LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 „DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO‟ PAKEITIMO

 

2015 m. rugsėjo 10 d. Nr. 3D-686

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Ekologinio žemės ūkio taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“:

1.       Pakeičiu 52.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

52.2. sodų ir uogynų tarpueiliai turi būti prižiūrėti, šienaujami, kad nebūtų sėklas subrandinusių piktžolių, arba piktžolės naikinamos kitomis leistinomis ekologinėje gamyboje priemonėmis;“.

2.       Pakeičiu 52.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

52.3. tręšti sertifikuojamus sodus ir uogynus tik leistinomis ekologinėje gamyboje trąšomis;“.

3. Papildau šiuo 54.5 papunkčiu:

54.5. pokrūmiai šienaujami dvejus metus po pasodinimo ir vėliau juose nebus šaltalankius praaugusių piktžolių.“

4. Pakeičiu 60 punktą ir jį išdėstau taip:

60. Ūkio subjektai, ketinantys ekologinės gamybos plotus tręšti organinėmis trąšomis (tirštuoju mėšlu, pusiau skystuoju mėšlu, skystuoju mėšlu arba srutomis) ar kitais ekologinėje gamyboje leidžiamais naudoti produktais, pagamintais iš šių medžiagų, gali juos naudoti iš neekologinės gamybos nepramoninės žemdirbystės ūkių, t. y. ūkių, kuriuose vienoje vietoje laikoma vidutiniškai per metus ne daugiau kaip 300 SG. Mėšlas ir (arba) srutos turi būti kaupiamos atskirai nuo pramoninės žemdirbystės ūkiuose kaupiamo mėšlo.“

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                           Virginija Baltraitienė