NidosHerbas

 


NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS
2016 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2017 m. gruodžio 21 d. Nr. T1-259

Neringa

 

 

 

Vadovaudamasi Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu
Nr. V-488 „Dėl bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-1203 redakcija), 6.3 ir 6.4 papunkčiais, Neringos savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Patvirtinti Neringos savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ataskaitą (pridedama).

2.    Įpareigoti Neringos savivaldybės administracijos direktorių iki 2018 m. gegužės 1 d. pateikti šio sprendimo 1 punktu patvirtintą ataskaitą Higienos institutui.

3.    Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Neringos savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

pavaduojantis savivaldybės merą                                                                                Dovydas Mikelis