VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ 2020 METAMS NUSTATYMO

 

2019 m. gegužės 15 d.   Nr. 1-39

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsniu ir 7 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti nekilnojamajam turtui, esančiam Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, 2020 metams šiuos nekilnojamojo turto mokesčio tarifus:

1.1. 1 proc. tarifą nekilnojamajam turtui, kuris nėra nurodytas 1.2 ir 1.3 papunkčiuose;

1.2. 0,7 proc. tarifą:

1.2.1. viešbučių paskirties pastatams (patalpoms);

1.2.2. poilsio paskirties pastatams (patalpoms), išskyrus pastatus (patalpas), naudojamus lošimo namų veiklai vykdyti;

1.2.3. maitinimo paskirties pastatams (patalpoms), išskyrus pastatus (patalpas), naudojamus lošimo namų veiklai vykdyti;

1.2.4. kultūros paskirties pastatams (patalpoms), išskyrus pastatus (patalpas), naudojamus lošimo namų veiklai vykdyti;

1.2.5. sporto paskirties pastatams (patalpoms);

1.2.6. mokslo paskirties pastatams (patalpoms);

1.2.7. pastatams (patalpoms), naudojamiems viešiesiems poreikiams kultūros ir švietimo srityje tenkinti (knygynams, meno galerijoms, kūrybinėms dirbtuvėms);

1.3. 3 proc. tarifą:

1.3.1. patalpoms ir statiniams, kurių savininkai arba naudotojai nevykdo Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytų statinių naudotojų pareigų prižiūrint statinį:

1.3.2. faktiškai naudojamam nekilnojamajam turtui, kurio baigtumas nesiekia 100 proc.;

1.3.3. nekilnojamajam turtui, kuris yra apleistas ir (ar) neprižiūrimas.

2. Patvirtinti Nekilnojamojo turto, kuriam taikomas 3 procentų nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašą (pridedama).

21. Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą, sudarytą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus kriterijus (kai jie bus patvirtinti), tvirtina Savivaldybės taryba. Statinių sąrašą, sudarytą vadovaujantis sprendimo 2 punktu patvirtintu Nekilnojamojo turto, kuriam taikomas 3 procentų nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašu, tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

3. Atleisti nuo nekilnojamojo turto mokesčio asmenis, kurie įsigijo apmokestinamą nekilnojamąjį turtą (negyvenamosios paskirties patalpas), kuris buvo pastatytas ir įregistruotas valstybės įmonėje Registrų centre iki 2019 m. birželio 1 d.  Lengvata taikoma esant šioms sąlygoms: patalpos yra naudojamos gyvenamajai paskirčiai, asmenys (mokesčio mokėtojai) tose patalpose deklaruoja gyvenamąją vietą bei tai yra vienintelė mokesčio mokėtojo ir jo šeimos narių gyvenamoji vieta.

4. Nustatyti, kad nekilnojamojo turto, nurodyto 1.1 ir 1.2.3 papunkčiuose ir esančio daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose arba negyvenamosios paskirties pastatuose, kuriuose yra gyvenamosios paskirties patalpos, o jų naudingasis plotas sudaro ne mažiau kaip 25 proc. negyvenamosios paskirties pastato bendrojo ploto, 0,1 proc. dalis nuo nekilnojamojo turto mokestinės vertės skiriama atitinkamiems namams (pastatams) atnaujinti.

5. Nustatyti, kad nuo 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio atleidžiami asmenys, valdantys apmokestinamą nekilnojamąjį turtą, kuriame vykdoma ikimokyklinio, pradinio ar vidurinio ugdymo veikla (įeinanti į Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus, patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktoriaus 2007 m. spalio 31 d įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, 85 skyriaus 85.1, 85.2 grupę ir 85.3 grupės 85.31 klasę).

6. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punkte nurodyti nekilnojamojo turto mokesčio tarifai įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d., o 3 punkte nurodyta lengvata taikoma nuo 2019 m. mokestinio laikotarpio.

7. Nustatyti, kad už šio sprendimo vykdymą yra atsakingas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo departamento direktorius.

 

 

 

Meras                                                                                                                 Remigijus Šimašius

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m. gegužės 15 d.      

sprendimu Nr. 1-39

 

 

NEKILNOJAMOJO TURTO, KURIAM TAIKOMAS 3 PROCENTŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFAS, SĄRAŠO SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nekilnojamojo turto, kuriam taikomas 3 procentų nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja nekilnojamojo turto objektų, apmokestinamų 3 procentų nekilnojamojo turto mokesčio tarifu, identifikavimo tvarką, jų įtraukimo į objektų, apmokestinamų 3 procentų nekilnojamojo turto mokesčio tarifu sąrašo (toliau – Sąrašas) tvarką bei Sąrašo tikslinimo procedūrą. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 30-685 „Dėl Statinių naudojimo priežiūros taisyklių tvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

2. Į Sąrašą įrašomas fizinių ir juridinių asmenų nekilnojamasis turtas, kuris pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 4 straipsnį yra pripažįstamas mokesčio objektu ir nepatenka į šio įstatymo 7 straipsnyje išvardytų nekilnojamojo turto mokesčiu neapmokestinamų objektų sąrašą bei atitinka vieną arba kelis iš šių kriterijų:

2.1. patalpų ir statinių savininkai arba naudotojai nevykdo Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatytų statinių naudotojų pareigų prižiūrint statinį. Patalpų ir statinių savininkai arba naudotojai pagal šį Aprašą laikomi nevykdantys statinių naudotojų pareigų prižiūrint statinį, jeigu jie

2.1.1. naudoja statinį (jo patalpas) ne pagal paskirtį, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus atvejus ir tvarką;

2.1.2. nesilaiko normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose ar normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose nustatytų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų, kad būtų išlaikytos statinio (jo dalių, inžinerinių sistemų) savybės, atitinkančios Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus;

2.1.3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka neorganizuoja ir (ar) neatlieka statinio techninės priežiūros;

2.2. yra apleistas ar neprižiūrimas, kurio būklė kelia pavojų jame ar arti jo gyvenančių, dirbančių ar kitais tikslais būnančių žmonių sveikatai, gyvybei, aplinkai ar turtui ir kuris per priežiūros vykdytojų nustatytą terminą nebuvo suremontuotas, rekonstruotas ar nugriautas;

2.3. faktiškai naudoja nekilnojamąjį turtą, kurio statyba neužbaigta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka.

3. Į Sąrašą neįrašomas nekilnojamasis turtas, jeigu atitikimas 2.1, 2.2 ir 2.3 papunkčiuose išvardytiems kriterijams yra nulemtas vienos ar keleto šių aplinkybių:

3.1. kai kompetentingos institucijos sprendimu yra nustatytas apribojimas naudoti/valdyti nekilnojamąjį turtą (išskyrus šio turto areštą, uždėtą jo savininkui dėl neteisėtos veikos, ir šio turto įkeitimą/hipoteką) bei tais atvejais, kai turtu negalima naudotis ar jį valdyti dėl teisėsaugos institucijų (ar kitų kompetentingų institucijų) atliekamo tyrimo ar sprendimo byloje, susijusioje su šiuo nekilnojamuoju turtu, įsiteisėjimo;

3.2. kai dėl trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų nekilnojamasis turtas buvo suniokotas bei šis faktas buvo konstatuotas kompetentingos institucijos išvadoje ir nuo įvykio praėjo mažiau nei šeši mėnesiai;

3.3. Sąrašo sudarymo metu nuo turto įsigijimo praėjo mažiau nei vieneri metai.

 

II SKYRIUS

SĄRAŠO SUDARYMAS

 

4. Iki 2019 m. birželio 30 d. Savivaldybės administracijos seniūnai pateikia Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentui (toliau – Miesto ūkio ir transporto departamentas) seniūnijos teritorijoje esančių neūkiškai prižiūrimų statinių sąrašus nurodydami adresą, objekto unikalų numerį (jeigu žinomas), savininką (jeigu žinomas), techninę būklę (nebaigtas statyti ir naudojamas, neūkiškai prižiūrimas, turintis galimos avarinės būklės požymių ir netvarkomas, sudegęs ar pan.)

5. Iki 2019 m. rugpjūčio 1 d. Miesto ūkio ir transporto departamentas įvertina nekilnojamojo turto techninės priežiūros būklę, nustato nekilnojamąjį turtą, kuris atitinka šio Tvarkos aprašo 2 punktą, bei, atsižvelgdamas į 3.1–3.3 papunkčiuose nurodytas aplinkybes, sudaro jų sąrašus.

6. Miesto ūkio ir transporto departamento specialistai (toliau – priežiūros vykdytojai) nekilnojamąjį turtą, kuris atitinka Tvarkos aprašo 2.1 ir 2.2 papunkčiuose nurodytus kriterijus, tikrina vadovaudamiesi Taisyklėmis.

7. Priežiūros vykdytojai tikrindami, ar naudojamas nebaigtas statyti statinys (Tvarkos aprašo 2.3 papunktis), privalo apžiūrėti vietoje nebaigtą statyti statinį vizualiai, žodinius paaiškinimus ir patikrinimo metu vietoje nustatytus faktinius duomenis užfiksuoti faktinių duomenų patikrinimo vietoje akte (toliau – aktas) (akto forma patvirtinta Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 30-685), atlikti fotofiksaciją, parašyti išvadas ir pasirašyti. Nebaigtų statyti statinių savininkus ar naudotojus, dalyvaujančius apžiūroje, supažindinti pasirašytinai apžiūros vietoje su akto išvadomis, atsisakius pasirašyti užfiksuoti atsisakymo pasirašyti faktą akte. Nebaigtas statyti statinys pripažįstamas naudojamu, jeigu nustatomas naudojimo faktas arba nustatomi nebaigto statyti statinio naudojimo požymiai:  

7.1. įrengtas ir pritaikytas ūkinei-komercinei ar kitai veiklai;

7.2. įrengtos darbo vietos;

7.3. iškabinti reklaminiai ir/ar informaciniai stendai ir iškabos, informuojančios apie vykdomą ūkinę-komercinę ar kitokią veiklą;

7.4. viešai prieinamuose informaciniuose šaltiniuose skelbiama informacija apie vykdomą ūkinę-komercinę ar kitokią veiklą;

7.5. įrengtos patalpos, kurios pritaikytos gyvenamajai paskirčiai.

8. Sudarydamas Sąrašą Miesto ūkio ir transporto departamentas surenka šiuos duomenis apie nekilnojamąjį turtą: adresą, objekto unikalų numerį (jeigu žinomas), savininką (jeigu žinomas), techninę būklę (nebaigtas statyti ir naudojamas, neūkiškai prižiūrimas, turintis galimos avarinės būklės požymių ir netvarkomas, sudegęs ar pan.) bei prideda Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašus ir turimą vaizdinę medžiagą (apžiūros aktus, nuotraukas ir pan.).

9. Miesto ūkio ir transporto departamentas sudaro Sąrašo projektą ir jį teikia jį administracijos Finansų ir strateginio planavimo departamento Mokesčių skyriui (toliau – Mokesčių skyrius) ne vėliau kaip iki 2019 m. rugpjūčio 14 d.

10. Mokesčių skyrius, gavęs 10 punkte nurodytą informaciją, ją apibendrina ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų parengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl nekilnojamojo turto, kuriam taikomas 3 procentų nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo tvirtinimo bei nustatyta tvarka teikia jį pasirašyti Savivaldybės administracijos direktoriui. Sąrašą Savivaldybės administracijos direktorius patvirtina ir paskelbia ne vėliau kaip iki 2019 m. rugsėjo
2 d.

11. Mokesčių skyrius per 10 darbo dienų nuo įsakymo pasirašymo dienos apie nekilnojamojo turto įtraukimą į Sąrašą informuoja statinių savininkus raštu, išsiųstu registruotu paštu pagal deklaruotos gyvenamosios vietos adresą, arba el. paštu, esančiu Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų valdymo sistemos @vilys išorinių kontaktų bazėje (turto savininkai atsako už gyventojų registrui pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo).

 

III SKYRIUS

SĄRAŠO TIKSLINIMAS

 

12. Asmenys, kurių valdomas nekilnojamasis turtas įrašytas Sąrašą, turi teisę ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie jų valdomo turto įrašymą į Sąrašą išsiuntimo dienos pateikti Miesto ūkio ir transporto departamentui dokumentus, įrodančius, kad nekilnojamasis turtas neatitinka 2.1, 2.2  ar 2.3 papunkčiuose išvardytų kriterijų, arba kad atitikimas kriterijams nulemtas vienos ar keleto 3.1–3.3 papunkčiuose išvardytų aplinkybių.

13. Miesto ūkio ir transporto departamentas, išnagrinėjęs pareiškėjo rašte išdėstytus motyvus bei įvertinęs nekilnojamojo turto savininkų ar mokesčio mokėtojo atliktus veiksmus dėl objekto būklės gerinimo, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pareiškėjo prašymo gavimo tarnybiniu raštu pateikia Mokesčių skyriui informaciją, kad, atsižvelgiant į tai, kad turtas neatitinka 2.1 ir 2.2 papunkčiuose išdėstytų kriterijų arba atitinka 3.1–3.3 papunkčiuose išvardytas aplinkybes, siūloma objektą išbraukti iš Sąrašo.

14. Mokesčių skyrius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Miesto ūkio ir transporto departamento tarnybinio rašto pateikimo parengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl Sąrašo pakeitimo (objekto išbraukimo iš Sąrašo) ir teikia jį pasirašyti Savivaldybės administracijos direktoriui.

15. Mokesčių skyrius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sąrašo pakeitimo apie objektų išbraukimą praneša Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai ir išbrauktų iš Sąrašo nekilnojamojo turto objektų valdytojams (mokesčio mokėtojams).

16. Nesant pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymo jis apie tai informuojamas ne vėliau kaip 20 darbo dienų nuo jo prašymo gavimo.

17. Sąrašas negali būti tikslinamas remiantis tuo, kad į Sąrašą įtraukto nekilnojamojo turto nuosavybės teisės po Sąrašo sudarymo buvo perleistos kitam savininkui.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Mokesčių skyrius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sąrašo patvirtinimo apie tai informuoja Vilniaus apskrities valstybinę mokesčių inspekciją.

19. Tvarkos aprašą įgyvendinančių subjektų veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

20. Už Tvarkos aprašo nuostatų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Tvarkos aprašą įgyvendinantys subjektai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

21. Už tinkamą šio Tvarkos aprašo nuostatų įgyvendinimą atsakingi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo bei Miesto ūkio ir transporto departamentų direktoriai. Tvarkos aprašo kontrolę vykdo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vidaus audito skyrius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.

22. Tvarkos aprašas gali būti keičiamas, papildomas ir pripažįstamas netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

______________