isgyaz13

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2021 m. balandžio  29 d. Nr. T-99

Pakruojis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-55 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 297 punktu ir atsižvelgdama į Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2021 m. balandžio 6  d. raštą Nr. S-15  „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitos pateikimo“, Pakruojo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

Patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Saulius Margis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

2021 m. balandžio 29  d. sprendimu Nr. T-99

 

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

1.   STRUKTŪRA, DARBUOTOJŲ PAREIGYBĖS

 

Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos savivaldybės biudžetinė visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga. Pagrindinis Biuro tikslas – rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti savivaldybės teritorijoje visuomenės sveikatos stiprinimą siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas ir gerinant visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą.

Biure patvirtinta 11 etatų, iš jų 4,75 etato Biuro darbuotojų (direktorius – 1,0 et.,                       vyr. finansininkas – 0,5 et., visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas – 1,0 et., visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas, atsakingas už vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrą – 1,0 et.,  visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas – 1,0 et., valytojas – 0,25 et.)  ir 6,25 etato mokyklų visuomenės sveikatos specialistų, vykdančių visuomenės sveikatos priežiūrą rajono ugdymo įstaigose, finansavimas 1 etatui (darželiams) neskirtas, todėl jis neužimtas.

Ataskaitiniu laikotarpiu Biure dirbo 13 darbuotojų, iš jų: 7 pagrindinėse ir 6 antraeilėse pareigose nepilnu krūviu.

Pagrindinė Biuro veikla – visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimas. Biuro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

 

Visuomenės sveikatos biuro organizacinė struktūra

DIREKTORIUS
Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas, atsakingas už vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrą,Mokyklų visuomenės sveikatos specialistai

,Valytojas,Vyriausiasis finansininkas,Visuomenės sveikatos 
stebėsenos specialistas
,Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas
 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. FINANSINĖS – ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ

 

Įstaigos gautos finansavimo sumos ─ 215 958,06 Eur.

Pagrindiniai finansavimo šaltiniai: valstybės biudžeto dotacija valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos funkcijų vykdymui) 191 626 Eur, gautos pajamos už suteiktas paslaugas (mokymus) sudaro  – 2 610 Eur.

Įgyvendinant projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Pakruojo rajone“, Nr. 08.4.2-ESFA-R-630, gauta 10 314,73 Eur, „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ Nr. 08.4.2-ESFA-V-621-01-0001 – 8 894,56 Eur, sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamą sporto projektą „Sportuokime drauge aerobikos ritmu“  – 2 512,77 Eur.

 

 

 

 

 

Veiklos rezultatų ataskaita

(eurais)

Eil. Nr.

 

Straipsniai

Pastabos Nr.

Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

A

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

 

218 365,68

218 592,32

I

FINANSAVIMO PAJAMOS

 

215 755,68

213 637,32

I.1

Iš valstybės biudžeto

 

191 757,57

191 321,41

I.2

Iš savivaldybių biudžetų

 

170,86

7 949,61

I.3

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų  lėšų

 

23 827,25

13 177,90

I.4

Iš kitų finansavimo šaltinių

 

 

1 188,40

II

MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS

 

 

 

III

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS

 

2 610,00

4 955,00

III.1

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

P21

2 610,00

4 955,00

III.2

Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma

 

 

 

B

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

P02

217590,17

219599,21

I

DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO

P22

142 016,03

141 604,88

II

NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS

 

2 278,14

2 056,90

III

KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ

 

2 702,47

3 406,81

IV

KOMANDIRUOČIŲ

 

170,20

467,75

V

TRANSPORTO

 

700,00

4 509,51

VI

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO

 

739,95

1 384,00

VII

PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO

 

 

 

VIII

NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ

 

 

 

IX

SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA

 

18 085,15

13 019,30

X

SOCIALINIŲ IŠMOKŲ

 

303,50

 

XI

NUOMOS

 

 

 

XII

FINANSAVIMO

 

 

 

XIII

KITŲ PASLAUGŲ

 

50 594,73

53 150,06

XIV

KITOS

 

 

 

C

PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

 

775,51

-1 006,89

D

KITOS VEIKLOS REZULTATAS

 

 

 

I

KITOS VEIKLOS PAJAMOS

 

 

 

II

PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS

 

 

 

III

KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

 

 

 

E

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

 

 

 

F

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

 

 

 

G

PELNO MOKESTIS

 

 

 

H

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ

 

775,51

-1 006,89

I

NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA

 

 

 

J

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

 

775,51

-1 006,89

I

TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAM SUBJEKTUI

 

 

 

II

TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

 

 

 

 

 

3.   SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS, PRIEDAI IR PREMIJOS DARBUOTOJAMS, NUOBAUDOS

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. įstatymu  Nr. XIII-198,  Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. V-26 patvirtintu Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašu, iš sutapyto darbo užmokesčio fondo, esant Biuro darbuotojų nedarbingumui, dėl laikinai laisvo etato, darbuotojams sutikus, buvo padidinti darbo krūviai nurodant konkretų darbą ir terminą,  mokėtos priemokos už papildomų darbų atlikimą.

 

 

4.   VYKDYTOS PROGRAMOS IR PROJEKTAI

 

2020 metais buvo dirbama pagal atnaujintus 8 Privalomųjų pirmosios pagalbos mokymo programos planus, Privalomųjų higienos įgūdžių programos 6 planus, Alkoholio ir narkotikų žalos mokymo programos planą. Parengti, Biuro direktoriaus įsakymu patvirtinti ir įvykdyti trys Biuro visuomenės sveikatos specialistų veiklos priemonių planai bei parengta, su ugdymo įstaigų vadovais suderinta, Biuro direktoriaus įsakymu patvirtinta mokyklų visuomenės sveikatos specialistų 16 veiklos priemonių planų 2020 metams. Parengtas ir patvirtintas Privalomųjų higienos įgūdžių mokymo, privalomojo pirmosios pagalbos mokymo ir mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai organizavimo tvarkos aprašas bei kiti lokaliniai dokumentai. Privalomuosiuose sveikatos mokymuose dalyvavusių asmenų skaičius 2020 metais – 497, dėl šalyje paskelbto COVID-19 karantino, sumažėjo dalyvių skaičius (2019 metais buvo 977 dalyviai).

2020 metais iš viso buvo vykdyti 3 projektai: Sportuokime drauge - aerobikos ritmu, finansuojamas iš sporto rėmimo fondo lėšų, projekto vykdymo pradžia 2019 metų spalio 25 d., pabaiga 2021 metų gruodžio 31 d. Tačiau dėl COVID-19 nuo lapkričio mėn. projekto veikla buvo pristabdyta. Pagrindinis projekto tikslas – padidinti Pakruojo rajono  įvairaus amžiaus grupių gyventojų reguliaraus sportavimo laiką nuo 30 iki 60 min. Projekto įgyvendinimo metu vyksta reguliarūs aerobikos užsiėmimai, kurių trukmė po 60 min. (projekto vykdymo pradžioje, kol nebuvo COVID-19, užsiėmimai vyko tris kartus per savaitę: pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais). Projekto viešinimas motyvuoja naujus dalyvius pradėti sportuoti. Trenerio konsultacijos leidžia suprasti, ko nori dalyviai, taip treniruotės tampa produktyvesnės, padidėja dalyvių motyvacija siekti užsibrėžto tikslo. Projektas sulaukė ypatingo dėmesio ir susidomėjimo. Iš viso numatoma, jog projekte dalyvaus apie 1500 dalyvių.

Antrasis projektas vykdytas pagal Veiksmų programos priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-V-621 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo infrastruktūros tobulinimas". Šio projekto tikslas - sukurti integruotą ankstyvosios diagnostikos, priklausomybės gydymo ir socialinės pagalbos sistemą bei mokymais stiprinti priklausomybės ligų srityje dirbančių specialistų kvalifikaciją ir profesinius sugebėjimus, kurie padidins asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę asmenims, piktnaudžiaujantiems alkoholiu ir kitomis psichoaktyviosiomis medžiagomis, socialinės rizikos šeimoms ir jose gyvenantiems vaikams. Iš viso numatoma projekto trukmė rajone – 2 metai. Įvyko apskritojo stalo diskusija, „Focus“ grupė ir susitikimas su Šiaulių respublikinės priklausomybės ligų centro vadove Justina Šimkauskaite „Pakruojo rajono gyventojų informavimas apie Priklausomybės ligų centro teikiamas paslaugas“. Buvo rengiamas tvarkos aprašas.

2020 metais toliau vyko 2018 metų birželio mėnesį pradėtas įgyvendinti projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Pakruojo rajone", Nr. 08.4.2-ESFA-R-630. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, projekto vykdymo laikas yra 3 metai, iki 2021 metų. Projekto veiklose per 2020 metus dalyvavo apie 1000 dalyvių. Organizuoti įvairūs mokymai, tokie kaip: susitikimai su mitybos specialiste Vaida Kurpiene, zumbos  užsiėmimai Balsiuose, Lygumuose, Stačiūnuose. Individualios ir grupinės konsultacijos su psichologu-  psichoterapeutu, kalanetikos praktiniai užsiėmimai Rozalime, stuburo stabilizavimo užsiėmimai Pakruojyje, Stačiūnuose, Balsiuose, aromaterapijos užsiėmimai Balsiuose ir  Pakruojyje. Viena iš populiariausių projekto veiklų – išvykos į baseiną su sveikatinimo užsiėmimais suaugusiems. Taip pat iš šio projekto finansuojama veikla buvo tradicinis jaunimo sąskrydis „Išlik sveikas ir stiprus – stiprybė slypi tavyje“, vykęs Pakruojo kultūros centre. Projekte numatyta: teoriniai ir praktiniai mokymai kraujotakos ligų prevencijai su kardiologu, praktiniai užsiėmimai su šiaurietiškomis lazdomis, fizinio aktyvumo skatinimo užsiėmimai su kineziterapeutu, du sveikatinimo renginiai suaugusiems „Pažink sveikatos vertybę“, mokymai vaikams, skirti sveikos gyvensenos įpročių formavimui, jaunimo kūrybinės dirbtuvės.

Dalyvauta prevencinėje stovykloje jaunimui „Pažink save iš naujo“, organizuotos veiklos   Pakruojo šventės metu kartu su Pakruojo rajono policijos komisariato pareigūnais (gyventojai buvo kviečiami užeiti į „kiemelį“).

Europos judumo savaitei paminėti kartu su ugdymo įstaigomis organizuotas tradicinis renginys „Juda visas Pakruojis 2“, feisbuko akcija. Šis renginys jau tapo tradiciniu renginiu Pakruojyje. Visuomenės sveikatos specialistės vyko į pasienio postą dėl šalyje  COVID-19 infekcijos grėsmės sustiprinus Lietuvos sienos kontrolę (įvažiuojantys asmenys turėjo pildyti anketas, tam pasitelkta ir Pakruojo rajono savivaldybės VSB specialistės). Bendradarbiavome su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centro  Pakruojo skyriumi – padėjome tirti COVID-19 ligos židinius, skambinome sergantiems arba turėjusiems kontaktą su sergančiuoju ir padėjome pildyti COVID-19 klausimynus, atvejo lenteles.

Nuo 2019 metų sausio 1 d. pradėti vykdyti Valstybinių ir toliau vykdomi (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų prioritetai. Kiekvienam Lietuvos visuomenės sveikatos biurui yra skirti 4 veiklos prioritetai: 1 prioritetas - Visuomenės psichikos sveikatos gerinimas, 2 prioritetas - Sveikos mitybos įgūdžių formavimas ir fizinio aktyvumo skatinimas, 3 prioritetas - Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas, 4 prioritetas - Savivaldybės visuomenės sveikatos biurų veiklos viešinimas. Pagal pirmąjį prioritetą, remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr.590 „Dėl Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei 2019 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 524  „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo“, privalomai turi būti organizuojami mokymai įmonių darbuotojams bei ugdymo įstaigų darbuotojams. 2020 metais  buvo organizuojami mokymai Linkuvos socialiniuose globos namų (Linkavičiuose) darbuotojams ir Pašvitinio pagrindinės mokyklos pedagogams.

2020 metų liepos 31 dienos įsakymu Nr. V-1733 „Dėl Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, įvykdytos individualios konsultacijos ir grupinės konsultacijos iki 10 asmenų. Sudaryta 17 grupių, paslaugas gavusių asmenų skaičius – 154. Pagal pirmąjį prioritetą vykdomos priklausomybių konsultantų paslaugos rajone, veikla įgyvendinama vadovaujantis:

1. LR SAM 2018-09-07 įsakymu Nr. V-989 „Dėl Priklausomybės konsultavimo paslaugų rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;                                                                                                                     

2. LR SAM 2018-09-07 įsakymu Nr. V-990 „Dėl Priklausomybės konsultavimo paslaugų rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims teikimo neformaliojo mokymo programų derinimo ir priklausomybės konsultavimo paslaugas norinčių teikti asmenų išklausytų kitų mokymų atitikties apraše nustatytiems mokymo programų reikalavimams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Mokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikams buvo suorganizuoti 902 renginiai, dalyvių skaičius – 22934. Buvo organizuojamos įvairios paskaitos, pamokos, skaityti pranešimai. Organizuojamos diskusijos, įvairūs aktyvaus mokymo būdai, taip pat organizuoti konkursai, varžybos ir t. t. 2020 metais  pagerėjo darbas Pakruojo rajono ir miesto darželiuose, nes kiekvienam darželyje dirba specialistė.

2020 metais parengta Visuomenės sveikatos stebėsenos Pakruojo rajono savivaldybėje ataskaita už 2019 m. Naudotasi oficialios statistikos šaltiniais bei vadovautasi Higienos instituto Sveikatos informacijos centro (HI SIC) parengtomis rekomendacijomis „Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų rašymo metodinės rekomendacijos“ ir statistikos leidiniu „Visuomenės sveikatos būklė Lietuvos savivaldybėse 2019 m. “, siekiant įvertinti sveikatos rodiklių pokyčio kryptį savivaldybėje šalies kontekste.

Visuomenės sveikatos stiprinimas apima sveikatos mokymą, skatina sveikos gyvensenos ugdymo ir stiprinimo principus, užtikrina informacijos apie sveiką gyvenseną sklaidą, sveikos gyvensenos propagavimą, sveikatos išsaugojimą, stiprinimą, ligų prevenciją. 2020 metais buvo organizuoti renginiai, paskaitos, mokymai įvairioms visuomenės grupėms ligų prevencijos, sveikos gyvensenos ir sveikatos stiprinimo klausimais. Visuomenė informuota per vietinę spaudą,  internetinę erdvę. Renginių temos buvo susiję su ligų prevencija, sveika mityba, taip pat didelis dėmesys buvo skiriamas fizinio aktyvumo skatinimui.

Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kartu su Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro Pedagogine psichologine tarnyba (PPT) vykdo programą  „Ankstyvosios intervencijos mokymai“. Mokymai yra skirti jaunimui nuo 14 iki 21 metų, kurie nereguliariai vartoja alkoholį ar narkotikus, bet dar nėra išreikštų priklausomybės požymių. Ankstyvosios intervencijos programos dalyviai daugiau sužino apie psichoaktyviąsias medžiagas, jų vartojimo pasekmes ir geriau pasirengia spręsti jiems kylančias problemas. Pagrindinis tikslas taikant šią priemonę, kad jaunimas sumažintų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą ar net visai nustotų vartoti. Vykdant šią programą yra susiduriama su didele problema - dalyvių atranka. Dauguma jaunuolių nepripažįsta, kad alkoholio ar narkotinių medžiagų pavartojimas yra bėda, dažniausiai dalyvauti šiuose mokymuose nukreipia atitinkamos tarnybos, bet tokiu atveju mokymai jaunuoliams  yra pavėluoti, nes jie jau turi priklausomybę psichotropinėms medžiagoms.    

 

5.   INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMAS

 

Biuras turi multimedijos projektorių, šešis nespalvotus spausdinimo aparatus ir vieną spalvotą kopijavimo aparatą lankstinukų bei plakatų gamybai. Biure yra penki stacionarūs kompiuteriai, devyni nešiojami kompiuteriai, kuriuos naudoja mokyklų visuomenės sveikatos specialistai ir Biuro darbuotojai veiklai vykdyti mokyklose ir bendruomenėse, pristatymams demonstruoti,  dokumentams rengti bei metodinei medžiagai rinkti, sisteminti ir kaupti. Visi kompiuteriai turi prieigą prie interneto  (bevielį ir laidinį ryšį). Pagal projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Pakruojo rajone“, Nr. 08.4.2-ESFA-R-630, kuris finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, įsigyti 2 stacionarūs kompiuteriai ir vienas nešiojamasis su programinėmis įrangomis.

Biuras savivaldybės interneto svetainėje turi visuomenės sveikatos biuro skiltį.

Biuras yra sukūręs Facebook`o paskyrą, kurioje yra skelbiama informacija apie sveiką gyvenseną, vykdomus, įvykusius renginius mokyklose ir rajone.

 

6.   GAUTI SKUNDAI (PRAŠYMAI), PADĖKOS

 

2020 metais Biuras skundų negavo.

 

 

7.   TIKRINUSIŲ INSTITUCIJŲ PATEIKTŲ IŠVADŲ BEI PASIŪLYMŲ APIBENDRINIMAS

 

 

Šiaulių visuomenės sveikatos centro Pakruojo skyrius neatliko  teisės aktų,  pagal kuriuos yra vykdomi pirmosios pagalbos, higienos tobulinimo bei alkoholio žalos kursai, planuoto patikrinimo dėl šalyje susiklosčiusios ekstremaliosios situacijos (COVID-19).

8.   ĮSTAIGOS PAGRINDINĖS PROBLEMOS

 

Dideli atstumai tarp aptarnaujamų ugdymo įstaigų, per didelis rekomenduojamų mokinių skaičius vienai pareigybei (miesto teritorijoje 740 vaikų 1 (vienam) etatui, kaime – 360 vaikų 1 etatui), tokiu atveju darbuotojos priverstos dirbti keliose ugdymo įstaigose. Ne visose ugdymo įstaigose sveikatos kabinetai atitinka įrengimo reikalavimus, kai kuriose rajono ugdymo įstaigose sveikatos kabinetų iš viso nėra, visuomenės sveikatos specialistai dirba mokytojų kambaryje arba kitose patalpose. Dar viena didelė problema - darbuotojų trūkumas  dėl keliamų išsilavinimo reikalavimų.

 

9.   ATEITIES PLANAI IR KAIP TAI ATSILIEPS ĮSTAIGOS VEIKLAI

 

Mokyklų visuomenės sveikatos specialistai turėtų dirbti visų ugdymo įstaigų sveikatos priežiūros kabinetuose, atitinkančiuose visus reikalavimus. 2021 metais pradėsime įgyvendinti projektą „ Sveikatos paslaugų gerinimas Pakruojo ir Šilalės rajonų savivaldybių ugdymo įstaigose“, Nr. LT03-2-SAM-K01-013, tuomet pagerės specialistų darbo sąlygos, moksleiviams ir mokyklos bendruomenės nariams bus jaukiau kreiptis į specialistus įvairioms konsultacijoms gauti ar iškilusioms sveikatos problemoms spręsti.

Aktyviai veikiant visuomenės sveikatos biurui, gyventojai dažniau turi galimybę susipažinti su naujausiomis žiniomis apie visuomenės sveikatos svarbą, užkrečiamų ir neužkrečiamų ligų pavojų ir jų išvengimo galimybes, apie aktyvaus laisvo laiko praleidimą savo gyvenamoje vietoje, fizinio aktyvumo naudą.

2021 metais Biuras tęs veiklas pagal veiksmų programos priemonę 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“. Projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Pakruojo rajone“ bus įgyvendinamas 1 metus. Įgyvendinus projektą, numatoma išplėsti Pakruojo rajono gyventojų žinias sveikos gyvensenos, kraujotakos ligų profilaktiką, fizinio aktyvumo ir kitomis temomis. Projekto įgyvendinimo metu bus organizuojamos paskaitos, seminarai ir praktiniai užsiėmimai sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų, sveikos gyvensenos, psichikos sveikatos gerinimo, vaikų sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos klausimais. Projektas atitinka 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ stebėsenos rodiklius : 1) „Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose“– 1037 asmenys; 2) „Modernizuoti savivaldybių visuomenės sveikatos biurai“.

2020–2022 metais Biuras vykdo projektą pagal Veiksmų programos priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-V-621 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo infrastruktūros tobulinimas“. Šio projekto tikslas – sukurti integruotą ankstyvosios diagnostikos, priklausomybės gydymo ir socialinės pagalbos sistemą bei mokymais stiprinti priklausomybės ligų srityje dirbančių specialistų kvalifikaciją ir profesinius sugebėjimus, kurie padidins asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę asmenims, piktnaudžiaujantiems alkoholiu ir kitomis psichoaktyviosiomis medžiagomis, socialinės rizikos šeimoms ir jose gyvenantiems vaikams.

2021 metais Biuras teiks įvairiems fondams projektines paraiškas papildom finansavimui gauti ir plėsti savo veiklą.

2021 metais Biuras ir toliau vykdys valstybines visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas, veiklos prioritetus:

1. Visuomenės psichikos sveikatos gerinimas;

2.  Sveikos mitybos įgūdžių formavimas ir fizinio aktyvumo skatinimas;

3.  Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas;

4.  Savivaldybės visuomenės sveikatos biurų veiklos viešinimas.

__________________________