HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2020 M. GEGUŽĖS 8 D. ĮSAKYMO NR. D1-268 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2000 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 258 „DĖL MEDŽIOKLĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 12 d. Nr. D1-275

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 8 d. įsakymą Nr. D1-268 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“:

1. Pripažįstu netekusiu galios 2.5 papunktį.

2. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. N u s t a t a u, kad iki šio įsakymo įsigaliojimo atlikto saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimo rezultatai ir juos patvirtinanti įrašo žyma Lietuvos Respublikos medžiotojo biliete galioja pagal Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse nurodytus terminus, nustatytus iki šio įsakymo įsigaliojimo.“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Mažeika