TEISĖJŲ TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL Teisėjų TARYBOS 2019 M. SAUSIO 25 D. NUTARIMO Nr. 13P-10-(7.1.2) „Dėl teisėjų etikos ir drausmės komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2019 m. birželio 28 d. Nr. 13P-122-(7.1.2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 85 straipsnio 4 dalimi, 120 straipsnio 9 punktu, Teisėjų tarybos darbo reglamento, patvirtinto Teisėjų tarybos 2017 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 13P-30-(7.1.2) „Dėl Teisėjų tarybos darbo reglamento patvirtinimo“, 21.9 papunkčiu, Teisėjų taryba n u ta r i a:

1. Pakeisti Teisėjų etikos ir drausmės komisijos nuostatus, patvirtintus Teisėjų tarybos 2019 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 13P-10-(7.1.2) „Dėl Teisėjų etikos ir drausmės komisijos nuostatų“ patvirtinimo:

1.1. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7. Komisija sudaroma iš septynių narių. Du Komisijos narius skiria Respublikos Prezidentas, vieną – Seimo Pirmininkas, keturis – Teisėjų taryba. Komisijos narius teisėjus Teisėjų taryba skiria savo įgaliojimų laikui. Komisijos narius visuomenės atstovus Respublikos Prezidentas ir Seimo Pirmininkas skiria savo įgaliojimų laikui arba kitam trumpesniam terminui.“

1.2. Pakeisti 9.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

9.1. Komisijos vardu, vadovaudamasis Nuostatų 22 punkte nurodytais pagrindais, sprendžia dėl teikimo priimtinumo nagrinėti Komisijos posėdyje. Komisijos pirmininkas, priimdamas sprendimą dėl teikimo priimtinumo 23.2 papunktyje nustatytu atveju, turi gauti ne mažiau kaip keturių Komisijos narių pritarimą.

1.3. Pakeisti 25.2 papunktį ir išdėstyti į taip:

25.2. teikimą pateikusio asmens paprašyti per nustatytą terminą pateikti papildomus paaiškinimus ar įrodymus, dėl teikime nurodytų aplinkybių. Papildomų paaiškinimų ar įrodymų pateikimui turi būti nustatomas ne mažesnis nei 5 dienų terminas.“

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d.

 

 

 

Pirmininkas                                                                                               Algimantas Valantinas

 

 

Sekretorė                                                                                                  Neringa Švedienė