LIETUVOS RESPUBLIKOS

MUITINĖS ĮSTATYMO NR. IX-2183 IV SKYRIAUS KETVIRTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO, 80 STRAIPSNIO IR PRIEDO PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 401 STRAIPSNIU IR 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 104 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

ĮSTATYMAS

 

2014 m. kovo 25 d. Nr. XII-803

Vilnius

 

 

1 straipsnis. IV skyriaus ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimas

Pakeisti IV skyriaus ketvirtojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

ATLEIDIMAS NUO MUITŲ, SKOLOS MUITINEI TERMINO PRATĘSIMAS“.

 

2 straipsnis. Įstatymo papildymas 401 straipsniu

Papildyti Įstatymą 401 straipsniu:

401 straipsnis. Bendrijos muitinės kodekso 221 straipsnio 4 dalies taikymas

Jeigu skola muitinei atsirado dėl Bendrijos muitinės kodekso 221 straipsnio 4 dalyje nurodytos priežasties, pranešimas skolininkui apie muito sumą, sudarančią skolą muitinei, ir muito sumos įtraukimą į apskaitą pateikiamas ne vėliau kaip per 10 metų nuo skolos muitinei atsiradimo dienos.“

 

3 straipsnis. 80 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 80 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

80 straipsnis. Intelektinės nuosavybės apsaugos reglamento ir jį įgyvendinančių Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimas

1. Intelektinės nuosavybės apsaugos reglamente nurodyto kompetentingo muitinės padalinio funkcijas atlieka ir šiame reglamente nurodytą informaciją Europos Komisijai teikia Muitinės departamentas.

2. Kitais Intelektinės nuosavybės apsaugos reglamente ir (arba) jį įgyvendinančiuose Europos Sąjungos teisės aktuose numatytais atvejais, kai Europos Sąjungos valstybėms narėms suteikta sprendimo priėmimo teisė ir (arba) paskirtos įgyvendinti priemonės, sprendimus priima ir atitinkamų priemonių įgyvendinimą užtikrina Muitinės departamentas.“

 

4 straipsnis. 81, 82, 83, 84, 85, 86 ir 87 straipsnių pripažinimas netekusiais galios

Pripažinti netekusiais galios 81, 82, 83, 84, 85, 86 ir 87 straipsnius.

 

5 straipsnis. 104 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 104 straipsnį.

 

6 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo priedą ir jį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos

muitinės įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 2 tomas, p. 382) (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. spalio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1001/2013 (OL 2013 L 290, p. 1) (Įstatyme – Bendrojo muitų tarifo reglamentas).

2. 1988 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3915/88, išdėstantis nuostatas dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 918/83, nustatančio Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą, 63c straipsnio įgyvendinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 4 tomas, p. 37) (Įstatyme – Atleidimo nuo muitų reglamentą įgyvendinantis reglamentas).

3. 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 4 tomas, p. 307) (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 517/2013 (OL 2013 L 158, p. 1) (Įstatyme – Bendrijos muitinės kodeksas).

4. 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 6 tomas, p. 3) (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1099/2013 (OL 2013 L 294, p. 40) (Įstatyme – Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatos).

5. 1997 m. kovo 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti tinkamą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 8 tomas, p. 217) (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 766/2008 (OL 2008 L 218, p. 48) (Įstatyme – Tarpusavio pagalbos reglamentas).

6. 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 638/2004 dėl prekybos prekėmis tarp valstybių narių Bendrijos statistinių duomenų, panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3330/91 (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 16 tomas, p. 64) (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 4 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1093/2013 (OL 2013 L 294, p. 28).

7. 2004 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1982/2004, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 638/2004 dėl prekybos prekėmis tarp valstybių narių Bendrijos statistinių duomenų, panaikinantį Komisijos reglamentus (EB) Nr. 1901/2000 ir (EEB) Nr. 3590/92 (OL 2004 L 343, p. 3) (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 4 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1093/2013 (OL 2013 L 294, p. 28).

8. 2009 m. lapkričio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1186/2009, nustatantis Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą (OL 2009 L 324, p. 23) (Įstatyme – Atleidimo nuo muitų reglamentas).

9. 2011 m. lapkričio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1224/2011, išdėstantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1186/2009, nustatančio Bendrijos atleidimo nuo muitų taisykles, 66–73 straipsnių taikymo nuostatas (OL 2011 L 314, p. 14) (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. vasario 21 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 519/2013 (OL 2013 L 158, p. 74) (Įstatyme – Atleidimo nuo muitų reglamentą įgyvendinantis reglamentas).

10. 2011 m. lapkričio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1225/2011, išdėstantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1186/2009, nustatančio Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą, 42–52, 57 ir 58 straipsnių taikymo nuostatas (OL 2011 L 314, p. 20) (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. vasario 21 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 519/2013 (OL 2013 L 158, p. 74) (Įstatyme – Atleidimo nuo muitų reglamentą įgyvendinantis reglamentas).

11. 2012 m. sausio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 80/2012, išdėstantis biologinių ir cheminių medžiagų, numatytų Tarybos reglamento (EB) Nr. 1186/2009, nustatančio Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą, 53 straipsnio 1 dalies b punkte, sąrašą (OL 2012 L 29, p. 33) (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. kovo 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 197/2013 (OL 2013 L 65, p. 15) (Įstatyme – Atleidimo nuo muitų reglamentą įgyvendinantis reglamentas).

12. 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 608/2013 dėl muitinės atliekamo intelektinės nuosavybės teisių vykdymo užtikrinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1383/2003 (OL 2013 L 181, p. 15) (Įstatyme – Intelektinės nuosavybės apsaugos reglamentas).“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                             Dalia Grybauskaitė