LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BUVEINIŲ apsaugai svarbių teritorijų NUSTATYmo

 

2018 m. balandžio 19 d. Nr. D1-317

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 241 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 597 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą“ 1.8.3 papunkčiu, Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo“, 6 punktu, įgyvendindamas 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 2 tomas, p. 102) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyva 2013/17/ES (OL 2013 L 158, p. 193), nuostatas ir atsižvelgdamas į Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2018 m. sausio 2 d. raštą Nr. (4)-V3-4 (7.11) „Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų sąrašo pateikimo“:

1. T v i r t i n u Buveinių apsaugai svarbių teritorijų sąrašą (pridedama).

2. P a v e d u Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos per 1 mėnesį nuo įsakymo įsigaliojimo atnaujinti Europos ekologinio tinklo Natura 2000 standartines formas ir pateikti Europos Komisijai.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                   Kęstutis Navickas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. D1-317

 

BUVEINIŲ APSAUGAI SVARBIŲ TERITORIJŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos pavadinimas

Kodas Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ duomenų bazėje

Savivaldybės pavadinimas

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos apsaugos tikslai

1

Gandingos apylinkės

LTPLU0013

Plungės r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 1 priede

Išsaugoti buveinę „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 5,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ palankios būklės ne mažiau kaip 4,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „91E0, Aliuviniai miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 22,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6210, Stepinės pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 10,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9050, Žolių turtingi eglynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 3,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9160, Skroblynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 9,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 21,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „3260, Upių sraunumos su kurklių bendrijomis“ palankios būklės ne mažesniame kaip 8,7 km upės ruože.

 

 

 

 

 

Išsaugoti ir palaikyti ne mažiau kaip 17 ha ūdrai tinkamų buveinių.

2

Vainaičių tyras (Stalgo pelkė)

LTPLU0014

Plungės r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 2 priede

Išsaugoti buveinę „7120 Degradavusios aukštapelkės“ palankios būklės ne mažiau kaip 19,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „7140 Tarpinė pelkės ir liūnai“ palankios būklės ne mažiau kaip 0,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „91D0 Pelkiniai miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 75,6 ha plote.

3

Kęstaičių kaimo apylinkės

LTTEL0015

Plungės r., Telšių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 3 priede

Išsaugoti buveinę „6270 Rūšių turtingi smilgynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 2,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6510 Šienaujamos mezofitų pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 8,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „7140 Tarpinės pelkės ir liūnai“ palankios būklės ne mažiau kaip 8,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „7160 Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ palankios būklės ne mažiau kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9010 Vakarų taiga“ palankios būklės ne mažiau kaip 14,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9020 Plačialapių ir mišrūs miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 1,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9050 Žolių turtingi eglynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 14 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „91D0 Pelkiniai miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 13,7 ha plote.

4

Germanto ežeras

LTTEL0001

Telšių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 4 priede

Išsaugoti buveinę „3140, Ežerai su menturdumblių bendrijomis“ palankios būklės ne mažiau kaip 164 ha plote.

5

Laumių miškas

LTSKU0007

Skuodo r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 6 priede

Išsaugoti buveinę „91E0, Aliuviniai miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 4,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6450, Aliuvinės pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 1,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9010, Vakarų taiga“ palankios būklės ne mažiau kaip 85,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9050, Žolių turtingi eglynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 2,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 2 ha plote.

6

Stalgėnų pievos

LTPLU0012

Plungės r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 7 priede

Išsaugoti buveinę „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 14,7 ha plote.

7

Varduvos upė

LTMAZ0009

Mažeikių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 8 priede

Išsaugoti ir palaikyti ne mažiau kaip 30 ha ūdrai tinkamų buveinių.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „91E0, Aliuviniai miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6210, Stepinės pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 2,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6450, Aliuvinės pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 1,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6510 Šienaujamos mezofitų pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 14 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9020 Plačialapių ir mišrūs miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 22,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9050, Žolių turtingi eglynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 14,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 29 ha plote.

8

Vidgirio miškas

LTMAZ0008

Mažeikių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 9 priede

Išsaugoti ir palaikyti tinkamų buveinių plotą ne mažesniame kaip 1 ha plote stačiosios dirvuolės radavietėse.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 0,5 ha plote.

9

Maigų miškas

LTMAZ0012

Mažeikių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 10 priede

Išsaugoti buveinę „9010, Vakarų taiga“ palankios būklės ne mažiau kaip 1,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „91D0 Pelkiniai miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 22,5 ha plote.

10

Grūšlaukės miškas

LTKRE0007

Kretingos r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 11 priede

Išsaugoti buveinę „9010, Vakarų taiga“ palankios būklės ne mažiau kaip 97,7 ha plote.

11

Sudėnų pievos

LTKRE0001

Kretingos r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 12 priede

Išsaugoti buveinę „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 9,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6450, Aliuvinės pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 63,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „7230, Šarmingos žemapelkės“ palankios būklės ne mažiau kaip 1,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6410, Melvenynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6230 Rūšių turtingi briedgaurynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 1,6 ha plote.

12

Viršilų miškas

LTSKU0009

Skuodo r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 13 priede

Išsaugoti buveinę „7110, Aktyvios aukštapelkės“ palankios būklės ne mažiau kaip 1,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9010, Vakarų taiga“ palankios būklės ne mažiau kaip 43,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9050, Žolių turtingi eglynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 8,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 0,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „91D0 Pelkiniai miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 4,5 ha plote.

13

Šauklių riedulynas

LTSKU0002

Skuodo r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 14 priede

Išsaugoti buveinę „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 21 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „5130, Kadagynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 34,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6230 Rūšių turtingi briedgaurynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 5,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „4030 Viržynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 0,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6410 Melvenynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 6,9 ha plote.

14

Šventosios upės slėnis ties Margininkais

LTSKU0001

Skuodo r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 15 priede

Išsaugoti buveinę „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 30 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6510 Šienaujamos mezofitų pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 9 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6450 Aliuvinės pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 14 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6530 Miškapievės“ palankios būklės ne mažiau kaip 1,2 ha plote.

15

Rimšinės miškas

LTSKU0004

Skuodo r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 16 priede

Išsaugoti buveinę „9160, Skroblynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 8,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „9050, Žolių turtingi eglynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 0,5 ha plote.

16

Nasrėnų pievos

LTKRE0003

Kretingos r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 17 priede

Išsaugoti buveinę „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 10 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti buveinę „6510 Šienaujamos mezofitų pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 1 ha plote.