LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2014 M. GEGUŽĖS 22 D. ĮSAKYMO NR. V-601 „DĖL VISUOTINIO NAUJAGIMIŲ TIKRINIMO DĖL ĮGIMTŲ MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. balandžio 19 d. Nr. V-487

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2018 m. balandžio 5 d. nutarimą Nr. DT-3/1 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo didinimo nuo 2018 m. gegužės 1 d.“:

1. P a k e i č i u Visuotinio naujagimių tikrinimo dėl įgimtų medžiagų apykaitos ligų tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. V-601 „Dėl Visuotinio naujagimių tikrinimo dėl įgimtų medžiagų apykaitos ligų tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 4 punktą išdėstau taip:

4. VNT dėl ĮMAL išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis pagal VNT dėl ĮMAL paslaugos bazinę kainą – 11,53 balo.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                   Aurelijus Veryga