LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. RUGSĖJO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1V-762 „DĖL VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNŲ STACIONARINĖS MEDICININĖS REABILITACIJOS, PREVENCINĖS IR POSTVENCINĖS MEDICININĖS PSICHOLOGINĖS REABILITACIJOS, SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO, ANTIRECIDYVINIO GYDYMO, KAI JIS APMOKAMAS IŠ DALIES ARBA NEAPMOKAMAS IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. liepos 20 d. Nr. 1V-503

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. 1V-762 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų stacionarinės medicininės reabilitacijos, prevencinės ir postvencinės medicininės psichologinės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo, antirecidyvinio gydymo, kai jis apmokamas iš dalies arba neapmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų stacionarinės medicininės reabilitacijos, prevencinės ir postvencinės medicininės psichologinės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo, antirecidyvinio gydymo, kai jis apmokamas iš dalies arba neapmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, tvarkos aprašas nauja redakcija nedėstomas):

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNŲ MEDICININĖS REABILITACIJOS, PREVENCINĖS MEDICININĖS IR PSICHOLOGINĖS REABILITACIJOS, SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO IR ANTIRECIDYVINIO GYDYMO, KAI TAI IŠ DALIES APMOKAMA ARBA NEAPMOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 51 straipsnio 2 dalimi ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1510 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutą“ 2 punktą:

1. T v i r t i n u  Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų medicininės reabilitacijos, prevencinės medicininės ir psichologinės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo ir antirecidyvinio gydymo, kai tai iš dalies apmokama arba neapmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u Vidaus reikalų ministerijos kancleriui kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.“

2. Nurodytu įsakymu patvirtintame Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų stacionarinės medicininės reabilitacijos, prevencinės ir postvencinės medicininės psichologinės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo, antirecidyvinio gydymo, kai jis apmokamas iš dalies arba neapmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, tvarkos apraše:

2.1. Pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNŲ MEDICININĖS REABILITACIJOS, PREVENCINĖS MEDICININĖS IR PSICHOLOGINĖS REABILITACIJOS, SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO IR ANTIRECIDYVINIO GYDYMO, KAI TAI IŠ DALIES APMOKAMA ARBA NEAPMOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, TVARKOS APRAŠAS“.

2.2. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų medicininės reabilitacijos, prevencinės medicininės ir psichologinės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo, antirecidyvinio gydymo, kai tai iš dalies  apmokama arba neapmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja vidaus tarnybos sistemos pareigūnų (toliau – pareigūnai) ir buvusių pareigūnų – pareigūnų ir karių valstybinių pensijų gavėjų (toliau – buvę pareigūnai), medicininės reabilitacijos, prevencinės, postvencinės medicininės ir psichologinės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo, antirecidyvinio gydymo asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kurių  savininko teises ir pareigas įgyvendina Vidaus reikalų ministerija ir (ar) Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Reabilitacijos įstaigos), kitose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kai tai iš dalies apmokama  arba neapmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto, organizavimo ir apmokėjimo tvarką.“

2.3. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Apraše vartojamos sąvokos :

3.1. Antirecidyvinis gydymas – medicininės reabilitacijos priemonių kompleksas pareigūnams ir buvusiems pareigūnams, sergantiems lėtinėmis progresuojančiomis ir recidyvuojančiomis ligomis, siekiant išvengti paūmėjimo ir komplikacijų.

3.2. Apmokama iš dalies iš PSDF biudžeto medicininė reabilitacija – pareigūno po sužalojimo vykdant tarnybines pareigas antrojo etapo medicininė reabilitacija, tęsiama iki biosocialinių funkcijų atkūrimo lygio, tinkamo trečiojo etapo medicininei reabilitacijai pradėti tuomet, kai pasibaigia šio pareigūno antrojo etapo medicininės reabilitacijos, finansuojamos PSDF biudžeto lėšomis, normatyvinė trukmė ir yra asmens sveikatos priežiūros įstaigos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo rekomendacija medicininę reabilitaciją tęsti.

3.3. Neapmokamos iš PSDF biudžeto paslaugos – medicininės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo gydymo, antirecidyvinio gydymo, prevencinės, postvencinės medicininės ir psichologinės reabilitacijos paslaugos, kurios aprašo priede nurodytomis sąlygomis teikiamos pacientams Reabilitacijos įstaigose.

3.4. Pareigūnų ir buvusių pareigūnų medicininė reabilitacija (toliau – medicininė reabilitacija) – kompleksinis medicininių reabilitacijos priemonių (kineziterapijos, ergoterapijos, logoterapijos, ortopedinių ir techninės pagalbos priemonių, psichologinės ir socialinės pagalbos, fizioterapijos, gydymo vaistais ir dieta, pacientų ir jų artimųjų mokymo) taikymas pareigūnams ir buvusiems pareigūnams, siekiant atkurti sutrikusias paciento biosocialines  funkcijas arba, esant negrįžtamiems organizmo pakitimams, jas kompensuoti, arba palaikyti pasiektą paciento biosocialinio  funkcinio pajėgumo lygį, ir teikiama esant mažesniems biosocialinių funkcijų sutrikimams ir (arba) mažesniam ligos sunkumo laipsniui nei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakyme Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ „Reabilitacija II“ kiekvienam gydymo profiliui nustatyti biosocialinių funkcijų sutrikimo lygiai ir ligų sunkumo laipsniai, todėl negali būti apmokama arba iš dalies apmokama PSDF biudžeto lėšomis. Medicininė reabilitacija gali būti teikiama stacionare (stacionarinė medicininė reabilitacija) arba ambulatoriškai (ambulatorinė medicininė reabilitacija).

3.5. Pareigūnų ir buvusių pareigūnų sveikatos grąžinamasis gydymas (toliau – sveikatos grąžinamasis gydymas) – Reabilitacijos įstaigose taikomų stacionarinių medicininės reabilitacijos priemonių, padedančių atkurti sutrikusias biopsichosocialines funkcijas, išvengti neįgalumo dėl ligos komplikacijų ir ūmios ligos perėjimo į lėtinę ligos formą, kompleksas pareigūnams ir buvusiems pareigūnams.

3.6.    Postvencinė medicininė ir psichologinė reabilitacija (toliau – postvencinė medicininė psichologinė reabilitacija) – medicininės reabilitacijos ir psichologinės pagalbos priemonės, kuriomis pareigūnui atkuriama iki darbo aplinkos (psichosocialinio profesinės rizikos veiksnio) poveikio sukeltos psichologinės krizės buvusi profesinei veiklai būtina psichikos sveikata ir psichologinė savijauta bei jų stiprinimas.

3.7.    Prevencinė medicininė ir psichologinė reabilitacija (toliau – prevencinė medicininė psichologinė reabilitacija) – medicininės reabilitacijos ir psichologinės pagalbos priemonės, kuriomis ugdoma, palaikoma ir stiprinama pareigūno profesinei veiklai būtina psichikos sveikata ir psichologinė savijauta iki lygmens, būtino psichosocialinio profesinės rizikos veiksnio poveikiui darbo aplinkoje pašalinti arba jį sumažinti iki priimtino lygio.

3.8.    Prevencinė psichologinė pagalba –  vidaus reikalų statutinėse įstaigose pareigūnams teikiama psichologinė pagalba, turint tikslą stiprinti pareigūnų psichologinį atsparumą psichosocialiniams profesinės rizikos veiksniams, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios darbo aplinkos tarnyboje kūrimą, po kritinių įvykių padėti pareigūnams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi visavertį gyvenimą ir tęsti tarnybą.“

2.4. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

NEAPMOKAMŲ IŠ PSDF BIUDŽETO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS“

2.5. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Reabilitacijos įstaigos teikia medicininės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo gydymo, antirecidyvinio gydymo paslaugas pagal asmens sveikatos priežiūros paslaugų profilius, nurodytus įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijose. Kiekvienam sveikatos priežiūros paslaugų profiliui Reabilitacijos įstaiga privalo atitikti teisės aktų reikalavimus ir turėti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją stacionarinėms paslaugoms – ne mažesnio nei „Reabilitacija II“ lygio ir ambulatorinėms paslaugoms – „Ambulatorinė reabilitacija I“ ir „Ambulatorinė reabilitacija II“ lygio. Prevencinės ir postvencinės medicininės psichologinės reabilitacijos paslaugas aprašo priede nustatytomis sąlygomis gali teikti Reabilitacijos įstaigos, turinčios įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti antrinės stacionarinės medicininės reabilitacijos II lygio paslaugas.“

2.6.    Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5.  Į Reabilitacijos įstaigas pacientai siunčiami dėl aprašo priede išvardytų indikacijų ir paslaugų, išskyrus šiame punkte nustatytą išimtį. Pareigūnai į Reabilitacijos įstaigas nesiunčiami dėl aprašo priedo V skyriaus 3 punkte nurodytos indikacijos, o buvę pareigūnai – dėl postvencinės medicininės psichologinės reabilitacijos indikacijų, išskyrus aprašo priedo V skyriaus 3 punkte nurodytą indikaciją.“

2.7.    Pakeičiu 17 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

17. Prevencinė psichologinė pagalba vidaus reikalų statutinėse įstaigose pareigūnams teikiama vadovaujantis Psichologo praktinės veiklos vidaus reikalų statutinėse įstaigose tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-345 „Dėl psichologo praktinės veiklos vidaus reikalų statutinėse įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“. Juo nustatyta psichologo veiklos paskirtis – stiprinti pareigūnų psichologinį atsparumą psichosocialiniams profesinės rizikos veiksniams ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios darbo aplinkos tarnyboje kūrimą, po kritinių įvykių padėti pareigūnams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi visavertį gyvenimą ir tęsti tarnybą. Teikti psichologinę pagalbą sprendžiant problemas, kylančias dėl smurto, patiriamo tarnyboje, priklausomybių nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių arba kitų svaigiųjų medžiagų, vertinti organizuojamos ir teikiamos psichologinės pagalbos veiksmingumą. Tarp psichologinės pagalbos uždavinių pažymėti kaip svarbūs:“

2.8.    Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Pareigūnui, kuriam yra būtina postvencinė medicininė psichologinė reabilitacija dėl aprašo priedo V skyriaus 1, 5–10 punktuose nurodytų indikacijų, tačiau nėra pagrindo jam duoti nedarbingumo pažymėjimą, tam tikslui suteikiamos atostogos, numatytos Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 42 straipsnio 1 dalyje.“

2.9.    Pakeičiu VII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VII SKYRIUS

NEAPMOKAMŲ IŠ PSDF BIUDŽETO PASLAUGŲ IR APMOKAMOS IŠ DALIES IŠ PSDF BIUDŽETO MEDICININĖS REABILITACIJOS APMOKĖJIMAS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO“.

2.10Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Aprašo priede nurodytos apimties neapmokamos iš PSDF biudžeto paslaugos Reabilitacijos įstaigose apmokamos iš Vidaus reikalų ministerijos atitinkamai programai skirtų valstybės biudžeto lėšų.“

2.11. Pakeičiu priedo žymą ir ją išdėstau taip:

„Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų medicininės reabilitacijos, prevencinės medicininės ir psichologinės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo ir antirecidyvinio gydymo, kai tai iš dalies apmokama arba neapmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, tvarkos aprašo priedas“.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                         Tomas Žilinskas

 

 

SUDERINTA                                            

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministerijos

2016-07-08 raštu Nr. (1.1.5-423)10-5844

 

SUDERINTA                                            

Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos

2016-05-13 raštu Nr. (1.19-0206)-

5K-1610172)-6K-1603716