LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. SPALIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 1K-316 „DĖL Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. kovo 15 d. Nr. 1K-102

Vilnius

 

 

Pakeičiu Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14.  Pareiškėjas ir (arba) projekto vykdytojas teikia paraiškos (jei ji teikiama ne per DMS Taisyklėse nustatytais atvejais) ir projekto sutarties originalą, pasirašytą raštu popierinėje laikmenoje (kai teikia paraišką, kartu pateikia į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir jos priedus) arba pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu (tik elektroninėje laikmenoje).

2. Pakeičiu 76 punktą ir jį išdėstau taip:

76. Projektų atitiktis bendriesiems reikalavimams vertinama pagal Taisyklių 2 priede išdėstytus vertinimo aspektus, atsižvelgiant į pateikiamus paaiškinimus. Tik teigiamai įvertinus projektą pagal visus projektui taikomus bendrojo reikalavimo vertinimo aspektus, išskyrus projekto atitikties Europos investicijų banko nustatytoms išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygoms vertinimo aspektą, galima patvirtinti, kad projektas atitinka bendrąjį reikalavimą.“

3. Pakeičiu 130 punktą ir jį išdėstau taip:

130. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu įgyvendinančioji institucija:

130.1. nustato, ar projektas tinkamas finansuoti pagal projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus;

130.2. įvertina projekto atitiktį bendriesiems reikalavimams ir specialiesiems projektų atrankos kriterijams (išskyrus atitiktį reikalavimams, kurie vertinami Taisyklių 72 punkte nustatyta tvarka), taip pat nustato didžiausią galimą projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą, didžiausią EK tinkamų deklaruoti išlaidų sumą ir didžiausią galimų skirti projektui finansavimo lėšų dydį;

130.3. vadovaudamasi Taisyklių 11 priede nustatyta tvarka įvertina projekto atitiktį Europos investicijų banko nustatytoms išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygoms, jei projektą planuojama bendrai finansuoti iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (įskaitant atvejus, kai projekto vykdytojo ir (arba) partnerio nuosavų lėšų šaltinis yra nacionalinės viešosios lėšos) arba projekto visą nuosavų lėšų sumą ar jos dalį planuojama bendrai finansuoti iš projekto vykdytojui ir (arba) partneriui perskolintų Europos investicijų banko paskolos lėšų.“

4. Pakeičiu 267 punktą ir jį išdėstau taip:

267. Iš ESF lėšų bendrai finansuojamo projekto vykdytojas kartu su tarpiniais ir galutiniu mokėjimo prašymais, kuriuose deklaruojamos su ESF projekto dalyviais susijusios išlaidos arba pasiektos stebėsenos rodiklių reikšmės, per DMS teikia įgyvendinančiajai institucijai informaciją apie ESF projekto dalyvius, pradėjusius dalyvauti projekto veiklose iki mokėjimo prašymo ataskaitinio laikotarpio pabaigos (jei tokių dalyvių esama), pagal svetainėje www.esinvesticijos.lt paskelbtą ESF projekto dalyvio anketos (toliau – dalyvio anketa) formą (darbo grupės formą). Mokėjimo prašyme deklaruojamos išlaidos yra pripažįstamos netinkamomis finansuoti, jei projekto vykdytojas nepateikia informacijos apie projekto dalyvius, pradėjusius dalyvauti projekto veiklose, arba pateikia neteisingą ar netikslią informaciją ir jos neištaiso iki įgyvendinančiosios institucijos nurodyto termino. Ištaisęs nurodytus trūkumus, projekto vykdytojas gali išlaidas įtraukti į kitą mokėjimo prašymą.“

5. Pakeičiu 271 punktą ir jį išdėstau taip:

271. ESF projekto dalyviui atsisakius užpildyti dalyvio anketos formą (išskyrus atvejus, kai atsisakoma užpildyti tik informaciją dėl priklausymo socialiai pažeidžiamoms grupėms) ir (ar) projekto vykdytojui negalint pateikti informacijos apie dalyvį, šio dalyvio dalyvavimo projekto veiklose išlaidos yra pripažįstamos netinkamomis finansuoti. Jei ESF projekto dalyvis yra mažametis arba dėl negalios negali užpildyti dalyvio anketos formos ir (arba) projekto vykdytojas turi prieigą prie viešuose registruose arba valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose esančios informacijos apie ESF projekto dalyvius arba turi informaciją apie ESF projekto dalyvius (ir gali pagrįsti jos teisingumą patikros vietoje metu), tokiu atveju dalyvio anketoje nustatytą informaciją apie ESF projekto dalyvius įgyvendinančiajai institucijai pateikia projekto vykdytojas, o iš ESF projekto dalyvio nereikalaujama užpildyti dalyvio anketos formos (ši nuostata turi būti nustatyta projekto sutartyje arba projektų finansavimo sąlygų apraše).“

6. Pakeičiu 273 punktą ir jį išdėstau taip:

273. Projekto vykdytojas turi paaiškinti ESF projekto dalyviui, kaip teisingai turi būti pildoma dalyvio anketos forma, ir įsitikinti, kad projekto dalyvis suprato ir teisingai užpildė dalyvio anketą.“

7. Papildau 2761 punktu:

2761. Projekto vykdytojas privalo per DMS teikti informaciją apie ESF projekto dalyvio dalyvavimo projekto veiklose pabaigos datą ir rezultatus, pasiektus per 28 dienas nuo jo dalyvavimo projekto veiklose pabaigos, vadovaudamasis Projekto dalyvių informacijos administravimo instrukcija, kuri skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt. Mokėjimo prašyme deklaruojamos išlaidos yra pripažįstamos netinkamomis finansuoti ir projektas yra nebaigtas įgyvendinti, jei projekto vykdytojas nepateikia informacijos apie ESF projekto dalyvio dalyvavimo projekto veiklose pabaigos datą ir rezultatus arba pateikia neteisingą ar netikslią informaciją ir jos neištaiso iki įgyvendinančiosios institucijos nurodyto termino. Ištaisęs nurodytus trūkumus, projekto vykdytojas gali išlaidas įtraukti į kitą mokėjimo prašymą.“

8. Pakeičiu 388 punktą ir išdėstau jį taip:

388. Projekto vykdytojas grąžina grąžinamų lėšų grafike nustatytas projekto finansavimo lėšas Taisyklių 26 skirsnyje nustatyta tvarka, pervesdamas jas į įgyvendinančiosios institucijos sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodytą ministerijos kredito įstaigos sąskaitą. Sprendime dėl lėšų grąžinimo turi būti nurodytas grąžinamų lėšų grafike nustatytas lėšų grąžinimo terminas. Ministerija per 7 dienas nuo tos dienos, kai projekto vykdytojas grąžina grąžinamų lėšų grafike nustatyto dydžio projekto finansavimo lėšas, perveda jas į valstybės iždo sąskaitą, iš kurios grąžinamosios subsidijos buvo išmokėtos.“

9. Pakeičiu 466 punktą ir jį išdėstau taip:

466. Pareiškėjas ar projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai per DMS pateikia informaciją apie planuojamus, vykdomus ir baigtus pirkimus. Pirkimų plano (pagal darbo grupės formą) pateikimo terminą ministerija nustato projektų finansavimo sąlygų apraše. Jeigu projektų finansavimo sąlygų apraše nenustatytas pirkimų plano pateikimo terminas, pirkimų planas teikiamas per 14 dienų po projekto sutarties sudarymo dienos, jei įgyvendinančioji institucija nenustato kitaip. Pirkimų planas neteikiamas, jei visos projekto išlaidos apmokamos supaprastintai.“

10. Papildau 4671 punktu:

4671. Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai įgyvendinančioji institucija patvirtino pirkimų planą arba kai projekto vykdytojas sudarė pirkimo sutartį, jei pirkimo sutartis sudaroma po pirkimų plano patvirtinimo, projekto vykdytojas suveda ir per DMS pateikia įgyvendinančiajai institucijai informaciją apie sudarytas pirkimo sutartis (pagal darbo grupės formą).“

11. Papildau 2 priedą 6.4 papunkčiu:

6.4. Projektas atitinka Europos investicijų banko (toliau – EIB) nustatytas išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygas.

(Šis vertinimo aspektas taikomas tik tais atvejais, jei projektą planuojama bendrai finansuoti iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (įskaitant atvejus, kai projekto vykdytojo ir (arba) partnerio nuosavų lėšų šaltinis yra nacionalinės viešosios lėšos) arba projekto visą nuosavų lėšų sumą ar jos dalį planuojama bendrai finansuoti iš projekto vykdytojui ir (arba) partneriui perskolintų EIB paskolos lėšų, vadovaujantis Europos investicijų banko paskolos, skirtos iš 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšų bendrai finansuojamiems projektams įgyvendinti, perskolinimo gairių, skelbiamų svetainėse www.finmin.lrv.lt ir www.esinvesticijos.lt, nuostatomis. Atsakant į šį klausimą įvertinama projekto atitiktis EIB nustatytoms išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygoms, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 11 priede nustatyta tvarka. Tuo atveju, kai:

-  projekto visą nuosavų lėšų sumą ar jos dalį planuojama bendrai finansuoti iš projekto vykdytojui ir (arba) partneriui perskolintų EIB paskolos lėšų, tačiau projektas neatitinka EIB nustatytų išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygų, šio papunkčio ir, nesant kitų pagrįstų nuosavo įnašo finansavimo užtikrinimo šaltinių, 6.1 papunkčio vertinimas turi būti „Ne“;

- projektą planuojama bendrai finansuoti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis (įskaitant atvejus, kai projekto vykdytojo ir (arba) partnerio nuosavų lėšų šaltinis yra nacionalinės viešosios lėšos), tačiau jis neatitinka EIB nustatytų išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygų, šio papunkčio vertinimas turi būti „Ne“.

Jei šio papunkčio vertinimo aspektas įvertinamas neigiamai, tai neturi įtakos bendram atitikties bendriesiems reikalavimams vertinimui.)“

12. Papildau 11 priedu (pridedama).

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                         Vilius Šapoka


 

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių

11 priedas

 

 

PROJEKTŲ TINKAMUMO FINANSUOTI IŠ EUROPOS INVESTICIJŲ BANKO PASKOLOS LĖŠŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

1. Projektų tinkamumo finansuoti iš Europos investicijų banko paskolos lėšų vertinimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) reglamentuojama projekto atitikties Europos investicijų banko (toliau – EIB) nustatytoms išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygoms vertinimo tvarka, kai projektą planuojama bendrai finansuoti iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (įskaitant atvejus, kai projekto vykdytojo ir (arba) partnerio nuosavų lėšų šaltinis yra nacionalinės viešosios lėšos) arba projekto visą nuosavų lėšų sumą ar jos dalį planuojama bendrai finansuoti iš projekto vykdytojui ir (arba) partneriui perskolintų EIB paskolos lėšų.

2. Projektų tinkamumo finansuoti iš EIB paskolos lėšų vertinimo tikslas – atsižvelgiant į tai, kad EIB paskola Lietuvai yra suteikta, siekiant užtikrinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų bendrąjį finansavimą, ir išmokama EIB nustatytomis sąlygomis, užtikrinti projektų, kuriems bendrai finansuoti bus naudojamos EIB paskolos lėšos, atitiktį EIB nustatytiems išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimams.

3. Įgyvendinančioji institucija, atlikdama projekto tinkamumo finansuoti vertinimą, kartu atlieka projekto tinkamumo finansuoti iš EIB paskolos lėšų vertinimą – nustato, ar projektas atitinka EIB nustatytas išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygas.

4. Projekto tinkamumo finansuoti iš EIB paskolos lėšų vertinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip iki Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 147 punkte nurodytos paraiškos vertinimo pabaigos. Tuo atveju, jei atlikus projekto tinkamumo finansuoti iš EIB paskolos lėšų vertinimą projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita yra keičiama ir tai turi įtakos projekto tinkamumo finansuoti iš EIB paskolos lėšų vertinimo rezultatams, turi būti atliekamas pakartotinis projekto tinkamumo finansuoti iš EIB paskolos lėšų vertinimas.

5. Projekto tinkamumo finansuoti iš EIB paskolos lėšų vertinimo metu pildomas Projekto tinkamumo finansuoti iš EIB paskolos lėšų patikros lapas, kurio formai pritaria 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupė, sudaryta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 „Dėl darbo grupės sudarymo“. Jeigu reikia, tikrindama projektą, įgyvendinančioji institucija paprašo pareiškėjo ir (arba) partnerio pateikti papildomą informaciją ir (ar) dokumentus ir nustato informacijos ir (ar) dokumentų pateikimo terminą Taisyklių 118 punkte nustatyta tvarka.

6. Įgyvendinančiosios institucijos prašymu pareiškėjas turi pateikti projektų, kurių bendra vertė viršija 25 mln. eurų (išskyrus didelės apimties projektus) ir kurie atitinka EIB išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimus, EIB nustatytos formos, kuri skelbiama Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, projekto aprašymą (toliau – aprašymas). Atlikusi projekto tinkamumo finansuoti iš EIB paskolos vertinimą, įgyvendinančioji institucija vadovaujančiajai institucijai per SFMIS2014 ne vėliau kaip iki sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo dienos aprašymą prideda kartu su kitais vertinimo dokumentais.

7. Tuo atveju, jei EIB paskola yra teikiama didelės apimties projektui, įgyvendinančioji institucija vadovaujančiajai institucijai per SFMIS2014 ne vėliau kaip iki sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo dienos turi pridėti didelės apimties projekto paraišką, nurodytą Taisyklių 101.2 papunktyje, ir su jos vertinimu susijusius dokumentus (nepriklausomų ekspertų atliktą projekto kokybės vertinimą (jei taikoma) ir (arba) Europos Komisijos sprendimą dėl didelės apimties projekto, jeigu toks sprendimas yra priimtas).

8. Įgyvendinančioji institucija atlieka projektų, kurie finansuojami iš EIB paskolos lėšų, tinkamumo finansuoti priežiūrą visą jų įgyvendinimo laikotarpį. Jeigu projekto įgyvendinimo metu keičiasi projekto finansavimo sąlygos, turinčios įtakos projekto tinkamumo finansuoti iš EIB paskolos lėšų sąlygoms, turi būti atliekamas pakartotinis projekto tinkamumo finansuoti iš EIB paskolos lėšų vertinimas:

8.1.  kai projekto įgyvendinimo metu projekto vykdytojas ir (arba) partneris Finansų ministerijai teikia prašymą perskolinti jam EIB paskolos lėšas, – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas (kai projekto vertė didesnė kaip 25 mln. eurų, – per 15 darbo dienų) nuo informacijos apie Finansų ministerijai pateiktą prašymą gavimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos arba

8.2. kitais atvejais, kai keičiami projekto finansavimo šaltiniai arba atliekamas esminis projekto sutarties keitimas, numatytas Taisyklių 178.2–178.5 papunkčiuose, – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas (kai projekto vertė didesnė kaip 25 mln. eurų, – per 15 darbo dienų) nuo projekto sutarties pakeitimo įsigaliojimo dienos.

 

__________________