LIETUVOS RESPUBLIKOS

ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-1375 6, 13, 14, 15, 16 IR 22 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. gegužės 7 d. Nr. XII-1666

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

1. Pripažinti netekusiu galios 6 straipsnio 4 punktą.

2. Pripažinti netekusiu galios 6 straipsnio 12 punktą.

 

2 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 13 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Elektrinių, išskyrus elektros energiją gaminančių vartotojų elektrines, įrengtoji suminė galia apskaičiuojama kaip elektrinėms, kurioms šio įstatymo 20 straipsnyje nustatyta tvarka ir sąlygomis taikomas atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo elektros energijai gaminti skatinimas, priskirtos įrengtosios suminės galios, nurodytos iki šio įstatymo įsigaliojimo ir vėliau šio įstatymo ir Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka išduotuose galiojančiuose leidimuose plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus iš atsinaujinančių energijos išteklių ir leidimuose gaminti elektros energiją, suma. Kai elektrinėms priskirta įrengtoji suminė galia pasiekia šio straipsnio 3 dalyje nurodytų įrengtųjų galių dydžius, skatinimo kvotų paskirstymas šiame įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose numatytais būdais ir paraiškų prijungti prie elektros tinklų šio įstatymo 20 straipsnio 14 dalyje nurodytas elektrines priėmimas sustabdomas tol, kol šio straipsnio 3 dalyje nurodyti įrengtųjų galių dydžiai bus padidinti arba atsiras laisvų skatinimo kvotų nepastačius elektrinių per leidimuose plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus iš atsinaujinančių energijos išteklių nurodytą laikotarpį. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos interneto svetainėje viešai skelbiama ir nuolat atnaujinama informacija apie priskirtas įrengtąsias sumines galias ir esamas laisvas skatinimo kvotas.“

2. Papildyti 13 straipsnį 6 dalimi:

6. Elektros energiją gaminančių vartotojų saulės šviesos energijos elektrinių įrengtoji suminė galia apskaičiuojama kaip suma saulės šviesos energijos elektrinių įrengtųjų galių, nurodytų leidimuose plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, išduotuose asmenims, kurie prašymuose išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nurodė, kad siekia tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais, ir vėliau šiems asmenims Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka išduotuose leidimuose gaminti elektros energiją. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos skelbia ir nuolat atnaujina informaciją apie elektros energiją gaminančių vartotojų elektrinių įrengtąją suminę galią savo interneto svetainėje.“

 

3 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 14 straipsnio 17 dalį ir ją išdėstyti taip:

17. Elektros tinklų operatorius kas ketvirtį teikia Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos ir Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai informaciją apie vykdomų elektrinių statybos projektų eigą ir ketinimų protokolų sąlygų vykdymą.“

 

4 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Gamintojas, planuojantis plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus iš atsinaujinančių energijos išteklių, elektros tinklų operatoriui pateikia savo prievolių įvykdymo užtikrinimą, garantuojantį elektros tinklų operatoriui gamintojo įsipareigojimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus iš atsinaujinančių energijos išteklių. Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimo dydis apskaičiuojamas dauginant numatomų įrengti elektrinės pajėgumų dydį (kW) iš 14,48 euro už 1 kW. Norint pratęsti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus iš atsinaujinančių energijos išteklių galiojimo terminą, kaip tai nustatyta Elektros energetikos įstatyme, gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimo dydis padidinamas dydžiu, kuris apskaičiuojamas dauginant numatomų įrengti elektrinės pajėgumų dydį (kW) iš 14,48 euro už 1 kW ir laikotarpio, kuriam norima pratęsti šio leidimo galiojimo terminą, trukmės, išreikštos metais.“

 

5 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

16 straipsnis. Leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir leidimų gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių išdavimas

1. Esami elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumai gali būti plėtojami ar nauji elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumai naujoje vietoje įrengiami Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka gavus leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus iš atsinaujinančių energijos išteklių, išskyrus atvejus, numatytus Elektros energetikos įstatyme, kai toks leidimas nereikalingas.

2. Leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir leidimus gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių išduoda Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos. Šių leidimų išdavimo tvarką ir sąlygas, jų galiojimo terminus ir galiojimo terminų pratęsimo tvarką bei sąlygas nustato Elektros energetikos įstatymas.

3. Leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus iš saulės šviesos energijos Kuršių nerijoje ir vėjo energijos Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje išduodami konkurso būdu pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytą tvarką, atsižvelgiant į šiame įstatyme nustatytus elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių skatinimo bendruosius reikalavimus ir vadovaujantis objektyviais ir nediskriminaciniais principais.“

 

6 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 22 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Asmuo, gavęs leidimą naudoti Lietuvos Respublikos teritorinę jūrą ir Lietuvos Respublikos išskirtinę ekonominę zoną Baltijos jūroje ir (ar) pajūrio juostą elektrinių statybai ir jų eksploatacijai, įgyja išimtinę teisę per ne ilgesnį kaip 4 metų terminą nustatytoje teritorijoje atlikti tyrimus, reikalingus priimti sprendimui dėl elektrinių statybos. Jeigu asmuo per nustatytą terminą Statybos įstatymo nustatyta tvarka negauna statybą leidžiančio dokumento ar Vyriausybės įgaliotai institucijai pateikia pranešimą apie atsisakymą statyti elektrinę, leidimas naudoti Lietuvos Respublikos teritorinę jūrą, Lietuvos Respublikos išskirtinę ekonominę zoną Baltijos jūroje ir (ar) pajūrio juostą elektrinių statybai ir jų eksploatacijai panaikinamas. Asmuo visus atliktų tyrimų duomenis skelbia viešai.“

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 5 dalį, įsigalioja 2015 m. liepos 1 d.

2. Iki šio įstatymo įsigaliojimo pateikti prašymai išduoti leidimus vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje nagrinėjami taikant jų pateikimo metu galiojusių Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo ir Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo reikalavimus ir tvarką. Po šio įstatymo įsigaliojimo išduotiems leidimams vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje pagal prašymus, pateiktus iki šio įstatymo įsigaliojimo, taikomi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme nustatyti leidimų galiojimo terminai. Iki šio įstatymo įsigaliojimo išduoti leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galioja iki juose nurodyto termino pabaigos.

3. Iki šio įstatymo įsigaliojimo pateikti prašymai pratęsti leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo terminą nagrinėjami taikant jų pateikimo metu galiojusių Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo ir Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo reikalavimus ir tvarką. Po šio įstatymo įsigaliojimo pateikti prašymai pratęsti leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, išduotų iki šio įstatymo įsigaliojimo, galiojimo terminą nagrinėjami taikant Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme nustatytus pratęsimo reikalavimus ir tvarką.

4. Asmenys, kuriems iki šio įstatymo įsigaliojimo išduoti leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, kurių galiojimo terminas nepasibaigęs, ar leidimai gaminti elektros energiją saulės šviesos energijos elektrinėse ir kurie siekia tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais, privalo kreiptis į Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos. Šių asmenų saulės šviesos energijos elektrinių įrengtosios galios įskaičiuojamos į elektros energiją gaminančių vartotojų elektrinių įrengtąją suminę galią.

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir jos įgaliota institucija iki 2015 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė