiavimas ir atstovavimas, kita);

6.5.      atvirajam darbui su jaunimu vykdyti, gali būti planuojami šie uždaviniai:

6.5.1.   ugdyti socialinius jauno žmogaus įgūdžius, suteikti erdvę jaunam žmogui ugdytis ir individualiai augti, skatinti jį prisiimti atsakomybę įvairiose situacijose įvairiomis priemonėmis (pavyzdžiui, įsitraukiant į veiklas, savanoriaujant ir pan.);

6.5.2.   užtikrinti sąlygas jaunimui socializuotis, bendrauti, atsižvelgiant į jaunimo poreikius ir tai, kas jam svarbu (atsipalaidavimas, kalbėjimasis svarbiais klausimais, buvimas bendraamžių grupėje); jaunimo kasdienybę aptarti jam priimtiniausiu būdu;

6.5.3.   sudaryti galimybes prasmingai praleisti laisvalaikį;

6.5.4.   vykdyti pirminę tabako, alkoholio, kitų psichotropinių medžiagų vartojimo, nusikalstamumo prevenciją;

6.5.5.   padėti jaunimui atrasti ir įsivardyti savo privalumus ir gebėjimus;

6.5.6.   skatinti jaunimo savarankiškumą, kūrybiškumą, padėti jam įgyvendinti savo idėjas ir tikslus;

6.5.7.   individualiai konsultuoti ir informuoti į įvairias problemines situacijas patekusį jaunimą, padėti jam spręsti problemas;

6.5.8.   įtraukti į veiklas socialinę atskirtį patiriančius ir mažiau galimybių turinčius jaunus žmones;

6.6.      atsižvelgiant į Centro / Erdvės esamos situacijos vertinimą gali būti sudaromas vienerių metų arba trimetis Centro / Erdvės veiklos planas.. Veiklos plane numatomi rezultatai, kuriuos planuojama pasiekti, ir jų poreikio pagrindimas, rezultatų pasiekimo rodikliai ir jų reikšmės kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje, veiksmai, padėsiantys pasiekti rezultatus, veiksmų įgyvendinimo terminas, žmogiškieji ir finansiniai ištekliai, reikalingi įgyvendinti konkrečias veiklas. Veiklos planą Centro / Erdvės vadovas derina su savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatoriumi;

6.7.      kiekvienų metų pabaigoje parengiama Centro / Erdvės metų veiklos ataskaita – atliekamas Veiklos plano įgyvendinimo ir jame numatytų rezultatų pasiekimo vertinimas bei peržiūrimi pagrindiniai Centro / Erdvės veiklos rezultatai bei rodikliai. Peržiūrimas Veiklos planas esant poreikiui yra tikslinamas. Atlikus Veiklos plano peržiūrą, planas ir jo pakeitimai turi būti suderinti su savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatoriumi, kuris teikia metodinę pagalbą dėl veiklos planavimo;

6.8.      organizuojami reguliarūs susirinkimai, Centrai ir (ar) Erdvės turi ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę organizuoti darbuotojų, vykdančių atvirąjį darbą su jaunimu, susirinkimus;

6.9.      Centrai / Erdvės turi vykdyti intervizijas, sudaryti galimybes darbuotojams, vykdantiems atvirąjį darbą su jaunimu, gauti individualias ar komandines supervizijas, sudaryti sąlygas jiems nuolat mokytis;

6.10.    Centro / Erdvės esamos situacijos vertinime analizuojama, ar Centras / Erdvė vadovaujasi Rekomendacijomis. Jų taikymas vertinamas pagal tai ar: neįdiegta, diegiama, įdiegta, įdiegta ir tobulinama. Analizėje pateikiami Rekomendacijų taikymą pagrindžiantys pavyzdžiai;

6.11.    Centro / Erdvės veiklos vertinimo pagrindinis tikslas – tobulinti Centro / Erdvės veiklą ir atvirąjį darbą su jaunimu;

6.12.    siekiant užtikrinti, kad Centro / Erdvės veiklos vertinimas yra skaidrus, atviras ir savikritiškas, jis nėra naudojamas Centro / Erdvės finansavimui numatyti.

7.         Centrui / Erdvei rekomenduojama vadovautis šiais veiklos kiekybiniais rodikliais:

7.1.      bendras lankytojų skaičius;

7.2.      unikalių lankytojų skaičius;

7.3.      mažiau galimybių turinčių jaunų žmonių dalis nuo unikalių lankytojų skaičiaus;

8. Esant galimybėms ir poreikiui, Centrui / Erdvei rekomenduojama papildomai vadovautis šiais kiekybiniais veiklos rodikliais:

8.1.      individualių konsultacijų skaičius;

8.2.      unikalių lankytojų skaičius pagal amžių (amžiaus grupes) ir (ar) lytį;

8.3.      susitikimų su jaunų žmonių tėvais, rūpintojais, globėjais, kitais atstovais skaičius;

8.4.      jaunimo inicijuotų ir (ar) suorganizuotų veiklų skaičius;

8.5.      organizacijos vykdomų viešinimo veiklų, skirtų lankytojams pritraukti, skaičius;

8.6.      įgyvendintų projektų, į kuriuos buvo įtrauktas jaunimas, skaičius;

8.7.      numatomų gauti ir (ar) gautų lėšų veikloms vykdyti suma ir šaltiniai;

8.8.      padedant atvirajam jaunimo centrui arba atvirajai jaunimo erdvei įdarbintų jaunų žmonių skaičius.

9.         Centrui / Erdvei rekomenduojama vadovautis šiais veiklos kokybiniais rodikliais:

9.1.      taikomų darbo su jaunimu metodų įvairovė;

9.2.      veiklos vykdomos atsižvelgiant į jaunimo poreikius, jo padėtį, jaunimo pasiūlytas įgyvendinti veiklas, remiantis jaunimo padėties tyrimais;

9.3.      jaunas žmogus motyvuojamas dalyvauti jo poreikius atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti, ugdytis verslumo bei darbo rinkai reikalingus įgūdžius;

9.4.      sudarytos sąlygos jaunam žmogui įsitraukti į visuomeninę veiklą, įgyti socialinius įgūdžius ugdančios veiklos vykdymo ir organizavimo patirties;

9.5.      sudarytos sąlygos į veiklas įsitraukti atskirtį savo socialinėje aplinkoje patiriančiam ar mažiau galimybių turinčiam jaunimui ir skatinti socialinę jo integraciją;

9.6.      teikiamų paslaugų, padėsiančių socialinę atskirtį patiriančiam jaunimui reintegruotis / integruotis į darbo rinką ir (ar) švietimo sistemą, visuomeninį gyvenimą, įvairovė.

10.       Rodiklių pasiekimas vertinamas remiantis šiais kriterijais:

10.1.    išsamumo – rodikliai turi būti išsamūs, aiškiai aprašytas jų skaičiavimo būdas;

10.2.    konkretumo – rodikliai turi būti kiekybiniai ir kokybiniai;

10.3.    nuoseklumo – visi siekiami rodikliai turi atitikti veiklos plano veiklas bei iškeltus metinius prioritetus.

 

 

III SKYRIUS

CENTRO IR ERDVĖS ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS

 

11.       Centro / Erdvės žmogiškųjų išteklių valdymas vykdomas vadovaujantis šiomis Rekomendacijomis darbuotojams:

11.1.    Centro / Erdvės darbuotojai yra neteisti (neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo);

11.2.    Centro / Erdvės jaunimo darbuotojas dirba vadovaudamasis Jaunimo darbuotojo pareigybės aprašymu, patvirtintu Centro / Erdvės vadovo įsakymu, ir Jaunimo darbuotojų veiklos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. A1-208;

11.3.    Centre turi dirbti ne mažiau nei 2 darbuotojai, dirbantys ne mažiau kaip po pusę etato, skirto atvirajam darbui su jaunimu vykdyti. Erdvėje turi dirbti ne mažiau nei 1 darbuotojas, dirbantis ne mažiau kaip puse etato, skirto atvirajam darbui su jaunimu vykdyti.

11.4.    bent vienas darbuotojas, vykdantis atvirąjį darbą su jaunimu Centre, turi būti įgijęs socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo, pedagogo, edukologo arba psichologo išsilavinimą.

11.5.    Lyčių lygybei užtikrinti Centre turi dirbti abiejų lyčių jaunimo darbuotojai;

11.6.    kiekvienais metais jaunimo darbuotojai darbo metu dalyvauja tiksliniuose mokymuose, stažuotėse, kursuose, intervizijose, komandos ar individualiose supervizijose ir pan. skirtuose Centro / Erdvės veiklai gerinti;

11.7.    administracinį darbą gali atlikti ne jaunimo darbuotojas, o šiam darbui įdarbintas Centro / Erdvės darbuotojas.

11.8.    finansinės apskaitos vykdymą atlieka ne jaunimo darbuotojas, o šiam darbui įdarbintas Centro / Erdvės darbuotojas arba šios funkcijos yra perduotos finansinę apskaitą vykdančiai įmonei.

12.       Centro / Erdvės žmogiškųjų išteklių valdymas vykdomas vadovaujantis šiomis rekomendacijomis darbui su savanoriais:

12.1.    Savanorišką veiklą Centre / Erdvėje vykdantys asmenys gali padėti vykdyti darbą su jaunimu, bet negali būti laikomi jaunimo darbuotojais;

12.2.    darbe su savanoriais Centras / Erdvė vadovaujasi Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymu.

 

 

IV SKYRIUS

CENTRO IR ERDVĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

13.       Centro / Erdvės darbas organizuojamas vadovaujantis šiomis Rekomendacijomis:

13.1.    darbas su jaunimu atitinka Centro / Erdvės darbo kryptį:

13.1.1. bendrosios darbo su jaunimu krypties Centre / Erdvėje atvirasis darbas su jaunimu gali būti taikomas ne mažiau nei 50 proc. Centro / Erdvės vykdomų veiklų apimties.

13.1.2. atvirojo darbo su jaunimu krypties Centre / Erdvėje atvirasis darbas su jaunimu gali būti taikomas ne mažiau nei 70 proc. Centro / Erdvės vykdomų veiklų apimties.

13.2.    darbas su jaunimu atitinka Centro / Erdvės veiklos planą;

13.3.    darbas Centre / Erdvėje su jaunu žmogumi vyksta individualiai ir grupinių užsiėmimų metu;

13.4.    atvirojo darbo su jaunimu paslaugos Centro / Erdvės lankytojams nėra apmokestinamos;

13.5.    tiesioginį darbą su jaunimu atlieka Centro / Erdvės jaunimo darbuotojas ir tai sudaro ne mažiau kaip 80 proc. jo darbo laiko;

13.6.    Centro / Erdvės, išskyrus atvirosios krypties Centro / Erdvės, jaunimo darbuotojo veikla apima, tačiau neapsiriboja, jaunimo veiklos koordinavimu, jaunimo motyvavimu ir aktyvumo bei užimtumo skatinimu, pagalba įgyvendinti jaunimo iniciatyvas bei konsultacijomis jaunimui aktualiais klausimais;

13.7.    atvirosios krypties Centro / Erdvės jaunimo darbuotojo veikla apima, tačiau neapsiriboja, jaunimo socialiai atsakingo elgesio skatinimu ir formavimu, pagalba jaunimui integruotis į visuomenę, konsultacijomis jaunimui aktualiais klausimais, prevencinių veiklų vykdymu bei jaunimo veiklos Centre / Erdvėje organizavimu ir koordinavimu;    

13.8.    Centro / Erdvės lankytojai gali būti 14-29 metų jauni žmonės. Besikreipiantys kito amžiaus asmenys yra nukreipiami į kitas įstaigas, teikiančias paslaugas jų amžiaus asmenims;

13.9.    Centras / Erdvė yra pasitvirtinę ir naudoja lankytojų srautų skaičiavimo metodiką;

13.10.  kartu su Centro / Erdvės lankytojais yra sukurtos ir viešai prieinamos Centro vidaus tvarkos taisyklės;

13.11.  Centro / Erdvės lankytojai yra įtraukti į veiklų organizavimą, vykdymą ir vertinimą;

13.12.  Centro / Erdvės darbo laikas numatomas atsižvelgiant į jaunimo poreikius ir vietos mokymo įstaigų darbo laiką, tačiau baigiamas ne anksčiau kaip 19 val. Centras / Erdvė dirba nuo pirmadienio iki šeštadienio imtinai;

13.13.  Centras / Erdvė gali būti uždaryti ne daugiau nei 12 savaičių per metus. Dėl objektyvių priežasčių, pavyzdžiui, remonto ar paskelbtų ekstremalių situacijų šalyje šis laikas gali būti pratęsiamas;

13.14.  vasaros sezono metu Centro / Erdvės darbuotojai, orientuodamiesi į jaunimo poreikius vasaros metu rinktis ne Centro / Erdvės patalpose, dirba su jaunimu jo susibūrimo vietose ar kitose atvirajam darbui tinkančiose vietose, t. y. ne Centro / Erdvės patalpose; 

13.15.  Centras / Erdvė taiko įvairius jaunimo poreikius atitinkančius darbo su jaunimu metodus: mokymasis per patirtį, užsiėmimai grupėmis, diskusijos, būreliai, seminarai, individualios konsultacijos, mokymasis iš bendraamžių ir kt.;

13.16.  Centro / Erdvės taikomi darbo metodai papildo atvirąjį darbą su jaunimu ir neprieštarauja jo principams;

13.17.  pagal kompetenciją atvirosios krypties Centras / Erdvė vykdo vaiko minimalios priežiūros priemones, numatytas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 ir 5 punktuose;

13.18.  darbas su jaunimu vykdomas remiantis Atvirų jaunimo centrų veiklos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. A1-570, ir Atvirų jaunimo centrų ir erdvių koncepcija, patvirtinta Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 2V-38-(1.4).

 

V SKYRIUS

CENTRO IR ERDVĖS VIETA BEI PATALPOS

 

14.       Centro / Erdvės vieta ir patalpos turi atitikti šias Rekomendacijas Centro / Erdvės patalpoms:

14.1.    Centras turi turėti mažiausiai dvi patalpas, Erdvė turi turėti bent vieną patalpą darbui su jaunimu.

14.1.1. Centras turi atskirą patalpą, kurioje jaunimas gali patogiai kartu leisti laiką, bendrauti;

14.1.2. Centras / Erdvė turi ne mažiau nei vieną atskirą patalpą administraciniam darbui, kurioje nevyksta veiklos lankytojams;

14.2.    Centro / Erdvės patalpų išorėje yra lengvai įskaitoma iškaba su Centro / Erdvės pavadinimu bei darbo laiku;

14.3.    Centro / Erdvės patalpose įrengtas šildymas, apšvietimas, vėdinimo sistema, sanitarinės patalpos (tualetai), tiekiamas vanduo.

15.      Centro / Erdvės vieta ir patalpos turi atitikti šią Rekomendaciją Centro / Erdvės vietai:

15.1.    Centras / Erdvė turi turėti infrastruktūrą ir įrangą, reikalingą vykdyti patrauklioms Centro / Erdvės lankytojams veikloms, tarp jų įrangą aktyvioms, pavyzdžiui, sporto veikloms;

15.2.    Centras turi turėti atskirą įėjimą;

15.3.    Centras ar jo steigėjas turi teisę naudotis patalpomis  ne trumpesniam nei Centro Veiklos plano vykdymo laikotarpiui. 

15.4.    Centras / Erdvė yra įsikūręs vietos jaunimui patrauklioje vietoje netoli jaunimo susibūrimo vietų, švietimo įstaigų;

15.5.    Centras / Erdvė yra lengvai surandamas;

15.6.    Centras / Erdvė nėra įkurtas gyvenamajame daugiabučiame name;

16.       Centrai ir Erdvės kuriami atlikus teorinį ir praktinį aplinkos tyrinėjimą bei jaunų žmonių situacijos tyrimą konkrečioje vietovėje, analizei atlikti pasitelkiami kiti su jaunimu dirbantys asmenys.

 

VI SKYRIUS

CENTRO IR ERDVĖS FINANSINIAI IŠTEKLIAI

 

17.       Centro / Erdvės finansiniai ištekliai valdomi vadovaujantis šiomis Rekomendacijomis:

17.1.    Centras / Erdvė didžiąja dalimi yra išlaikomas iš vietos savivaldos biudžeto (finansuojamas patalpų išlaikymas, komunalinės paslaugos bei Centro / Erdvės darbuotojų darbo užmokestis);

17.2.    dalis lėšų, reikalingų Centro / Erdvės veikloms, gaunamos iš įvairių fondų, nacionalinių programų, finansavimo konkursų, privataus sektoriaus ar fizinių asmenų.

17.3.    dalis lėšų, reikalingų Centro / Erdvės veikloms, gaunamos iš mokamų Centro / Erdvės veiklų.

 

VII SKYRIUS

CENTRO IR ERDVĖS VEIKLOS VIEŠINIMAS IR PRISTATYMAS

 

18.       Centro / Erdvės veiklos viešinimas ir pristatymas vykdomas vadovaujantis šiomis Rekomendacijomis:

18.1.    Centras / Erdvė viešina savo veiklą vietos bendruomenėms;

18.2.    Centras / Erdvė yra pasiekiamas el. paštu, socialinių tinklų pagalba, mobiliojo arba fiksuoto ryšio telefonu;

18.3.    viešinant ir pristatant Centro / Erdvės veiklas nepažeidžiamas lankytojų privatumas ir esant poreikiui yra užtikrinamas lankytojų anonimiškumas;

18.4.    Centro / Erdvės lankytojai nėra įpareigojami dalyvauti Centro / Erdvės veiklos viešinime ir pristatyme;

18.5.    bendravimui su jaunimu Centras / Erdvė turi ir naudoja socialinių tinklų paskyrą, tačiau tai nėra vienintelis informacijos apie Centro / Erdvės veiklą skelbimo būdas;

18.6.    jaunimo pritraukimas vykdomas viešinant Centro / Erdvės veiklas įvairiomis priemonėmis: socialiniai tinklai, tinklaraščiai, straipsniai spaudoje, reklama viešose erdvėse, renginiai, susitikimai mokyklose, per kitas darbo su jaunimu formas ir kt.;

18.7.    rajone gyvenantys tėvai supažindinami su Centro / Erdvės  darbo tikslu, specifika ir vykdomomis veiklomis.

 

VIII SKYRIUS

CENTRŲ IR ERDVIŲ BENDRADARBIAVIMAS IR ATSTOVAVIMAS

 

19.       Centrų / Erdvių bendradarbiavimas ir atstovavimas vykdomas vadovaujantis šiomis Rekomendacijomis:

19.1.    pagrindiniai bendradarbiavimo naudos gavėjai yra jaunimas ir Centras / Erdvė;

19.2. siekdamas geriau pažinti esamą jaunimo situaciją bei ieškoti problemų sprendimo būdų Centras / Erdvė bendradarbiauja su kitomis valstybinėmis, savivaldybės ir nevyriausybinėmis organizacijomis (pavyzdžiui, mokyklomis, policija, parapija, jaunimo organizacijomis, bendruomene, savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriais, seniūnijomis, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klientų aptarnavimo departamentų Jaunimo užimtumo skyriais, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriais ir kt.);

19.3.    bent kartą per metus Centro / Erdvės darbuotojas (-ai) dalyvauja tarpžinybiniuose susitikimuose;

19.4.    siekdamas kuo efektyvesnio jaunimo poreikius atitinkančio veiklų vykdymo, Centras / Erdvės bendradarbiauja su kitomis su jaunimu dirbančiomis organizacijomis;

19.5.    Centras / Erdvė dalinasi patirtimi su kitais Centrais / Erdvėmis ir dalyvauja asociacijų, tinklų veikloje;

19.6.    siekdamas pritraukti jaunimą į Centrą / Erdvę ir gauti informacijos apie mažiau galimybių turintį jaunimą, Centras / Erdvė bendradarbiauja su formaliojo švietimo įstaigomis;

19.7.    siekdamas keistis patirtimi, didinti veiklų vykdymo efektyvumą ir, esant poreikiui, vykdyti bendras veiklas, Centras / Erdvė bendradarbiauja su užsienio šalių organizacijomis.

 

 

_____________________________________

 

 

 

Rekomendacijos atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui  

1 priedas

 

(Atvirojo jaunimo centro ar atvirosios jaunimo erdvės veiklos plano forma)

 

ATVIROJO JAUNIMO CENTRO AR ATVIROSIOS JAUNIMO ERDVĖS

(ATVIROJO DARBO SU JAUNIMU) VEIKLOS PLANAS ____-____ M.

 

I.          TRIMETIS VEIKLOS PLANAS

 

Tikslas

Uždaviniai

Uždavinio kokybinis rezultatas

Uždavinio kiekybinis rodiklis

Poreikis (kiek kartų, kaip dažnai ir (ar) reguliariai numatomi užsiėmimai)

I metai

II metai

III metai

1

2

 

Pvz., organizuoti ir užtikrinti kokybišką darbą su jaunimu

 

 

 

 

 

 

Pvz., individualus darbas su jaunimu

 

 

Pvz., grupinių užsiėmimų organizavimas jaunuolių poreikius atitinkančiomis temomis

 

Pvz., suteikta individuali pagalba, jaunuoliai labiau pasitiki savimi

 

 

 

Pvz., nuolatos, pagal poreikį

 

 

Pvz., pagerės tarpusavio santykiai, atsiras geresni bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, pagerės jaunuolių socializacija, mažės agresyvaus elgesio apraiškos

 

 

 

Pvz., ne mažiau nei du kartai per mėnesį

 

 

Pvz., jaunuoliai nukreipti savanoriauti ar įsitraukti į kitas veiklas

 

 

 

 

 

 

Pvz., kas savaitinių susirinkimų organizavimas 

Pvz., darbuotojų kompetencijų kėlimas

Pvz., darbuotojai geba planuoti savo veiklą ir atliepia jaunuolių poreikius

 

 

 

Pvz., kartą per savaitę

 

 

Pvz., kokybiškesnių paslaugų teikimas – Darbuotojai geba įvertinti savo darbą, komandoje nuolat reflektuodami

 

 

 

Pvz., ne mažiau kaip du kartai per metus vienam darbuotojui

 

 

Pvz., atsakomybių pasidalijimas

 

 

 

 

 

 

Pvz., kosmetinis patalpų atnaujinimas

Pvz., jaunuolių poreikiams pritaikytos patalpos saugiai leisti laisvalaikį, būti, kurti

 

 

 

Pvz.,kartą per 3 metus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pvz., efektyvus resursų naudojimas


 

Pvz., projektinių veiklų rašymas.

Pvz., padengtos telefono ryšio, interneto paslaugos jaunimo darbuotojams kokybiškam darbui su jaunimu

 

 

 

Pvz., nuolatos

 

 

Pvz., pritrauktos papildomos lėšos jaunuolių veikloms įgyvendinti

 

 

 

Pvz., kas pusmetį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pvz., organizuojami susitikimai su partneriais dėl bendrai vykdomų veiklų

Pvz., stiprinamas ryšys su partneriais, teikiamos kokybiškesnės paslaugos

 

 

 

Pvz., kas ketvirtį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trimečio veiklos plano sudedamoji dalis - Centro / Erdvės veiklos rodikliai (rodikliai turi būti suderinti su Rekomendacijų 7-8 punktuose nurodytais rodikliais):

Eil. nr.

Veiklos rodiklis

Veiklos rodiklių reikšmės metų pabaigoje

I metai

II metai

III metai

1.  

Bendras lankytojų skaičius

 

 

 

2.  

Unikalių lankytojų skaičius

 

 

 

3.  

Iš unikalių lankytojų skaičiaus, mažiau galimybių turinčio jaunimo skaičius

 

 

 

4.  

Individualių konsultacijų skaičius;

 

 

 

5.  

Unikalių lankytojų skaičius pagal amžių (amžiaus grupes) ir (ar) lytį;

 

 

 

6.  

Susitikimų su jaunų žmonių tėvais, rūpintojais, globėjais, kitais atstovais skaičius;

 

 

 

7.  

Jaunimo inicijuotų ir (ar) suorganizuotų veiklų skaičius;

 

 

 

8.  

Organizacijos vykdomų viešinimo veiklų, skirtų lankytojams pritraukti, skaičius;

 

 

 

9.  

Įgyvendintų projektų, į kuriuos buvo įtrauktas jaunimas, skaičius;

 

 

 

10.

Numatomų gauti ir (ar) gautų lėšų veikloms vykdyti suma ir šaltiniai;

 

 

 

11.

Padedant atvirajam jaunimo centrui arba atvirajai jaunimo erdvei įdarbintų jaunų žmonių skaičius.

 

 

 

 

Tvirtinama atviro jaunimo centro / erdvės vadovo (-ės):

 

Data:

 

Suderinta su Jaunimo reikalų koordinatoriumi:

 

Data:

 

Papildomi komentarai:

(jei yra)

 

Papildomi komentarai:

(jei yra)

 

 

_____________________________________