LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO
2011 M. RUGSĖJO 23 D. ĮSAKYMO NR. 1V-706 „DĖL REGIONŲ PLĖTROS PLANŲ RENGIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. balandžio 23 d. Nr. 1V-376

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Regionų plėtros planų rengimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1V-706 „Dėl Regionų plėtros planų rengimo metodikos patvirtinimo“, ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                            Eimutis Misiūnas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1V-706

(2019 m. balandžio 23 d. įsakymo

Nr. 1V-376 redakcija)

 

REGIONŲ PLĖTROS PLANŲ rengimo METODIKA

 

i SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Regionų plėtros planų rengimo metodikoje (toliau – metodika) nustatoma regionų plėtros planų (toliau – planai, planų projektai) struktūra, rengimo, keitimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarka.

2. Metodikoje vartojamos sąvokos:

2.1. „finansavimo šaltinis“ – projektų įgyvendinimui iš valstybės biudžeto pagal asignavimų valdytojo strateginio veiklos plano programą skiriami piniginiai ištekliai, iš Europos Sąjungos (toliau – ES) investicijų ar kitų tarptautinių finansinių išteklių pagal konkrečią programavimo dokumento įgyvendinimo priemonę skiriamas finansavimas; pagal finansavimo šaltiniui taikomas taisykles ir (ar) įgyvendinimo dokumentus regionui gali būti nustatytos produkto vertinimo kriterijų pasiekimo kiekybinės charakteristikos ir finansavimo apimtys;

2.2. „priemonė“, „vertinimo kriterijus“, „planavimo dokumentai“ suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Strateginio planavimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Strateginio planavimo metodika);

2.3. „regiono plėtros strateginis tikslas“ (toliau – tikslas) ir „regiono plėtros strateginis uždavinys“ (toliau – uždavinys) atitinka Strateginio planavimo metodikoje apibrėžtas sąvokas – „tikslas (strateginis tikslas)“ ir „uždavinys“;

2.4. kitos metodikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, pavirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ (toliau Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklės) ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

PLANO STRUKTŪRA

 

3. Plano dalys:

3.1. „Įvadas“;

3.2. „Regiono socialinės, ekonominės ir demografinės būklės analizės pagrindiniai duomenys“;

3.3. „Strategija“;

3.4. „Priemonių planas“.

4. Plano dalyje „Įvadas“ turi būti nurodyta:

4.1. plano parengimo tikslas;

4.2. plano rengėjas, prie plano rengimo prisidėjusios institucijos ir asmenys;

4.3. plano rengimo kontekstas: plano rengimą reglamentuojantys teisės aktai ar kiti planavimo dokumentai ir kita svarbi informacija.

5. Plano dalis „Regiono socialinės, ekonominės ir demografinės būklės analizės pagrindiniai duomenys“ rengiama atsižvelgiant į metodikos 1 priede pateiktas rekomendacijas. Joje turi būti pateikti PESET (politiniai, ekonominiai, socialiniai ir kultūriniai, aplinkosauginiai, gamtiniai, geografiniai, technologiniai veiksniai) ir SSGG (stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės) metodais apibendrinti regiono socialinės, ekonominės ir demografinės būklės analizės duomenys, pagrindžiantys plano prioritetų, tikslų ir uždavinių pasirinkimą.

6. Papildoma informacija, kuria vadovaujantis rengiama plano dalis „Regiono socialinės, ekonominės ir demografinės būklės analizės pagrindiniai duomenys“, – regiono gyventojų apklausų rezultatai, statistinės suvestinės, grafikai, vaizdinė ir kita medžiaga pateikiama plano prieduose.

7. Plano dalis „Strategija“ rengiama pagal nustatytą formą (metodikos 2 priedas). Šioje plano dalyje turi būti nurodyta:

7.1. regiono plėtros vizija – trumpas pageidaujamos regiono socialinės, ekonominės ir demografinės būklės ilguoju laikotarpiu (iki 15 metų) aprašymas, atitinkantis regiono pilietinės visuomenės lūkesčius ir tarnaujantis kaip orientyras, nustatant regiono plėtros tikslus;

7.2. ne daugiau kaip keturi prioritetai, kurie turi būti suformuluoti kaip svarbiausios regiono plėtros kryptys, susijusios su Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais nacionalinės regioninės politikos prioritetais, kuriomis sprendžiamos plane nurodytos regiono plėtros problemos ir siekiama regiono plėtros vizijos įgyvendinimo;

7.3. tikslai, kurie turi atitikti šiuos reikalavimus:

7.3.1. turi skatinti plane nustatytų priemonių atsakinguosius vykdytojus įgyvendinti regiono plėtros viziją;

7.3.2. turi būti realūs – nustatyti atsižvelgiant į regiono socialinei, ekonominei ir demografinei būklei įtaką darančius veiksnius, finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius;

7.3.3. turi skatinti už regiono plėtrą atsakingas institucijas veikti;

7.3.4. turi būti suformuluoti paprastai ir aiškiai;

7.3.5. turi turėti konkretų įgyvendinimo terminą;

7.3.6. turi lemti plane nustatytų priemonių atsakingųjų vykdytojų įsipareigojimus;

7.3.7. turi būti susiję su tikslinių teritorijų vystymo tikslais ir uždaviniais, atskirų valdymo sričių (sektorių) planavimo dokumentais, kuriuose nustatytos nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo priemonės, ir nacionalinių ES investicijų programavimo dokumentų nuostatų įgyvendinimu;

7.3.8. kiekvienas tikslas turi turėti ne mažiau kaip vieną efekto vertinimo kriterijų; efekto vertinimo kriterijumi įvertinamas tikslo pasiekimas per plano įgyvendinimo laikotarpį ir parodoma nauda, kurią, pasiekus atitinkamą tikslą, gauna ne tik tiesioginiai programos naudos gavėjai, bet ir visa visuomenė; kaip plano efekto vertinimo kriterijai turi būti naudojami viešai skelbiami oficialiosios statistikos rodikliai (oficialiosios statistikos portale viešai skelbiamoje Rodiklių duomenų bazėje pateikti rodikliai, kitų oficialiosios statistikos rengėjų teikiami rodikliai ar iš šių rodiklių apskaičiuoti išvestiniai rodikliai);

7.4. uždaviniai, kurie turi atitikti šiuos reikalavimus:

7.4.1. uždaviniu nurodomas konkretus rezultatas, kurį galima pasiekti, išmatuoti, palyginti su objektyviais rodikliais; uždaviniai, kuriems konkretaus rezultato priskirti negalima, į planą neįtrauktini;

7.4.2. uždavinį įgyvendinti galima plano įgyvendinimo laikotarpiu;

7.4.3. uždavinys skirtas konkrečiai silpnybei (problemai) arba tarpusavyje susijusioms silpnybėms (problemoms) išspręsti arba pasinaudoti stiprybėmis, galimybėmis ar sumažinti grėsmes;

7.4.4. uždavinio rezultatas yra susietas su tam tikrų fizinių produktų sukūrimu, kuriems sukurti reikalingas tam tikras finansinių ir kitų išteklių kiekis, uždavinio įgyvendinimas pagrindžiamas plano dalyje „Priemonių planas“ nustatomomis priemonėmis;

7.4.5. kiekvienas uždavinys turi turėti ne mažiau kaip vieną rezultato vertinimo kriterijų; rezultato vertinimo kriterijus nurodo naudą, kurią gauna tiesioginiai naudos gavėjai įgyvendinę uždavinį; rezultato vertinimo kriterijai turi būti pasirenkami iš ES investicijų ar kitų tarptautinių finansinių išteklių programavimo dokumentų įgyvendinimo priemonių finansavimo sąlygų arba iš asignavimų valdytojų strateginiuose veiklos planuose nustatytų rezultato vertinimo rodiklių;

7.4.6. kiekvienas uždavinys turi turėti ne mažiau kaip vieną produkto vertinimo kriterijų; produkto vertinimo kriterijai turi būti pasirenkami iš ES investicijų ar kitų tarptautinių finansinių išteklių programavimo dokumentų įgyvendinimo priemonių finansavimo sąlygų arba iš asignavimų valdytojų strateginiuose veiklos planuose nustatytų produkto vertinimo rodiklių;

7.5. vertinimo kriterijų (efekto, rezultato ir produkto) pasiekimo grafikas (nurodomos pradinės (jeigu taikoma) ir planuojamos pasiekti vertinimo kriterijų reikšmės);

7.6. nustatytiems produkto vertinimo kriterijams pasiekti reikalingas finansavimas ir sąnaudų efektyvumo įvertis (vienam produkto vertinimo kriterijaus vienetui sukurti reikalingas lėšų poreikis, pvz., jeigu produkto vertinimo kriterijus būtų „Nutiestų naujų kelių ilgis, km“, o regione būtų planuojama nutiesti 10 km naujų kelių ir tam išleisti 10 mln. eurų, šio produkto vertinimo kriterijaus sąnaudų efektyvumo įvertis būtų apskaičiuojamas visą preliminarų naujiems keliams nutiesti reikalingą finansavimą padalinus iš planuojamų nutiesti naujų kelių ilgio:

10 000 000/10=1 000 000 eurų/km).

8. Plano dalis „Priemonių planas“ rengiama pagal nustatytą formą (metodikos 3 priedas):

8.1. plano dalyje „Priemonių planas“ nurodomi pagal plano tikslus, uždavinius ir priemones išdėstyti projektai ir jų charakteristikos;

8.2. plano dalyje „Priemonių planas“ plano priemonei priskirtini projektai nenurodomi:

8.2.1. kai jie įgyvendinami pasinaudojant finansinėmis priemonėmis, skirtoms 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), 37 straipsnyje nurodytiems investavimo tikslams: finansiškai gyvybingoms investicijoms ar jų daliai finansuoti – pajamų ir (ar) pelno duodančioms veikloms, taip pat veikloms, kurios sudaro sąlygas ateityje mažinti išlaidas, tačiau rinkos sąlygomis negali pritraukti pakankamai išorinių finansinių išteklių, pvz., paskolomis, garantijomis, investicijomis į nuosavą kapitalą arba kitomis rizikos pasidalinimo formomis;

8.2.2. kai jie įgyvendinami organizacinio, administracinio pobūdžio priemonėmis, nereikalaujančiomis papildomų investicijų, pvz. esamų įstaigų veiklos optimizavimo priemonėmis, neatitinkančiomis Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatyme nustatytų regiono socialinės, ekonominės plėtros ir (ar) infrastruktūros projekto požymių;

8.2.3. kai projektai atrenkami konkurso būdu ir iš anksto neįmanoma nustatyti investicijų apimties ir sukuriamų fizinių produktų kiekio;

8.3. plano dalyje „Priemonių planas“ turi būti nurodyti visi pagal tą patį finansavimo šaltinį siūlomi finansuoti regiono projektai (taip pat rezervinai projektai);

8.4. jeigu finansavimo šaltiniui yra nustatytas finansavimo šaltinio regionui limitas, jo neturėtų viršyti plano dalyje „Priemonių planas“ nurodytų projektų finansavimo iš šio šaltinio suma; rezervinių projektų, įtrauktų į plano dalį „Priemonių planas“, finansavimo poreikis negali būti didesnis už 20 proc. šio finansavimo šaltinio regionui limito;

8.5. plano dalyje „Priemonių planas“ numatyti projektai turi užtikrinti plano dalyje „Strategija“ nustatytų produkto vertinimo kriterijų reikšmių pasiekimą;

8.6. jeigu finansavimo šaltiniui yra nustatytos minimalios produkto vertinimo kriterijų regionui reikšmės, plano dalyje „Priemonių planas“ nurodyti ir iš šio finansavimo šaltinio finansuojami projektai turi užtikrinti tokių reikšmių pasiekimą;

8.7. projektų, prisidedančių prie tam tikro produkto vertinimo kriterijaus pasiekimo, finansavimo poreikis negali viršyti plano dalyje „Strategija“ nustatyto atitinkamo produkto vertinimo kriterijų reikšmėms priskirto finansavimo poreikio;

8.8. projektams priskirtų produkto vertinimo kriterijų sąnaudų efektyvumo įverčių (vienam produkto vertinimo kriterijaus vienetui sukurti reikalingas lėšų poreikis) neigiamas nuokrypis (įverčio pablogėjimas) negali viršyti 10 proc. nuo plano dalyje „Strategija“ nurodytų reikšmių.

 

III SKYRIUS

PLANO RENGIMAS ir Keitimas

 

9. Plano projektą rengia Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Regioninės plėtros departamentas) konsultuodamasis su valstybės ir savivaldybių institucijomis, socialiniais ir ekonominiais partneriais, įstaigomis, atstovaujančiomis pilietinei visuomenei, aplinkos apsaugos srities partneriais ir subjektais, atsakingais už socialinės įtraukties, pagrindinių teisių, neįgaliųjų teisių, lyčių lygybės ir nediskriminavimo skatinimą; konsultavimosi veiksmai vykdomi vadovaujantis Viešųjų konsultacijų metodika ir jos taikymo gairėmis, skelbiamomis interneto portale „Mano vyriausybė“.

10. Planas pradedamas rengti likus ne mažiau kaip 1 metams iki naujo Europos Sąjungos finansinio laikotarpio pradžios arba ne mažiau kaip 1 metams iki esamo plano galiojimo pabaigos.

11. Planas rengiamas ES finansiniam laikotarpiui, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus nacionalinės regioninės politikos prioritetus, tikslinių teritorijų vystymo tikslus ir uždavinius, atskirų valdymo sričių (sektorių) planavimo dokumentus, kuriuose nustatytos nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo priemonės, nacionalinius ES investicijų ar kitų finansavimo šaltinių programavimo dokumentus, savivaldybių strateginius plėtros planus ir apskrities ir jos teritorijoje esančių savivaldybių teritorijų bendruosius planus.

12. Plano rengimas organizuojamas šiais etapais, einančiais vienam po kito:

12.1. regiono socialinės, ekonominės ir demografinės būklės analizės atlikimas;

12.2. viešų konsultacijų atlikimas;

12.3. plano dalies „Strategija“ rengimas;

12.4. plano dalies „Priemonių planas“ rengimas.

13. Duomenis, reikalingus regiono socialinės, ekonominės ir demografinės būklės analizei atlikti, renka, tvarko ir apibendrina Regioninės plėtros departamentas.

14. Įprastiniai duomenų, reikalingų regiono socialinės, ekonominės ir demografinės būklės analizei atlikti, šaltiniai:

14.1. Lietuvos statistikos departamento ir kitų oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų skelbiama statistinė informacija;

14.2. mokslo ir studijų institucijų, mokslininkų atlikti tyrimai;

14.3. pagrindiniai valstybės registrai, valstybės registrai ir žinybiniai registrai;

14.4. valstybės informacinės sistemos, kitos patikimos, įskaitant komercines (pvz., „Google“ ir kt.) ar bendruomenės dalyvavimu (angl. crowdsourcing) pagrįstos, informacinės sistemos ir duomenų bazės;

14.5. namų ūkių, darbuotojų ar darbdavių, regiono pilietinės visuomenės apklausų arba interviu duomenys;

14.6. ankstesnės regiono socialinės, ekonominės ar demografinės būklės analizės, naujausi regioninės plėtros poveikio gyvenimo kokybei tyrimai, gyvenimo kokybės indekso vertinimai;

14.7. įgyvendinti (įgyvendinami) planai ar savivaldybių strateginiai plėtros planai;

14.8. teisės aktai, nacionaliniai ir ES strateginiai dokumentai, ypač susiję su ES investicijų panaudojimu;

14.9. savivaldybių, valstybės, ES institucijų, tarptautinių organizacijų vieši erdvinių duomenų rinkiniai ir žiniatinklio paslaugos, atvirieji duomenys.

15. Surinkus duomenis, reikalingus regiono socialinės, ekonominės ir demografinės būklės analizei atlikti, regiono socialinės, ekonominės ir demografinės būklės analizė atliekama vadovaujantis Regiono socialinės, ekonominės ir demografinės būklės analizės atlikimo rekomendacijomis (metodikos 1 priedas).

16. Atlikus regiono socialinės, ekonominės ir demografinės būklės analizę, Regioninės plėtros departamentas per 20 darbo dienų raštu informuoja regiono savivaldybių institucijas, Vidaus reikalų ministeriją, ministerijas, taip pat kitas valstybės institucijas, verslo atstovus, socialinius ir ekonominius partnerius, su kurių kompetencija (veiklos sritimi) yra susijęs numatomas rengti planas, taip pat Regioninės plėtros departamento interneto svetainėje www.lietuvosregionai.lt paskelbia apie numatomą plano rengimą, pateikia atliktos regiono socialinės, ekonominės ir demografinės būklės analizės pagrindinius duomenis ir organizuoja viešąsias konsultacijas dėl plano rengimo. Apie numatomą plano rengimą informuotos regiono savivaldybių institucijos šią informaciją paskelbia savo interneto svetainėse, pateikdamos nuorodą į atitinkamą Regioninės plėtros departamento interneto svetainės informaciją. Per konsultacijų metu suderintus terminus, bet ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo informavimo apie numatomą plano rengimą paskelbimo Regioninės plėtros departamento interneto svetainėje www.lietuvosregionai.lt dienos, regiono savivaldybių institucijos, Vidaus reikalų ministerija, ministerijos, taip pat kitos valstybės institucijos, verslo atstovai, socialiniai ir ekonominiai partneriai ir gyventojai teikia Regioninės plėtros departamentui pasiūlymus ir iniciatyvas dėl regiono plėtros vizijos formulavimo, galimų būdų nustatytoms silpnybėms išspręsti, stiprybėmis, galimybėmis pasinaudoti ar grėsmėms sumažinti, taip pat pasiūlo savo atstovus tolesnėms konsultacijoms plano turinio klausimais (toliau – institucijų ir partnerių atstovai).

17. Iš pasiūlytų institucijų ir partnerių atstovų regiono plėtros tarybos sprendimu turi būti sudaryta regiono plėtros plano darbo grupė (toliau – darbo grupė), kurioje būtų aptariamas rengiamas plano projektas (plano dalis „Strategija“) ir įvertinama kasmetinė plano įgyvendinimo ataskaita. Darbo grupės nariai savo veikloje turi vadovautis įstatymų viršenybės, lygiateisiškumo, atsakomybės už priimtus sprendimus, nešališkumo, skaidrumo, nesavanaudiškumo principų ir nusišalinti svarstant klausimus, kurie gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme nustatytais atvejais.

18. Regioninės plėtros departamentas turi užtikrinti, kad darbo grupei ar regiono plėtros tarybai teikiami svarstyti dokumentai būtų paskelbti Regioninės plėtros departamento interneto svetainėje www.lietuvosregionai.lt ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatyto svarstymo darbo grupėje pabaigos ar regiono plėtros tarybos posėdžio.

19. Regioninės plėtros departamentas, įvertinęs darbo grupės ir viešųjų konsultacijų metu gautas pastabas ir pasiūlymus, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų parengia metodikos II skyriuje nustatytos struktūros plano dalis „Regiono socialinės, ekonominės ir demografinės būklės analizės pagrindiniai duomenys“ ir „Strategija“, nustatant plano įgyvendinimo prioritetus, tikslus, uždavinius, efekto, rezultato ir produkto vertinimo kriterijus ir plano finansavimo poreikį (metodikos 2 priedas). Plano dalies „Strategija“ projektas ne vėliau kaip prieš 1 mėn. iki jo planuojamo patvirtinimo papildomai skelbiamas pasirinktose regiono gyventojams prieinamose visuomenės informavimo priemonėse (informacinės visuomenės informavimo priemonėse ar kitose priemonėse, kuriose viešai skleidžiama informacija) ir aptariamas, esant galimybei, viešuose susirinkimuose. Gyventojai pastabas ir pasiūlymus teikia Regioninės plėtros departamentui.

20. Ne vėliau kaip per 20 darbo dienų metodikos plano dalies „Strategija“ projektas, gyventojų pateiktos pastabos ir pasiūlymai apsvarstomi darbo grupėje ir su asignavimų valdytojais suderinamas plano finansavimo poreikis, plano vertinimo kriterijai.

21. Atlikus metodikos 20 punkte nurodytus veiksmus, plano dalies „Strategija“ projektas per 1 mėnesį patikslinamas ir apsvarstomas regiono plėtros taryboje. Prireikus, plano dalies „Strategija“ projektas per 1 mėn. patikslinamas pagal regiono plėtros tarybos pateiktas pastabas ir pasiūlymus ir pakartotinai apsvarstomas regiono plėtros taryboje. Jeigu pastabų ir pasiūlymų nėra, regiono plėtros taryba priima sprendimą dėl plano dalies „Strategija“ patvirtinimo.

22. Plano dalis „Priemonių planas“ rengiama po to, kai regiono plėtros taryba patvirtina plano dalį „Strategija“. Plano dalis „Priemonių planas“ pradedama rengti nustačius bent vieno finansavimo šaltinio, iš kurio lėšų planuojama finansuoti į planą planuojamus įtraukti projektus, finansavimo sąlygas (asignavimų valdytojo strateginio veiklos plano programos įgyvendinimo arba ES investicijų ar kitų tarptautinių finansinių išteklių konkretaus programavimo dokumento įgyvendinimo priemonės finansavimo sąlygas) (toliau – finansavimo šaltinio taisyklės), tuo tikslu Regioninės plėtros departamentas:

22.1. per 5 darbo dienas, po pirmojo žinomo finansavimo šaltinio taisyklių patvirtinimo, kreipiasi į regiono savivaldybių administracijas prašydamas per 20 darbo dienų pagal metodikos 6 priedo formą pateikti iš šio finansavimo šaltinio finansuojamų planuojamų įgyvendinti projektų aprašymus; konsultacinę pagalbą savivaldybės administracijoms, rengiant planuojamų įgyvendinti projektų aprašymus, teikia Regioninės plėtros departamentas ir ministerijos (pagal kompetenciją);

22.2. per 15 darbo dienų apibendrina gautą metodikos 22.1 papunktyje nurodytą informaciją, parengia plano dalies „Priemonių planas“ projektą (metodikos 3 priedas) ir pateikia svarstyti regiono plėtros tarybai ir derinti Vidaus reikalų ministerijai; plano dalis „Priemonių planas“ turi atitikti metodikos 8 punkte nustatytus reikalavimus;

22.3. plano dalies „Priemonių planas“ projektas per 30 darbo dienų apsvarstomas regiono plėtros taryboje ir suderinamas su Vidaus reikalų ministerija; esant poreikiui, Vidaus reikalų ministerija gali plano dalies „Priemonių planas“ projektą pateikti derinti už atitinkamas valdymo sritis atsakingoms ministerijoms;

22.4. jeigu plano dalies „Priemonių planas“ rengimo ir derinimo metu paaiškėja papildoma informacija, dėl kurios turi būti keičiama patvirtinta plano dalis „Strategija“, parengia plano dalies „Strategija“ pakeitimo projektą, suderina ir pateikia tvirtinti metodikos 20 ir 21 punktuose nustatyta tvarka;

22.5. atlikus metodikos 22.1–22.4 papunkčiuose nurodytus veiksmus, plano dalies „Priemonių planas“ projektą teikia tvirtinti regiono plėtros tarybai;

22.6. regiono plėtros tarybos patvirtintą planą skelbia Regioninės plėtros departamento interneto svetainėje www.lietuvosregionai.lt.

23. Plano pakeitimai rengiami atsižvelgiant į metodikos II skyriuje nustatytus reikalavimus (keičiant 2014–2020 metų planą netaikomi metodikos 7.4.5, 7.4.6, 7.6, 8.7 ir 8.8 papunkčių reikalavimai). Regioninės plėtros departamentas pradeda plano keitimo procedūrą:

23.1. patvirtinus naujo finansavimo šaltinio taisykles;

23.2. jeigu pasikeičia projektų finansavimo šaltinių taisyklėse nustatyti regiono projektų finansavimo limitai ir laukiami rezultatai (regionui nustatytos produkto vertinimo kriterijų minimalios siektinos reikšmės);

23.3. Vidaus reikalų ministerijai patvirtinus (pakeitus) integruotą teritorijos (-ų) vystymo programą ir pateikus informaciją apie siūlomus finansuoti pagal atitinkamą integruotą teritorijų vystymo programą naujus, pakeistus ar išbrauktus projektus;

23.4. regiono plėtros tarybai pripažinus projektą regioninės svarbos projektu;

23.5. gavus savivaldybės administracijos ar kito pareiškėjo / projekto vykdytojo kreipimąsi į regiono plėtros tarybą dėl projekto įtraukimo į planą, įtraukto projekto pakeitimo ar projekto išbraukimo;

23.6. nustačius metodikos 34 punkte nurodytas aplinkybes, nustačius į plano dalį „Priemonių planas“ įtrauktų projektų, kuriems įgyvendinti per 1 metus nepadaryta jokia pažanga, taip pat Vidaus reikalų ministerijai metodikos 37 punkte numatytais atvejais inicijavus plano keitimą.

24. Metodikos 23.1 papunktyje numatytu atveju ir esant poreikiui plano dalį „Priemonių planas“ papildyti iš šių finansavimo šaltinių finansuojamais projektais, ji keičiama vadovaujantis metodikos 22 punkte nustatytomis procedūromis.

25. Metodikos 23.2 papunktyje numatytu atveju Regioninės plėtros departamentas kreipiasi į regiono savivaldybių administracijas, prašydamas pateikti pasiūlymus dėl plano pakeitimo ir pagal poreikį pateikti naujų ar patikslinti į planą įtrauktų projektų aprašymus (pagal metodikos 6 priedo lentelės formą). Per 20 darbo dienų nuo finansavimo šaltinio taisyklių pakeitimo Regioninės plėtros departamentas, konsultuodamasis su savivaldybių administracijomis, parengia plano dalies „Priemonių planas“ pakeitimo projektą ir jį pateikia derinti Vidaus reikalų ministerijai. Su Vidaus reikalų ministerija suderintas plano dalies „Priemonių planas“ pakeitimo projektas teikiamas svarstyti regiono plėtros tarybai. Plano dalies „Priemonių planas“ pakeitimo projekte pateikiama visa į metodikos 3 priedo lenteles įtrauktina informacija apie visus pagal atitinkamą finansavimo šaltinį regione numatomus įgyvendinti projektus (taip pat rezervinius projektus).

26. Metodikos 23.3 papunktyje numatytu atveju Regioninės plėtros departamentas, atsižvelgdamas į integruotos teritorijos (-ų) vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės posėdžio protokolą ir kartu su juo pateiktus projektų aprašymus, rengia plano dalies „Priemonių planas“ pakeitimo projektą ir teikia svarstyti regiono plėtros tarybai; plano pakeitimai teikiami svarstyti artimiausiame regiono plėtros tarybos posėdyje, bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo integruotos teritorijos (-ų) vystymo programos pakeitimo.

27. Metodikos 23.4 papunktyje numatytu atveju, Regioninės plėtros departamentas kreipiasi į atitinkamą pareiškėją / projekto vykdytoją, prašydamas pateikti pasiūlymą dėl plano pakeitimo pateikiant regioninės svarbos projektu pripažinto projekto aprašymą (pagal metodikos 6 priedo lentelės formą); gavęs tokį pasiūlymą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu parengia plano dalies „Priemonių planas“ pakeitimo projektą, suderina su Vidaus reikalų ministerija ir pateikia svarstyti regiono plėtros tarybai.

28. Kartu su metodikos 23.5 papunktyje numatytu kreipimusi į regiono plėtros tarybą Regioninės plėtros departamentui pateikiamas naujo projekto aprašymas, į planą įtraukto projekto aprašymo pakeitimas (pagal metodikos 6 priedo lentelės formą) arba poreikio išbraukti projektą iš plano paaiškinimas. Regioninės plėtros departamentas parengia plano dalies „Priemonių planas“ pakeitimo projektą ir jį pateikia derinti Vidaus reikalų ministerijai. Su Vidaus reikalų ministerija suderintas plano dalies „Priemonių planas“ pakeitimo projektas teikiamas svarstyti regiono plėtros tarybai. Plano dalies „Priemonių planas“ pakeitimo projekte pateikiama visa į metodikos 3 priedo lenteles įtrauktina informacija apie visus pagal atitinkamą finansavimo šaltinį regione numatomus įgyvendinti projektus (taip pat rezervinius projektus). Jeigu šis kreipimasis yra susijęs su integruotos teritorijos (-ų) vystymo programos pakeitimu, Regioninės plėtros departamentas per 3 darbo dienas apie tai informuoja Vidaus reikalų ministeriją.

29. Metodikos 23.6 papunktyje numatytais atvejais per 20 darbo dienų nuo nurodytų aplinkybių paaiškėjimo dienos Regioninės plėtros departamentas su savivaldybių institucijomis parengia pasiūlymus dėl plano pakeitimo ir pateikia derinti regiono plėtros tarybai ir Vidaus reikalų ministerijai.

30. Vidaus reikalų ministerija, gavusi plano pakeitimo projektą metodikos 23.1, 23.2, 23.4, 23.5 ir 23.6 papunkčiuose numatytais atvejais, esant poreikiui, gali pateikti jį derinti už atitinkamas valdymo sritis atsakingoms ministerijoms. Visais plano keitimo atvejais nustatomas ne trumpesnis nei 10 darbo dienų terminas susipažinti su plano pakeitimo projektu ir pateikti pastabas ir pasiūlymus.

31. Jeigu metodikos 23.1, 23.2, 23.4, 23.5 ir 23.6 papunkčiuose numatytas plano keitimas yra susijęs su į integruotą teritorijų vystymo programą įtrauktų projektų pakeitimu, plano pakeitimo procedūros pradedamos po atitinkamo integruotos teritorijos (-ų) vystymo programos pakeitimo.

32. Plano neesminiai pakeitimai su Vidaus reikalų ministerija ir kitomis už atitinkamą valdymo sritį atsakingomis ministerijomis nederinami ir teikiami tiesiogiai regiono plėtros tarybai. Neesminiais pakeitimais laikomi šie pakeitimai:

32.1. plano dalyje „Priemonių planas“ numatytų projektų įgyvendinimo terminų pakeitimai, nepažeidžiant projektų finansavimo šaltinių taisyklėse regionui nustatytų terminų ir plano dalyje „Strategija“ nustatytų produkto vertinimo kriterijų reikšmių pasiekimo terminų;

32.2. plano dalyje „Priemonių planas“ numatytų projektų finansavimo poreikio pakeitimai, neviršijant finansavimo šaltinių taisyklėse regionui nustatyto lėšų limito (jeigu finansavimo šaltinis tokius limitus nustato); projekto finansavimo poreikio teigiamas nuokrypis negali viršyti 10 proc. nuo iš anksto projektui nustatyto finansavimo poreikio arba projektui priskirtų produkto vertinimo kriterijų sąnaudų efektyvumo įverčių (vienam produkto vertinimo kriterijaus vienetui sukurti reikalingas lėšų poreikis) neigiamas nuokrypis (įverčio pablogėjimas) negali viršyti 10 proc. nuo plano dalyje „Strategija“ nurodytų reikšmių;

32.3. plano dalyje „Priemonių planas“ numatytų projektams priskirtų produkto vertinimo kriterijų reikšmių pakeitimai, užtikrinant finansavimo šaltinių taisyklėse regionui nustatytų produkto vertinimo kriterijų reikšmių pasiekimą (jeigu finansavimo šaltinio taisyklės tokias reikšmes nustato); šių reikšmių nepasiekimo nuokrypiai negali viršyti finansavimo šaltinių taisyklėse nustatytų dydžių, pvz., projektams, finansuojamiems iš Veiksmų programos Sanglaudos fondo ar Europos regioninės plėtros fondo lėšų, šis nuokrypis turi būti ne didesnis kaip 3 proc., oEuropos socialinio fondo lėšų – ne didesnis kaip 10 procentų; projektams priskirtų produkto vertinimo kriterijų sąnaudų efektyvumo įverčių neigiamas nuokrypis (įverčio pablogėjimas) negali viršyti 10 proc. nuo plano dalyje „Strategija“ nurodytų reikšmių;

32.4. kai plano dalis „Priemonių planas“ keičiama pagal atliktus integruotų teritorijų vystymo programų pakeitimus;

32.5. kai pasirašius, pakeitus projekto finansavimo sutartį ar užbaigus projektą, plano dalyje „Priemonių planas“ atsiranda poreikis patikslinti su projekto sutarties pasirašymu, jos pakeitimu ar projekto užbaigimu susijusią informaciją;

32.6. kai atliekami klaidų taisymai, redakcinio ir techninio pobūdžio pakeitimai.

 

IV SKYRIUS

PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA

 

33. Už plano įgyvendinimo koordinavimą ir stebėseną atsakingas Regioninės plėtros departamentas.

34. Apie pasikeitusias aplinkybes, dėl kurių iškyla grėsmė neįvykdyti plane nustatytų uždavinių ir nepasiekti suplanuotų rezultatų, ar apie nustatytus naujus regiono vidinius ar išorinius veiksnius, turinčius didelę įtaką įgyvendinant planą (reikia nustatyti naujus ar keisti esamus prioritetus, tikslus, uždavinius ar priemones), Regioninės plėtros departamentas Vidaus reikalų ministeriją informuoja raštu per 5 darbo dienas nuo šių aplinkybių sužinojimo ar informacijos apie šias aplinkybes gavimo dienos ir pristato šią informaciją artimiausiame regiono plėtros tarybos posėdyje. Prireikus kartu su šiame punkte nurodyta informacija regiono plėtros tarybai pateikiami ir pasiūlymai dėl plano pakeitimo.

35. Kiekvieną ketvirtį, ne vėliau kaip per 2 savaites nuo praėjusio ketvirčio pabaigos, o esant poreikiui – ir dažniau, Regioninės plėtros departamentas atnaujina ir paskelbia Regioninės plėtros departamento interneto svetainėje www.lietuvosregionai.lt plano įgyvendinimo stebėsenos duomenų suvestinę (metodikos 4 priedas).

36. Regioninės plėtros departamentas kasmet iki balandžio 1 d. pateikia regiono plėtros tarybai ir Vidaus reikalų ministerijai, taip pat paskelbia Regioninės plėtros departamento interneto svetainėje darbo grupėje apsvarstytą nustatytos formos plano įgyvendinimo ataskaitą (metodikos 5 priedas):

36.1. programos dalyje „Regiono socialinės, ekonominės ir demografinės būklės analizės pagrindiniai duomenys“ nagrinėtų ir regiono socialinei, ekonominei ir demografinei būklei turinčių veiksnių pokyčių įvertinimą (kaip pasikeitė vertinti veiksniai, kokį poveikį jiems turėjo įgyvendinti ar įgyvendinami plano projektai) už ataskaitinį laikotarpį (metodikos 5 priedo 1 lentelė);

36.2. plano įgyvendinimo rezultatus regione už ataskaitinį laikotarpį (metodikos 5 priedo 2 lentelė).

37. Vidaus reikalų ministerija, įvertinusi plano įgyvendinimo rezultatus, atsižvelgdama į atliktų vertinimų išvadas, Regioninės plėtros departamento parengtas plano įgyvendinimo stebėsenos duomenų suvestines, skelbiamas interneto svetainėje www.lietuvosregionai.lt, 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų posistemyje pateiktus duomenis ir savo surinktą informaciją, gali teikti pasiūlymus dėl plano keitimo. Apie inicijuojamą plano keitimą Vidaus reikalų ministerija raštu informuoja Regioninės plėtros departamentą.

________________