LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-242 721 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. gruodžio 23 d. Nr. XIV-132

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 721 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 721 straipsnio 5 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) jaunesniojo mokslo darbuotojo – 7,74–9,16.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda