Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL UGDYMOSI ŠEIMOJE ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės 20 d. Nr. 504

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 31ˡ straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Šis nutarimas įsigalioja 2020 m. birželio 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                               Algirdas Monkevičius    

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. gegužės 20 d.

nutarimu Nr. 504

 

UGDYMOSI ŠEIMOJE ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja prašymų dėl ugdymo (ugdymosi) šeimoje pateikimą, tėvų (globėjų, rūpintojų), kurių vaikas ugdomas (ugdosi) šeimoje, pareigas, ugdymosi šeimoje sąlygų, vaiko kompetencijų (brandos) ir mokymosi pasiekimų (žinių) lygio įvertinimą, mokymo sutarties dėl ugdymosi šeimoje (toliau – mokymo sutartis) sudarymo ir nutraukimo pagrindus, mokinių konsultavimą, aprūpinimą mokomąja medžiaga, mokymosi pažangos ir pasiekimų, vaiko socializacijos užtikrinimo periodinį vertinimą, vaikų ugdymo (ugdymosi) šeimoje finansavimą.

2. Vaikas gali būti ugdomas (ugdytis) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas.

3. Vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje tėvams (globėjams, rūpintojams) padeda organizuoti valstybinė, savivaldybės, nevalstybinė ikimokyklinio ugdymo mokykla ir bendrojo ugdymo mokykla, kurios nuostatuose (įstatuose) įteisintas pavienio mokymosi forma ugdymosi šeimoje mokymo proceso organizavimo būdas (toliau – mokykla).

4. Savivaldybės vykdomoji institucija patvirtina savivaldybės mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrąsias programas, sąrašą ir jį iki 2020 m. birželio 15 d. paskelbia viešai savivaldybės interneto svetainėje. Savivaldybės vykdomoji institucija kiekvienais vėlesniais metais prireikus atnaujina savivaldybės mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrąsias programas, sąrašą ir jį paskelbia iki einamųjų metų balandžio 15 d.

5. Savivaldybės vykdomoji institucija, kurios teritorijoje veikia mokykla, padedanti tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje, tarpininkauja mokyklai pasitelkiant reikalingus specialistus iš kitų institucijų ugdymosi šeimoje sąlygoms, vaiko kompetencijų (brandos) ir mokymosi pasiekimų (žinių) lygiui įvertinti.

6. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS, TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) PAREIGOS

 

7. Prašymas dėl ugdymo (ugdymosi) šeimoje pagal atitinkamą programą ir dokumentai, nurodyti Aprašo 10 punkte (toliau – dokumentai), pateikiami į Aprašo 4 punkte nurodytą sąrašą įtrauktos savivaldybės mokyklos vadovui arba nevalstybinės ar valstybinės mokyklos vadovui. Nevalstybinių ir valstybinių mokyklų vadovai apie gautus prašymus informuoja mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją (dalyvių susirinkimą), savininką.

8. Jei pageidaujama, kad vaikas nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. pradėtų ugdytis (būtų ugdomas) šeimoje, prašymas ir dokumentai pateikiami nuo 2020 m. birželio 15 d. iki birželio 30 d. Jei pageidaujama, kad vaikas nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. ir vėlesniais metais nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. pradėtų ugdytis (būtų ugdomas) šeimoje, prašymas ir dokumentai pateikiami nuo balandžio 15 d. iki  birželio 1 d.

9. Prašymą dėl vaiko ugdymo (ugdymosi) šeimoje ir dokumentus už vaiką iki 14 metų pateikia tėvai (globėjai). Prašymą dėl ugdymosi šeimoje, dokumentus ir rašytinį tėvų (rūpintojų) sutikimą pateikia vaikas nuo 14 iki 18 metų.

10. Kartu su prašymu dėl ugdymo (ugdymosi) šeimoje pateikiami šie dokumentai:

10.1. tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas dėl ugdymosi sąlygų šeimoje patikrinimo;

10.2. užpildytas Klausimynas tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vaikui dėl ugdymosi šeimoje sąlygų (toliau – Klausimynas) (1 priedas);

10.3. švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintame Priešmokyklinio ugdymo tvarkos apraše nustatytos formos priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-ų) rekomendacija (toliau – rekomendacija) (jei vaikas bus ugdomas pagal 1-os klasės programą) ar laisvos formos metinė Vaiko individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo ataskaita (toliau – Vaiko individualios pažangos ataskaita), parengta pagal Aprašo 11.5 papunktyje nustatytus reikalavimus (jei vaikas pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą buvo ugdomas šeimoje ir bus ugdomas šeimoje pagal 1-os klasės programą);

10.4. vaiko mokymosi pasiekimus ar išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (mokymosi pasiekimų pažymėjimas arba pažyma apie mokymosi pasiekimus, arba įgyto išsilavinimo pažymėjimas);

10.5. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgalioto teritorinio skyriaus, kurio veiklos teritorijoje gyvena šeima, informacija apie tai, kad nebuvo nustatytas (-i) vaiko teisių pažeidimas (-ai), susijęs (-ę) su vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) jis gyvena, pareigų nevykdymu ar netinkamu jų vykdymu dėl narkotinių (ar psichotropinių) medžiagų, alkoholio vartojimo, smurto ar kitų vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) vaikas gyvena, veiksmų ar neveikimo, kurie gali turėti įtakos vaiko teisės į mokslą užtikrinimui, per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją  gavimo dienos;

10.6. savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena šeima, administracijos informacija apie tai, kad nebuvo (nėra) skirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui ir (ar) nebuvo (nėra) taikoma atvejo vadyba per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją  gavimo dienos.

11. Tėvų (globėjų, rūpintojų) pareigos:

11.1. ugdyti vaiką ir (ar) samdyti mokytoją (-us);

11.2. ugdyti vaiko vertybines orientacijas;

11.3. sudaryti:

11.3.1. sąlygas vaiko ugdymui (ugdymuisi) pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas ir mokymuisi atitinkamos klasės visų privalomų dalykų, nustatytų švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintame Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų apraše ir bendrojo ugdymo planuose;

11.3.2. sveikas ir saugias vaikui ugdymo (ugdymosi) šeimoje sąlygas, būtinas jo fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi;

11.3.3. sąlygas vaikui ugdytis pagal neformaliojo vaikų švietimo programas mokykloje, pas laisvąjį mokytoją arba kitą švietimo teikėją;

11.4. užtikrinti vaiko:

11.4.1. ugdymą (ugdymąsi) šeimoje pagal atitinkamą bendrąją ugdymo programą ir vaiko pasiekimus, nustatytus bendrosiose programose;

11.4.2. švietimo pagalbos, išskyrus nurodytos Aprašo 24.5 papunktyje, teikimą vaikui, jei jos reikia;

11.4.3. mokymosi pažangos ir pasiekimų (ko vaikas mokėsi, ką išmoko, kokiose aplinkose mokėsi) fiksavimą ne rečiau kaip kartą per dvi savaites mokyklos elektroniniame dienyne;

11.4.4. socializaciją pagal Aprašo 24.10 papunktyje nustatytus kriterijus ir pateikti mokyklai įrodymus mokyklos vadovo nustatyta tvarka;

11.4.5. sveikatos patikrinimą teisės aktų nustatyta tvarka;

11.4.6. atvykimą į mokyklą konsultacijoms, mokymosi pažangai ir pasiekimams patikrinti;

11.5. parengti ir pateikti mokyklai kiekvienų mokslo metų ugdymo proceso pabaigoje, jei vaikas buvo ugdomas (ugdėsi) šeimoje, Vaiko individualios pažangos ataskaitą, kurioje būtų pateikta informacija apie išsikeltus ugdymo tikslus, naudotus ugdymo išteklius, ugdymo aplinkas, veiklas, kurios vaikui leido pademonstruoti tai, ką išmoko, vaiko ugdymosi stipriąsias ir silpnąsias puses ir sukauptus vaiko, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo bendrąją programą, mokymosi pažangos ir pasiekimų įrodymus – dalykų, kurių vaikas mokėsi tais mokslo metais, atliktas užduotis, atsiskaitomuosius ir kitus darbus, atskleidžiančius dalykų mokymąsi, ugdomas kompetencijas, mokymosi pažangą bei pasiekimus, vaiko mokymosi pažangos ir pasiekimų įsivertinimą, refleksiją dėl ugdymosi šeimoje ir vaiko socializacijos ir kt.;

11.6. tęsiant vaiko ugdymą (ugdymąsi) šeimoje prieš kiekvienus mokslo metus, iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d., mokyklai pateikti užpildytą Klausimyną;

11.7. bendradarbiauti su mokyklos vadovu, mokytojais, specialistais sprendžiant vaiko ugdymo (ugdymosi) klausimus, vadovautis jų rekomendacijomis, teikti reikalingą informaciją, sudaryti sąlygas įvertinti ugdymosi šeimoje sąlygas.

 

III SKYRIUS

UGDYMOSI ŠEIMOJE SĄLYGŲ, VAIKO KOMPETENCIJŲ (BRANDOS) IR MOKYMOSI PASIEKIMŲ (ŽINIŲ) LYGIO ĮVERTINIMAS

 

12. Mokyklos vadovas iš pasitelktų reikalingų specialistų (iš pedagoginės psichologinės tarnybos / švietimo pagalbos tarnybos, savivaldybės administracijos, kitų institucijų) ir mokyklos mokytojų bei švietimo pagalbos specialistų sudaro vertinimo grupę (toliau – vertintojai) ugdymosi šeimoje sąlygų, vaiko kompetencijų (brandos) ir mokymosi pasiekimų (žinių) lygiui įvertinti, paskiria grupės vadovą, nustato vertintojams vertinimo sritis ir vertinimo išvados dėl vaiko ugdymosi šeimoje sąlygų, vaiko kompetencijų (brandos) ir mokymosi pasiekimų (žinių) lygio įvertinimo (toliau – vertinimo išvada) parengimo terminą.

13. Vertintojai analizuoja Aprašo 10.5 ir 10.6 papunkčiuose nurodytus dokumentus. Jei per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją gavimo atitinkamoje Aprašo 10.5 ir 10.6 papunktyje nurodytoje institucijoje dienos nebuvo nustatytas (-i) vaiko teisių pažeidimas (-ai), susijęs (-ę) su vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) jis gyvena, pareigų nevykdymu ar netinkamu jų vykdymu dėl narkotinių (ar psichotropinių) medžiagų, alkoholio vartojimo, smurto ar kitų vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) vaikas gyvena, veiksmų ar neveikimo, kurie gali turėti įtakos vaiko teisės į mokslą užtikrinimui, ir (ar) nebuvo (nėra) skirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui ir (ar) nebuvo (nėra) taikoma atvejo vadyba, vertintojai analizuoja Aprašo 10.3 ir 10.4 papunkčiuose nurodytus dokumentus ir įvertina:

13.1. vaiko kompetencijas (brandą), kai pageidaujama mokytis pagal 1-os klasės programą, pagal Aprašo 10.3 papunktyje nurodytose rekomendacijoje ar Vaiko individualios pažangos ataskaitoje pateiktą informaciją bei fiksuoja kompetencijų (brandos) lygį, nustatytą Priešmokyklinio ugdymo bendrojoje programoje;

13.2. vaiko mokymosi pasiekimus (žinias) pagal mokymosi pasiekimų pažymėjime arba pažymoje apie mokymosi pasiekimus, arba išsilavinimo pažymėjime pateiktą informaciją bei fiksuoja mokymosi pasiekimų (žinių) lygį, nustatytą pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosiose programose.

14. Jei pageidaujama, kad vaikas būtų ugdomas (ugdytųsi) šeimoje pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, arba įvertinta, kad vaikas brandus ugdytis pagal 1-os klasės programą ar jo atitinkamos klasės mokymosi pasiekimų (žinių) lygis mokantis pagal visų dalykų programas yra ne žemesnis kaip patenkinamas, vertintojai lankosi vaiko gyvenamojoje vietoje ir surašo Ugdymosi šeimoje sąlygų patikrinimo aktą (2 priedas), analizuoja Klausimyne pateiktą informaciją, mokykloje vykdo pokalbį su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir vaiku pagal Klausimyne pateiktus klausimus ir atsakymus į juos (daromas pokalbio garso įrašas) ir, vadovaudamiesi geriausių vaiko interesų prioriteto principu, įvertina ugdymosi šeimoje sąlygų tinkamumą pagal šiuos kriterijus:

14.1. vaikas namuose turi įrengtą ugdymosi vietą:

14.1.1. yra ne mažesnė kaip 4 kv. m ugdymuisi skirta vieta, ugdymuisi skirti baldai pritaikyti pagal vaiko ūgį, tiesioginis natūralus apšvietimas (jei vaikas ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą);

14.1.2. yra ne mažesnė kaip 1,7 kv. m ugdymuisi skirta vieta, stalas ir kėdė atitinka vaiko ūgį, tiesioginis natūralus apšvietimas (jei vaikas ugdomas pagal bendrojo ugdymo bendrąją programą);

14.2. yra ugdymo priemonių (taip pat ir skaitmeninių);

14.3. yra interneto prieiga;

14.4. tėvai (globėjai, rūpintojai) yra pasirengę užtikrinti tinkamą, kokybišką vaiko ugdymą (ugdymąsi) šeimoje ir vaiko socializaciją;

14.5. vaikas pokalbio su psichologu metu išsako savo nuomonę ir išreiškia norą ugdytis šeimoje.

15. Vertintojai, atlikę ugdymosi šeimoje sąlygų ir vaiko kompetencijų (brandos) ar mokymosi pasiekimų (žinių) lygio įvertinimą, vadovaudamiesi geriausių vaiko interesų prioriteto principu, suformuluoja raštu argumentuotą bendrą vertinimo išvadą ir ją pateikia mokyklos vadovui.

 

IV SKYRIUS

MOKYMO SUTARTIES SUDARYMAS IR NUTRAUKIMAS

 

16. Vaiko priėmimą į mokyklą mokytis ugdymosi šeimoje mokymo proceso organizavimo būdu vykdo mokyklos vadovas ir mokyklos priėmimo komisija, atsižvelgdami į vertinimo išvadą.

17. Mokyklos vadovas ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo prašymo ir dokumentų gavimo dienos raštu informuoja prašymo dėl vaiko ugdymo (ugdymosi) šeimoje teikėją dėl mokymo sutarties sudarymo arba raštu pateikia argumentuotą atsakymą dėl mokymo sutarties nesudarymo.

18. Mokymo sutartis sudaroma iki pirmos mokslo metų dienos. Mokymo sutartyje nurodomos mokymo sutarties šalys, mokymosi programa, jos baigimo forma, šalių įsipareigojimai, mokymo sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai, nurodyti Aprašo 21 ir 22 punktuose, ir padariniai.

19. Mokymo sutartis, kai vaikas bus ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, sudaroma, jei vertinimo išvada – tinkamos sąlygos vaikui būti ugdomam (ugdytis) šeimoje ir vaiko socializacijai.

20. Mokymo sutartis, kai vaikas bus ugdomas pagal atitinkamą bendrojo ugdymo bendrąją programą, sudaroma tuomet, kai tenkinamos šios sąlygos:

20.1. vertinimo išvada – vaikas brandus ugdytis pagal 1-os klasės programą ar jo atitinkamos klasės mokymosi pasiekimų (žinių) lygis mokantis pagal visų dalykų programas yra ne žemesnis kaip patenkinamas;

20.2. vertinimo išvada – tinkamos sąlygos vaikui būti ugdomam (ugdytis) šeimoje ir vaiko socializacijai.

21. Mokymo sutartis gali būti nutraukta tėvų (globėjų) prašymu arba mokinio prašymu, kai jam yra nuo 14 iki 18 metų, tėvams (rūpintojams) raštu sutikus.

22. Mokykla mokymo sutartį nutraukia vienašališkai, prieš aštuonias darbo dienas įspėjusi kitą mokymo sutarties šalį, ir pasiūlo mokiniui tęsti mokymąsi mokykloje kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, jei yra bent viena iš šių sąlygų:

22.1. be pateisinamos priežasties mokinys neatvyksta į mokymosi pažangos ir pasiekimų įvertinimą;

22.2. pasibaigus ugdymo laikotarpiui ar pasibaigus ugdymo procesui bent vieno dalyko mokinio mokymosi pasiekimai įvertinti nepatenkinamu lygiu;

22.3. ugdymo proceso pabaigoje tėvai (globėjai, rūpintojai) nepateikia įrodymų, dėl sąlygų sudarymo vaikui socializuotis arba nustatoma, kad tėvai (globėjai, rūpintojai) nesudaro sąlygų vaikui socializuotis;

22.4. vaikui skirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės ir (ar) taikoma atvejo vadyba, ir (ar) nustatytas (-i) vaiko teisių pažeidimas (-ai), susijęs (-ę) su vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) jis gyvena, pareigų nevykdymu arba netinkamu vykdymu dėl narkotinių (ar psichotropinių) medžiagų, alkoholio vartojimo, smurto ar kitų vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) vaikas gyvena, veiksmų ar neveikimo, kurie gali turėti įtakos vaiko teisės į mokslą užtikrinimui.

23. Jei tėvai (globėjai, rūpintojai), gavę iš mokyklos įspėjimą apie vienašališką mokymo sutarties nutraukimą ir pasiūlymą mokiniui tęsti mokymąsi mokykloje kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, iki mokymo sutarties nutraukimo dienos neinformuoja raštu mokyklos apie sutikimą, kad jų vaikas, neturintis 16 metų, tęstų mokymąsi mokykloje kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jos nutraukimo informuojamas savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena šeima, administracijos direktorius. Jei mokymo sutartis nutraukiama tėvų (globėjų) prašymu arba mokinio prašymu, kai jam yra nuo 14 iki 16 metų, tėvams (rūpintojams) raštu sutikus ir mokinys netęsia mokymosi kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu toje mokykloje, apie mokymo sutarties nutraukimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jos nutraukimo informuojamas savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena šeima, administracijos direktorius.

 

V SKYRIUS

MOKINIŲ KONSULTAVIMAS, APRŪPINIMAS MOKOMĄJĄ MEDŽIAGA, MOKYMOSI PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ, JŲ SOCIALIZACIJOS POREIKIO UŽTIKRINIMO PERIODINIS VERTINIMAS

 

24. Mokykla, sudariusi mokymo sutartį:

24.1. įregistruoja vaiką Mokinių registre ir priskiria jį priešmokyklinio ugdymo grupei / atitinkamai klasei;

24.2. aprūpina mokykloje turimais bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais mokyklos vadovo nustatyta tvarka;

24.3. paskiria mokytojus, konsultuosiančius mokinį;

24.4.  per penkiolika darbo dienų nuo  mokslo metų pradžios pradžios su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokiniu, ugdomu pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, susitaria, kokios kompetencijos ir pasiekimai (nuostatos, gebėjimai, žinios ir supratimas) bus vertinami ugdymo laikotarpio pabaigoje; kiekvienais mokslo metais per penkiolika darbo dienų nuo jų pradžios su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokiniu, kuris mokosi pagal atitinkamą bendrojo ugdymo bendrąją programą, susitaria, kokių dalykų mokysis tais mokslo metais, kokie mokinio mokymosi pasiekimai (žinios ir supratimas, gebėjimai, nuostatos) bus vertinami ugdymo laikotarpio pabaigoje. Susitarimas įforminamas mokymo sutarties priedu;

24.5. teikia mokiniui konsultacijas (jei to pageidauja tėvai (globėjai, rūpintojai) ir (ar) mokinys): pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą ne daugiau kaip 18 valandų per mokslo metus, pagal pradinio ugdymo bendrąją programą ne daugiau kaip 32 valandas per mokslo metus, pagal pagrindinio ugdymo bendrąją programą ne daugiau kaip 76 valandas per mokslo metus, pagal vidurinio ugdymo bendrąją programą ne daugiau kaip 44 valandas per mokslo metus;

24.6. sudaro dalykų konsultacijų tvarkaraštį ir jį suderina su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokiniu. Konsultacijos teikiamos mokykloje, dalis jų gali vykti naudojant technologines priemones;

24.7. suteikia prieigą prie elektroninio dienyno tėvams (globėjams, rūpintojams), mokiniui, konsultuojantiems mokytojams, socialiniam pedagogui;

24.8. du kartus per mokslo metus įvertina mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus mokyklos vadovo nustatyta tvarka; nustato mokymosi pažangos ir pasiekimų įvertinimo laiką, baigiantis ugdymo laikotarpiui ir ugdymo procesui, jį suderina su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokiniu; mokinio mokymosi pasiekimai apibendrinami ir vertinimo rezultatas fiksuojamas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtinto Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo nustatyta tvarka; mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus aptaria su mokiniu ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais);

24.9. sudaro sąlygas mokiniams dalyvauti mokyklos vykdomose neformaliojo vaikų švietimo programose, renginiuose, akcijose, socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje;

24.10. įvertina mokinio socializacijos poreikio užtikrinimą mokyklos vadovo nustatyta tvarka du kartus per mokslo metus pagal šiuos kriterijus:

24.10.1. mokinys sistemingai ugdosi bent pagal vieną neformaliojo vaikų švietimo programą;

24.10.2. mokinys už namų ribų dalyvauja pažintinėje, kultūrinėje, meninėje, kūrybinėje veikloje;

24.10.3. mokinys dalyvauja socialinėje-pilietinėje veikloje ne mažiau valandų, nei nustatyta švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintuose bendrojo ugdymo planuose, per vienus mokslo metus;

24.10.4. mokinys dalyvauja mokyklos organizuojamuose ar viešuose pilietiškumo renginiuose, pilietiškumo akcijose, valstybinių švenčių minėjimuose;

24.10.5. mokinys ugdosi socialines ir emocines kompetencijas dalyvaudamas prevencinėje programoje ar kitu būdu.

25. Tęsiant vaiko ugdymą (ugdymąsi) šeimoje prieš kiekvienus mokslo metus mokykla įvertina Klausimyne pateiktą informaciją, su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir vaiku aptaria ugdymo (ugdymosi) šeimoje sąlygas, ugdymosi poreikius.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Mokinys į aukštesnę klasę keliamas, laikomas baigęs atitinkamą bendrojo ugdymo programą ir įgijęs atitinkamą išsilavinimą vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo, patvirtinto švietimo, mokslo ir sporto ministro, nustatyta tvarka.

27. Mokymosi pagal bendrojo ugdymo bendrąsias programas pasiekimų patikrinimai organizuojami pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų patikrinimų programas ir mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus.

28. Mokymo lėšos mokykloms, padedančioms tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą šeimoje, skiriamos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą.

29. Mokyklos atsisakymas sudaryti mokymo sutartį ar jos vienašališkas nutraukimas gali būti skundžiamas teismui teisės aktų nustatyta tvarka.

_______________________________

 

Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo

tvarkos aprašo

1 priedas

 

KLAUSIMYNAS TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) IR VAIKUI DĖL UGDYMOSI ŠEIMOJE SĄLYGŲ

 

I SKYRIUS

KLAUSIMAI VAIKO TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS)

 

1. Bendroji dalis:

1.1. vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) vardai ir pavardės, išsilavinimas, faktinė ir deklaruota gyvenamoji vieta, telefonas, elektroninio pašto adresas;

1.2. vaiko vardas ir pavardė, amžius;

1.3. kokia kalba ir pagal kokią ugdymo programą vaikas bus ugdomas (ugdysis)? Jei bus ugdomas (ugdysis) pagal bendrojo ugdymo bendrąją programą, tai kokios klasės?

2. Ugdymo (ugdymosi) šeimoje organizavimas:

2.1. jei vaikas bus ugdomas (ugdysis) pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, tai nurodykite, kokias veiklas planuojate organizuoti per savaitę ir kiek laiko joms skirsite?

2.2. jei vaikas bus ugdomas (ugdysis) pagal bendrojo ugdymo bendrąją programą, tai nurodykite, kokių dalykų bus mokomas? Pateikite planuojamą pamokų kiekvienos savaitės dienos tvarkaraštį. Jame nurodykite, kiek laiko skirsite kiekvieno dalyko vaiko mokymuisi per dieną ir pertraukoms?

2.3. pateikite, Jūsų nuomone, svarbius kitus komentarus dėl ugdymo (ugdymosi) organizavimo.

3. Kompetencijų ugdymas:

3.1. kokias kompetencijas planuojate ugdyti?

3.2. kokios vaiko nuostatos, gebėjimai, žinios ir supratimas bus ugdomi?

3.3. ko tikitės, kad Jūsų vaikas išmoks per mokslo metus?

3.4. pateikite, Jūsų nuomone, svarbius kitus komentarus dėl ugdymo (ugdymosi) turinio.

4. Vaiko ugdymas (ugdymasis):

4.1. kas vykdys vaiko ugdymą pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą (pvz., motina, tėvas, globėjas, samdytas mokytojas, mokytojo išsilavinimas ir kvalifikacija)?

4.2. kas vykdys vaiko ugdymą pagal bendrojo ugdymo bendrąją programą (pvz., motina, tėvas, globėjas, rūpintojas, samdytas (-i) mokytojas (-ai), mokytojo išsilavinimas ir kvalifikacija)?

4.3. kur vyks ugdymas (ugdymasis) (pvz., namuose, bibliotekoje, muziejuje ir kt.)?

4.4. kokias ugdymo priemones planuojate naudoti?

4.5. kokius skaitmeninius išteklius, programas naudosite ir kokius įgūdžius ugdysite?

4.6. kokia ugdymo filosofija Jūs vadovausitės ugdydami vaiką? Pateikite trumpą komentarą.

5. Socialinių vaiko gebėjimų plėtojimas:

5.1. kokias veiklas planuojate, kad paskatintumėte vaiko bendravimą su kitais vaikais, užtikrintumėte jo socializaciją?

5.2. pagal kokias neformaliojo vaikų švietimo programas vaikas bus ugdomas (ugdysis)?

6. Mokymosi pažangos ir pasiekimų stebėjimas ir fiksavimas:

6.1. kaip stebėsite, ar Jūsų vaikas daro pažangą?

6.2. kokiais įrodymais remdamiesi sužinosite, kad Jūsų vaikas padarė pažangą?

6.3. ar Jūsų vaikas dalyvaus nacionaliniuose mokinių pasiekimų patikrinimuose?

7. Vaiko individualūs ugdymosi poreikiai:

7.1. ar vaikas turi išskirtinių gabumų (pvz., muzikai, dailei, sportui ir kt.)? Jei taip, tai kaip planuojate juos ugdyti?

7.2. ar vaikas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turi specialiųjų ugdymosi poreikių? Jei taip, tai kokį specialiųjų ugdymosi poreikių lygį yra nustačiusi pedagoginė psichologinė tarnyba / švietimo pagalbos tarnyba, pagal kokią ugdymo programą yra rekomendavusi vaiką mokyti ir kokią švietimo pagalbą teikti? Kaip planuojate įgyvendinti pedagoginės psichologinės tarnybos / švietimo pagalbos tarnybos rekomendacijas?

7.3. kaip planuojate organizuoti švietimo pagalbos teikimą vaikui (pvz., specialiojo pedagogo, logopedo, psichologo ir kt.)?

 

II SKYRIUS

KLAUSIMAI VAIKUI

 

8. Vaiko nuomonė (jei vaikas geba parašyti savo nuomonę):

8.1. ar Tu nori būti ugdomas (ugdytis) šeimoje ir kodėl?

8.2. kokios Tavo idėjos apie ugdymąsi šeimoje ir su tuo susiję lūkesčiai bei poreikiai?

8.3. kiti Tavo komentarai, susiję su ugdymo (ugdymosi) procesu (jei yra).

 

 

___________________________

 

Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo

tvarkos aprašo

2 priedas

 

___________________________________________________ MOKYKLA

 

UGDYMOSI ŠEIMOJE SĄLYGŲ PATIKRINIMO AKTAS

 

20 m. ____________ d. Nr. ___________

 

_________________

vieta

 

Vertintojų grupės nariai:_______________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

 

Vadovaudamiesi_______________________________________________________________

___________________________________________________ , apsilankė šeimoje, gyv.

_______________________________________________, tel. nr.______________________

 

Apsilankymo tikslas_________________________________________________________

(pagrindžiama apsilankymo priežastis)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Duomenys apie šeimą:

Eil.Nr.

Šeimos sudėtis

Skaičius

1.

Suaugusiųjų asmenų

 

 

2.

Vaikų

 

 

3.

Vaikų, kurie bus ugdomi (ugdysis) šeimoje

 

 

 

Papildomi duomenys apie vaiką, kuris bus ugdomas (ugdysis) šeimoje ___________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, švietimo įstaiga, kurioje mokosi (ugdosi), ar ugdosi pagal neformaliojo vaikų

švietimo programą (-as), ar turi specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Ugdymosi sąlygos šeimoje lankymosi metu:

Eil Nr.

Ugdymosi sąlygos

Sąlygų apibūdinimas

1.

Būstas: nuosavybė, gyv. namas, namo dalis, butas ar kt.; plotas, gyvenamųjų kambarių skaičius

 

2.

Vaikui, kuris bus ugdomas (ugdysis) šeimoje, skirtų patalpų apibūdinimas: ar yra tinkama ugdymui skirta vieta, baldai (stalas, kėdė ir kiti baldai), pritaikyti pagal vaiko ūgį, natūralus apšvietimas

 

3.

Ugdymo priemonės (taip pat ir skaitmeninės) (vaiko asmeninės ar bendros), interneto prieiga

 

 

Kitos pastabos______________________________________________________________

(papildoma informacija apie ugdymosi šeimoje sąlygas)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų paaiškinimai: ___________________________________________________________________________

(apie dabartinę ugdymo (ugdymosi) šeimoje situaciją)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Aktą surašė: _________________________                                   _____________________    

(Vardas, pavardė)                                                                       (parašas)                   

Aktą surašė: _________________________                                   _____________________       

(Vardas, pavardė) (parašas)

 

Susipažinau: sutinku / nesutinku su pateikta informacija (pabraukti)

 

__________________________________                                       _____________________

(Vardas, pavardė)                                                                              (parašas)

 

Susipažinau: sutinku / nesutinku su pateikta informacija (pabraukti)

 

__________________________________                                       _____________________

(Vardas, pavardė)                                                         (parašas)                                               

_________________________________