Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

Sprendimas

Dėl pasvalio krašto garbės piliečio vardo SUteikimo

 

2022 m. lapkričio 30 d.           Nr. T1-228

Pasvalys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 45 punktu, įgyvendindama Pasvalio krašto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų, patvirtintų Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T1-284 „Dėl Pasvalio krašto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), 3 ir 16 punktus ir atsižvelgdama į Pasvalio krašto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos 2022 m. lapkričio 22 d. posėdžio protokolą Nr. GPV-1, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Suteikti Pasvalio krašto garbės piliečio vardą:

1. Filologui, žymiam enciklopedininkui, vertėjui Antanui Elizeušui Račiui (po mirties)už ypatingus viso gyvenimo nuopelnus Lietuvai, švietimui ir kultūrai, Pasvalio kraštui ir Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje.

2. Žurnalistui, publicistui, kraštotyrininkui, knygų autoriui, Pasvalio kraštiečių bendrijos nariui Antanui Šimkūnuiuž reikšmingus leidinius Lietuvai ir Pasvaliui, Pasvalio krašto garsinimą ir dalyvavimą Pasvalio rajono kultūros gyvenime, už nuopelnus ugdant kultūrą bei išsaugant istorinę atmintį.

Sprendimas gali būti skundžiamas Pasvalio rajono savivaldybės tarybai (Vytauto Didžiojo a. 1, 39143 Pasvalys) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą, pareiškimą) paduodant Regionų apygardos administraciniam teismo Kauno (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas), Klaipėdos (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda), Panevėžio (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) arba Šiaulių (Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai) rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Gintautas Gegužinskas