TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2015 m. sausio 29 d. Nr. T1-7

Telšiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Telšių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Telšių rajono savivaldybės 2015 metų:

1.1. biudžeto pajamas – 31 653 028 eurus (1 priedas);

1.2. biudžetinių įstaigų pajamas į savivaldybės biudžetą pagal įmokų rūšis – 994 507 eurus (2 priedas);

1.3. asignavimus – 34 233 841 eurą (3 priedas), iš jų:

1.3.1. savarankiškoms funkcijoms atlikti – 18 538 194 eurus (4 priedas);

1.3.2. specialiajai tikslinei dotacijai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 2 568 263 eurus (5 priedas);

1.3.3. specialiajai tikslinei dotacijai mokinio krepšeliui finansuoti – 8 854 647 eurus (6 priedas);

1.3.4. kitai tikslinei dotacijai – 580 121 eurą (7 priedas);

1.3.5. aplinkos apsaugos specialiajai programai – 117 296 eurus (8 priedas);

1.3.6. iš biudžetinių įstaigų pajamų – 994 507 eurus (9 priedas);

1.3.7. iš skolintų lėšų investiciniams projektams finansuoti – 1 987 924 eurus (10 priedas);

1.3.8. apyvartinėms lėšoms 2015 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti, tikslinėms programoms finansuoti – 592 889 eurus (11 priedas);

1.4. asignavimus pagal programas – 34 233 841 eurą (12 priedas).

2. Nustatyti Telšių rajono savivaldybės skolinimosi limitą – 12 246 893 eurus.

3. Pavesti savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams, sudarant ir tvirtinant 2015 metų programų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus įsiskolinimams, susidariusiems iki 2015 m. sausio 1 d. už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes, padengti.

4. Nustatyti, kad iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia turi būti dengiamas įsiskolinimas.

5. Patvirtinti 10 426 eurų dydžio savivaldybės mero fondą.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vytautas Kleiva