Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL įgaliojimų suteikimo įgyvendinant lietuvos respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą

 

2020 m. lapkričio 18 d. Nr. 1277

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo (2020 m. birželio 25 d. įstatymo Nr. XIII-3158 redakcija) 6 straipsnio 1, 3 ir 4 dalimis, 7 straipsnio 4 dalimi ir 11 straipsnio 2 dalimi, nutaria:

1. Įgalioti Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją:

1.1. nustatyti Mokesčio mokėtojų, įgyvendinančių aplinkos apsaugos priemones, mažinančias teršalų išmetimą į aplinką iš stacionariųjų taršos šaltinių ne mažiau kaip 5 procentais skaičiuojant nuo nustatyto didžiausios leidžiamos taršos normatyvo, atleidimo nuo mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių už tuos teršalus, kurių kiekis sumažinamas 5 procentais, tvarką;

1.2. nustatyti Dokumentų, patvirtinančių išvežtą iš Lietuvos Respublikos teritorijos gaminių ir (ar) pripildytų pakuočių kiekį, pateikimo tvarką;

1.3. nustatyti Dokumentų, patvirtinančių gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduoties įvykdymą, turėjimo tvarką;

1.4. suderinus su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija priskirti apmokestinamuosius teršalus Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu nustatytoms teršalų grupėms. Taip pat priskirti atsiradusius naujus apmokestinamuosius teršalus, išskyrus Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 1 priede nurodytus teršalus ar teršalų junginius, šiuo įstatymu nustatytoms teršalų grupėms, atsižvelgiant į teršalo poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai, taip pat į Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytas teršalų ribines ar kitas aplinkos užterštumo vertes ir jų normavimo reikalavimus.

2. Įgalioti Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos vykdyti Iš stacionariųjų taršos šaltinių išmestų į aplinką teršalų, mobiliųjų taršos šaltinių, išskyrus žemės ūkio veiklai naudojamus ne keliais judančius mechanizmus, sunaudotų Lietuvos Respublikoje degalų, atliktų kilimo ir tūpimo ciklų, sąvartyne šalintų atliekų, Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiektų gaminių ir (ar) pakuočių apskaitos ir mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo teisingumo kontrolę šios institucijos nustatyta tvarka.

3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 18 d. nutarimą Nr. 53 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo įgyvendinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

4. Šio nutarimo 3 punktas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

 

 

Laikinai einantis Ministro Pirmininko pareigas                                                Saulius Skvernelis

 

 

 

Laikinai einantis aplinkos ministro pareigas                                                       Kęstutis Mažeika