LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2017 M. SAUSIO 26 D. ĮSAKYMO NR. 3D-55 „DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2001 M. GEGUŽĖS 9 D. ĮSAKYMO NR. 146 „DĖL PIENO SUPIRKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugsėjo 28 d. Nr. 3D-615

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. sausio 26 d. įsakymą Nr. 3D-55 „Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. 146 „Dėl Pieno supirkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 2 punktą išdėstau taip:

2. N u s t a t a u, kas šis įsakymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                             Bronius Markauskas