VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „EUROPOS VARTOTOJŲ CENTRAS“ LIKVIDAVIMO

 

2017 m. liepos 14 d. Nr. 1-101

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.95 straipsnio 1 dalimi, 2.106  straipsnio 1 punktu ir 2.108 straipsnio 1 ir 3 dalimis, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 11 ir 12 punktais bei 17 ir 18 straipsniais, viešosios įstaigos „EUROPOS VARTOTOJŲ CENTRAS“ (toliau – Centras) įstatų, patvirtintų Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos (nuo 2007 m. kovo 1 d. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, toliau – Tarnyba) 2005 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 10-16, 28.7 ir 28.8 punktais bei atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 17 d. Centro veiklos ir valdymo vidaus audito ataskaitą Nr. 1V-7:

1. L i k v i d u o j u nuo 2017 m. liepos 20 d. Centrą, juridinio asmens kodas 300102549, buveinės adresas – Odminių g. 12, Vilnius.

2. S u d a r a u Centro likvidacinę komisiją:

2.1. Dalia Malinauskienė – Tarnybos Tarptautinių reikalų skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė);

2.2. Anastasija Sinjorė – Tarnybos tarptautinių reikalų skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos pirmininkės pavaduotoja);

2.3. Natalja Kiljonienė – Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja;

2.4. Vilija Burokienė – Vidaus administravimo skyriaus vedėjos pavaduotoja;

2.5. Justina Šaudinytė-Šarovienė – Personalo skyriaus vyriausioji specialistė.

3. Į p a r e i g o j u Centro likvidacinę komisiją:

3.1. pateikti šį įsakymą Juridinių asmenų registrui teisės aktų nustatyta tvarka;

3.2. viešai paskelbti apie Centro likvidavimą vieną kartą teisės aktų nustatyta tvarka ir Centro įstatuose nurodytame dienraštyje bei raštu (registruotu laišku) pranešti visiems Centro kreditoriams;

3.3. patenkinus visus kreditorių reikalavimus, perduoti Centro turtą valdyti ir naudoti patikėjimo teise Tarnybai bei pervesti pinigines lėšas į Tarnybos sąskaitą;

3.4. iki 2017 m. gruodžio 31 d. užtikrinti būtinų Centro tikslų ir funkcijų įgyvendinimą.

3.5. atlikti kitas įstatymais nustatytas likvidacinės komisijos pareigas.

4. N u s t a t a u, kad:

4.1. įsigaliojus šiam įsakymui likvidacinė komisija turi:

4.1.1. Centro valdymo organų teises ir pareigas;

4.1.2. atstovauja Centrui valstybės valdžios ir valdymo institucijose, teisme ir santykiuose su kitais juridiniais bei fiziniais asmenimis;

4.2. Centro likvidavimo procedūros vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu ir kitais teisės aktais;

4.3. įsakymo vykdymo kontrolę atlieka Tarnybos direktorius.

5. Šis įsakymas įsigalioja 2017 m. liepos 20 dieną.

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Tarnybos direktorių                                                                                Taurintas Rudys