PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KLOVAINIŲ, LYGUMŲ, LINKUVOS, GUOSTAGALIO, PAŠVITINIO, ROZALIMO, ŽEIMELIO SENIŪNIJŲ ŽEMĖS ŪKIO SPECIALISTŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMO PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugsėjo        d. Nr. AP-

Pakruojis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,  29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-177 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo metodika:

1.      T v i r t i n u:

1.1. Klovainių seniūnijos žemės ūkio specialisto pareigybės aprašymą (pridedama);

1.2. Lygumų seniūnijos žemės ūkio specialisto pareigybės aprašymą (pridedama);

1.3. Linkuvos seniūnijos žemės ūkio specialisto pareigybės aprašymą (pridedama);

1.4. Guostagalio seniūnijos žemės ūkio specialisto pareigybės aprašymą (pridedama);

1.5. Pašvitinio  seniūnijos žemės ūkio specialisto pareigybės aprašymą (pridedama);

1.6. Rozalimo seniūnijos žemės ūkio specialisto pareigybės aprašymą (pridedama);

1.7. Žeimelio seniūnijos žemės ūkio specialisto pareigybės aprašymą (pridedama);

2.           P r i p a ž į s t u netekusiais galios Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus:

2.1.     2012 m. sausio 4 d. įsakymą Nr. PA-5 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Guostagalio, Klovainių,, Lygumų, Linkuvos, Pašvitinio, Rozalimo, Žeimelio seniūnijų vyriausiųjų specialistų žemės ūkio klausimais pareigybių aprašymų patvirtinimo“;

2.2.     2012 m. vasario 20 d. įsakymą Nr. PA-36 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Pašvitinio seniūnijos vyriausiojo specialisto žemės ūkio klausimais pareigybės aprašymo patvirtinimo“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                                 Erika Kižienė