LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL VIEŠOJO MAITINIMO ĮSTAIGOMS BŪTINŲ SĄLYGŲ

 

2021 m. rugpjūčio 13 d. Nr. V-1863

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 152) 3.1.1 ir 3.1.21 papunkčiais, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ bei siekdamas užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją, n u s p r e n d ž i u:

1. Įpareigoti viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų (toliau – viešojo maitinimo įstaiga) veiklos vykdymą organizuojančius subjektus ar administracijas organizuojant viešojo maitinimo paslaugas (toliau ‒ paslaugos) laikytis šių sąlygų:

1.1Užtikrinti, kad paslaugų teikimo uždarose erdvėse paslaugų teikėjai (darbuotojai) dėvėtų medicinines veido kaukes arba respiratorius, o vyresni nei 6 metų amžiaus lankytojai, paslaugų gavėjai (toliau – lankytojai) dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukė). Reikalavimas dėvėti kaukes netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), ir sėdint prie stalo.

1.2. Riboti lankytojų srautus:

1.2.1. užtikrinti, kad lankytojai eilėse laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito;

1.2.2. vietose, kuriose susidaro lankytojų eilė, pažymėti privalomus ne mažesnius kaip 2 metrų atstumus tarp eilėje stovinčių lankytojų;

1.2.3. atstumas tarp stalų būtų toks, kad prie skirtingų stalų esantys lankytojai vienas nuo kito būtų nutolę ne mažesniu kaip 2 metrų atstumu. Jei tarp stalų įrengiamos ne mažesnės nei 90 cm pločio ir 140 cm aukščio pertvaros, atstumas tarp stalų gali būti toks, kad prie skirtingų pertvaromis atskirtų stalų esantys lankytojai vienas nuo kito būtų nutolę ne mažesniu kaip 1 metro atstumu.

1.2.4. lankytojai maistą ir gėrimus vartotų tik prie stalų, prie vieno staliuko leidžiant būti ne daugiau nei 2 asmenims paslaugų teikimo uždarose erdvėse ir ne daugiau nei 5 asmenims paslaugų teikimo atvirose erdvėse, išskyrus vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narius.

1.3. Užtikrinti, kad nebūtų:

1.3.1. tiekiamas maitinimas savitarnos principu, kai maistą įsideda patys lankytojai, išskyrus jau paruoštus ir suporcijuotus maisto rinkinius;

1.3.2. tiekiamas cukrus, druska, padažai ir kiti maisto produktai bendro naudojimo induose ar pakuotėse, jei juos įsideda patys lankytojai;

1.3.3. siūlomi apklotai lankytojams;

1.3.4. naudojami daugkartinio naudojimo meniu, kuriuos liečia lankytojai. Jeigu tokie naudojami – jie turi būti dezinfekuojami po kiekvieno naudojimo;

1.3.5. naudojamos daugkartinio naudojimo staltiesės ar padėkliukai, kurių negalima nuvalyti (skalbti) ir dezinfekuoti po kiekvieno apsilankymo;

1.3.6. į viešojo maitinimo įstaigas neįleisti lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas).

1.4. Prie įėjimo į paslaugų vykdymo vietą gerai matomoje vietoje pateikti informaciją apie lankytoasmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.).

1.5. Sudaryti galimybę lankytojų rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai – prie įėjimo į paslaugų vykdymo patalpą arba paslaugų vykdymo vietą atviroje erdvėje ir sanitarinį mazgą gerai matomoje vietoje pakabinti rankų dezinfekcijai skirtą priemonę.

1.6. Nuolat stebėti savo ir kitų darbuotojų sveikatą. Sudaryti sąlygas matuoti (-s) darbuotojų (-ams) kūno temperatūrą tik atvykus į darbą.

1.7. Darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi būti nedelsiant atskirti nuo kitų darbuotojų ir vykti namo, jiems rekomenduoti konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai.

1.8. Pačiam paslaugų teikėjui (darbuotojui) sužinojus apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją) arba paslaugų teikimo vietos administracijai ar kitam jų veiklą organizuojančiam subjektui iš paties paslaugų teikėjo (darbuotojo) gavus informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis.

1.9. Užtikrinti, kad paslaugų nevykdytų darbuotojai, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu arba kitais teisės aktuose numatytais atvejais.

1.10. Užtikrinti, kad paslaugų teikėjai (darbuotojai) laikytųsi griežtos rankų higienos: plauti rankas skystu muilu ir šiltu tekančiu vandeniu, dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis, vengti liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo. Užtikrinti, kad darbuotojų rankų higiena būtų atliekama: prieš pradedant darbą; prieš tvarkant termiškai apdorotą ar vartoti paruoštą maistą; prieš tvarkant žalią mėsą, žuvį ar kt. termiškai neapdorotą maistą; prieš apsimaunant, keičiant ir nusiėmus pirštines; sutvarkius atliekas; pabaigus valymo, dezinfekcijos darbus, tvarkius lankytojų naudotus indus; pasinaudojus tualetu; pavalgius, parūkius; nusičiaudėjus, išsipūtus nosį.

1.11. Pagal galimybes riboti darbuotojų srautus:

1.11.1. organizuoti darbą pamainomis, brigadomis, grupėmis, kurių darbuotojai nesikeičia ir nesimaišo;

1.11.2. skirtingiems darbuotojų srautams taikyti skirtingą darbo pradžios, pabaigos ir pietų pertraukos laiką;

1.11.3. užtikrinti, kad skirtingų srautų asmenys neturėtų kontaktų bendro naudojimo patalpose (pvz., poilsio, valgymo, rūkymo vietose).

1.12. Dažnai liečiamus paviršius (durų rankenas, laiptinės turėklus, elektros jungiklius, kėdžių atramas ir kt.) valyti ir dezinfekuoti ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.

1.13. Indus ir įrankius indaplovėse plauti ne mažesnėje kaip 60 °C temperatūroje arba naudoti kitas tinkamas priemones, užtikrinančias jų švarą (saugą);

1.14. Paslaugų teikimo patalpas vėdinti ne rečiau nei 1 kartą per valandą, jeigu yra tokia galimybė.

1.15. Kitą aplinkos valymą ir dezinfekciją atlikti vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (ne sveikatos priežiūros sektorius, įtarus ar patvirtinus COVID-19 atvejį) (https://bit.ly/3mWbxzf).

1.16. Prie įėjimo į paslaugų teikimo vietą pateikti informaciją lankytojams apie būtinybę uždarose erdvėse dėvėti kaukes. Paslaugų teikėjai gali atsisakyti teikti paslaugas tais atvejais, kai lankytojai nedėvi kaukių.

2. Įpareigoti vyresnius nei 6 metų amžiaus asmenis uždarose paslaugų teikimo ir veiklos vykdymo erdvėse dėvėti kaukes. Šis reikalavimas netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), ir sėdint prie stalo.

3Rekomenduoti paslaugų veiklos vykdymą organizuojantiems subjektams ar administracijoms reglamentuojant darbo organizavimo procesus, numatyti nuostatas dėl kaukių dėvėjimo uždarose erdvėse kitais atvejais, nenumatytais šiame sprendime.

4. Rekomenduoti lankytojams dėvėti kaukes atvirose paslaugų teikimo vietose, kai nėra išlaikomas saugus, ne mažesnis kaip 2 metrų, atstumas nuo kitų asmenų, išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus).

5. Nustatyti, kad paslaugų veiklos vykdytojas, kuris anksčiau nei nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. pageidauja teikti paslaugas tik asmenims, atitinkantiems vieną iš Nutarimo 3.1.2.4 papunktyje nurodytų kriterijų, turi tai deklaruoti elektroninėje platformoje adresu: https://forms.office.com/r/8SyiJQEvCw. Prie įėjimo į paslaugų teikimo vietą paslaugos vykdytojas privalo pateikti informaciją (ne mažesnio nei A4 formato matomą užrašą) lankytojams apie tai, kad šioje paslaugų teikimo vietoje aptarnaujami tik asmenys, atitinkantys vieną iš Nutarimo 3.1.2.4 papunktyje nurodytų kriterijų.

6. Nustatyti, kad kai paslaugos teikiamos Nutarimo Nr. 152 3.1.21 papunktyje nurodytomis sąlygomis, šias sąlygas atitinkantiems paslaugų vykdymą organizuojantiems subjektams ar administracijoms taikomos šiame sprendime, išskyrus šio sprendimo 1.1, 1.2, 1.3.1‒1.3.5, 1.16 papunkčiuose, nustatytos veiklos vykdymo sąlygos.

7. Kai paslaugos teikiamos Nr. 152 3.1.21 papunktyje nurodytomis sąlygomis, šias sąlygas atitinkantiems paslaugų vykdymą organizuojantiems subjektams ar administracijoms rekomenduoti laikytis šio sprendimo 1.1, 1.2, 1.3.1‒1.3.5, 1.16 papunkčiuose ir 3 punkte nustatytų reikalavimų.

8. N u s t a t y t i, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. rugpjūčio 16 d.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                 Arūnas Dulkys