LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO
 2021 M. KOVO 5 D. SPRENDIMO NR. V-465 „DĖL
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

 

2021 m. birželio 16 d. Nr. V-1406

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimą Nr. V-465 Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 13.11 papunkčiu ir siekdamas užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją, n u s p r e n d ž i u:

1. Įpareigoti neformaliojo vaikų švietimo teikėjus organizuojant neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus (toliau – užsiėmimai) laikytis šių reikalavimų:

1.1. Kad visi vyresni nei 6 metų asmenys užsiėmimų organizavimo vietose dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais.

1.2.Užtikrinti, kad:

1.2.1užsiėmimuose, organizuojamuose uždarose erdvėse, vienu metu dalyvautų ne daugiau kaip 30 mokinių;

1.2.2. tarp užsiėmimuose dalyvaujančių asmenų, kai tai leidžia veiklos organizavimo ypatumai, būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas.

1.3. Vykdant užsiėmimus laikytis grupių izoliacijos principo: užtikrinti, kad mokiniai nuolatos dalyvautų tos pačios grupės veiklose, užsiėmimai būtų vykdomi taip, kad būtų išvengta skirtingų grupių mokinių kontakto.

1.4. Užtikrinti, kad mokiniai neturėtų tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina užsiėmimų vykdymas ar kitais pašaliniais asmenimis.

1.5. Užsiėmimuose dalyvaujantiems asmenims turi būti pateikta informacija apie:

1.5.1. asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);

1.5.2. apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo;

1.5.3. draudimą užsiėmimuose dalyvauti asmenims, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

1.6. Užsiėmimuose dalyvaujančių mokinių sveikatos būklė turi būti stebima. Nustačius, kad mokiniui pasireiškė ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), mokinys nedelsiant turi būti atskirtas nuo kitų mokinių, o apie mokinio sveikatos būklę informuoti jo tėvai (globėjai, rūpintojai). Mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) atvykus pasiimti mokinio rekomenduojama kreiptis konsultacijai į mokinio šeimos gydytoją dėl tolimesnių veiksmų.

1.7. Darbuotojų sveikata turi būti stebima:

1.7.1. turi būti sudarytos sąlygos matuoti(s) darbuotojų(-ams) kūno temperatūrą tik atvykus į darbą.

1.7.2. darbuotojams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti užsiėmimų vykdymo vietą. Darbuotojui rekomenduojama kreiptis konsultacijai į savo šeimos gydytoją;

1.7.3. jeigu darbuotojo administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), apie tai nedelsiant privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant izoliaciją;

1.7.4. draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu.

1.8. Užsiėmimų, organizuojamų uždarose erdvėse, vykdymo vietoje turi būti sudarytos tinkamos sąlygos rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai). Turi būti sudaryta galimybė užsiėmimuose dalyvaujančių asmenų ir darbuotojų rankų dezinfekcijai. Siūloma taip pat paviešinti rekomendacijas dėl tinkamos rankų higienos (https://bit.ly/3f13Bf1).

1.9. Patalpos, kuriose vykdomi užsiėmimai turi būti išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. Dažnai liečiami paviršiai (ugdymo priemonės, durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) turi būti valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Kitas aplinkos valymas užsiėmimų organizavimo vietoje turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu: https://bit.ly/3hGFqV4.

1.10. Jei užsiėmimams naudojamas inventorius, jis turi būti išvalomas ir dezinfekuojamas po kiekvieno panaudojimo.

2. Įpareigoti vyresnius nei 6 metų asmenis užsiėmimų organizavimo vietose dėvėti kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais.

3. Rekomenduoti mokiniams profilaktiškai tirtis dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ nustatyta tvarka.“

2. N u s t a t a u, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. birželio 17 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė, pavaduojanti

sveikatos apsaugos ministrą, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovą                                         Monika Navickienė