LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO 2012 M. BIRŽELIO 13 D. ĮSAKYMO

NR. V-630 „DĖL KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS MEDALIŲ IR PASIŽYMĖJIMO ŽENKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio 22 d. Nr. V-1001

Vilnius

 

P a k e i č i u Krašto apsaugos sistemos medalių ir pasižymėjimo ženklų nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2012 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-630 „Dėl Krašto apsaugos sistemos medalių ir pasižymėjimo ženklų nuostatų patvirtinimo“:

1. Papildau nauju 5.4 papunkčiu:

5.4. Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ garbės ženklas „Žemaitijos Grifonas“.“

2. Buvusius 5.4 – 5.6 papunkčius laikau atitinkamai 5.5 – 5.7 papunkčiais.

3. Pakeičiu 15 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

15. Medalis ar pasižymėjimo ženklas iš apdovanotojo gali būti atimtas ministro, kariuomenės vado, kariuomenės pajėgų, Mokymo ir doktrinų valdybos ar Logistikos valdybos, Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“, Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“, Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono vado ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininko sprendimu, pasiūlius atitinkamai apdovanojimų ir skatinimų patariamajai komisijai, šiais atvejais:“.

4. Pakeičiu 107.1.1 papunktį ir išdėstau jį taip:

107.1.1. už ilgalaikę pavyzdingą, uolią ir sąžiningą tarnybą, iniciatyvą vykdant pavestas pareigas ir užduotis, ištarnavę MPB „Geležinis Vilkas“ nustatytą laiką (karininkai – ne mažiau kaip 5 metus, puskarininkiai ir kareiviai – ne mažiau kaip 10 metų), neturintys galiojančių drausminių nuobaudų, tarnybos MPB „Geležinis Vilkas“ laikotarpiu atestacijose įvertinti ne mažiau kaip „gerai“, kuriems tarnybos MPB „Geležinis Vilkas“ metu nebuvo skirtos drausminės nuobaudos už šiurkščius drausmės pažeidimus; “.

5. Papildau V skyrių nauju skirsniu:

 

„LIETUVOS KARIUOMENĖS MOTORIZUOTOSIOS PĖSTININKŲ BRIGADOS „ŽEMAITIJA“ GARBĖS ŽENKLO „ŽEMAITIJOS GRIFONAS“ STATUTAS

 

114. Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ (toliau – MPBŽ) garbės ženklas „Žemaitijos Grifonas“ (toliau – Garbės ženklas) yra brigados lygmens ženklas, kuriuo apdovanojami MPBŽ tarnaujantys profesinės karo tarnybos kariai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis; tikrosios karo tarnybos kariai, valstybės tarnautojai, darbuotojai MPBŽ tarnavę (dirbę pagal darbo sutartis); taip pat tikrosios karo tarnybos kariai, civiliai, užsienio valstybių kariai ar civiliai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis, tiesiogiai nesusiję darbu ar tarnyba MPBŽ, pateikus jų kandidatūras apdovanoti garbės ženklu.

115. Garbės ženklu gali būti apdovanojami:

115.1. profesinės karo tarnybos kariai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis:

115.1.1. už pavyzdingą, uolią ir sąžiningą tarnybą, iniciatyvą vykdant pavestas pareigas ir užduotis. Profesinės karo tarnybos kariai privalo būti ištarnavę krašto apsaugos sistemoje ne mažiau kaip 10 metų, iš kurių ne mažiau kaip dvejus metus MPBŽ, neturintys galiojančių drausminių nuobaudų, tarnybos MPBŽ laikotarpiu atestacijose įvertinti ne mažiau kaip „gerai“, kuriems tarnybos MPBŽ metu nebuvo skirtos drausminės nuobaudos už šiurkščius drausmės pažeidimus, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis privalo būti ištarnavę (išdirbę) MPBŽ ne mažiau kaip dvejus metus;

115.1.2. už ypatingus nuopelnus ir asmeninį indėlį kuriant, plėtojant ir stiprinant MPBŽ;

115.1.3. už drąsą ir pasiaukojimą ekstremaliomis sąlygomis asmeniškai ar su padaliniu sėkmingai vykdant pavestas užduotis, taip pat už pasižymėjimą kitomis ypatingomis aplinkybėmis, kai grėsė pavojus žmonių sveikatai ir gyvybei ar svarbiam kariniam turtui;

115.1.4. už drąsą ir pasiaukojimą vykdant sargybos ar dienos tarnybos pareigas ir savo ryžtingais veiksmais arba sumaniu vadovavimu sulaikius pavojingą pažeidėją, apsaugojus žmonių sveikatą ir gyvybę ar svarbų karinį turtą;

115.1.5. už pasižymėjimą užkertant kelią nusikaltimams ir kitiems nusižengimams ar padedant juos atskleisti;

115.2. tikrosios karo tarnybos kariai, valstybės tarnautojai, darbuotojai MPBŽ tarnavę (dirbę pagal darbo sutartis):

115.2.1. už ypatingus nuopelnus ir asmeninį indėlį kuriant, plėtojant ir stiprinant MPBŽ;

115.2.2. už drąsą ir pasiaukojimą vykdant pavestas užduotis ekstremaliomis sąlygomis;

115.3. tikrosios karo tarnybos kariai, civiliai, užsienio valstybių kariai ar civiliai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis, tiesiogiai nesusiję su tarnyba MPBŽ:

115.3.1. už ypatingus nuopelnus kuriant, plėtojant ar stiprinant MPBŽ.

116. MPBŽ garbės ženklo „Žemaitijos Grifonas“ patariamajai komisijai (toliau – Komisija) svarstyti pasižymėjusių asmenų kandidatūras apdovanojimui gauti teikia MPBŽ štabo viršininkas, MPBŽ batalionų vadai ir MPBŽ atskirų kuopų vadai. Komisija kandidatūras svarstymui taip pat  gali atrinkti savarankiškai. Komisija svarsto apdovanojimo Garbės ženklu arba jo atėmimo klausimus.

117. Komisija sudaroma iš penkių profesinės karo tarnybos karių (karininkų ir puskarininkių), tarnaujančių MPBŽ, apdovanotų Garbės ženklu. Komisijos vardinę sudėtį tvirtina MPBŽ vadas savo įsakymu.

118. Komisija siūlymus įformina protokolu ir teikia MPBŽ vadui sprendimo priėmimui.

119. Garbės ženklą MPBŽ vadas įteikia iškilmingoje rikiuotėje ar iškilmingoje aplinkoje, minint MPBŽ įkūrimo dieną. Išskirtiniais atvejais – kitu MPBŽ vado nustatytu laiku. Kartu įteikiamas liudijimas su MPBŽ vado parašu ir MPBŽ antspaudu. Liudijime įrašomas apdovanojimo pagrindimas (motyvas), MPBŽ vado įsakymo data bei numeris ir Garbės ženklo numeris.

120. Garbės ženklo aprašymas:

120.1. Ženklas yra pagamintas iš plieno, tonuotas, jo pagrindas – ažūrinis skydas su viršuje, vėliavą imituojančioje juostoje, esančiu reljefišku įrašu didžiosiomis raidėmis „ŽEMAITIJA“. Abiejuose skydo kraštuose lotyniškai įrašytas brigados šūkis: PRO LIBERTATE ir ET TERRA HEROUM! Ženklo centre įkomponuotas reljefiškas heraldinis grifonas (grifas) dešine laikantis pakeltą kalaviją, kaire – skydą su Žemaitijos simboliu - stilizuota meška (lokiu).

120.2. Ženklo aukštis 45 mm., plotis 30 mm. Prie uniforminio švarko segamas ženklo kitoje pusėje esančiu varžteliu ir veržle.

120.3. Garbės ženklo miniatiūra yra toks pats ženklas, kurio dydis yra 23 mm.

120.4. Garbės ženklai ir jo miniatiūros yra numeruojami“.

6. Buvusius 114 – 134 punktus laikau atitinkamai 121 – 139 punktais.

7. Pakeičiu 128 punktą ir jį išdėstau taip:

128. Garbės ženklo aprašymas:

128.1. gaubtas, ažūrinis sidabro skydas su dantračio fragmentu viršuje. Skydo centre – dviejų sidabro bokštų, sujungtų arka, tvirtovė. Virš jos, per vidurį, uždėtas vertikalus (pakeltas) aukso kalavijas. Ties kalavijo rankena simetriškai įkomponuotas aukso ąžuolo lapų vainikas;

128.2. matmenys: plotis – 38 mm, aukštis – 43 mm;

128.3. Garbės ženklo miniatiūra yra toks pats ženklas, kurio dydis yra 22 mm.

128.4. Garbės ženklas ir jo miniatiūra yra numeruojami, reverse įspaustas individualus identifikacijos numeris;

128.5. Garbės ženklas antroje pusėje turi sraigtelį ženklui pritvirtinti prie ceremonijų ir kasdieninės uniformos, t. y. prie uniforminio kostiumo švarko..

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                    Arvydas Anušauskas