ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL DALYVAVIMO PROJEKTE „REGIONINIO GAMTOS MOKSLŲ, TECHNOLOGIJŲ, INŽINERIJOS IR MATEMATIKOS TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS VEIKLOS ATVIROS PRIEIGOS CENTRO (STEAM APC) SUKŪRIMAS“

 

2018 m. spalio 25 d. Nr. T1-223

Šilalė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų atviros prieigos centro veiklos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. V-367 „Dėl Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centro veiklos aprašo patvirtinimo“, 8 punktu ir atsižvelgdama į 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę 09.1.3-CPVA-V-704 „Švietimo prieinamumo didinimas“, Šilalės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pritarti, kad Šilalės rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) partnerio teisėmis dalyvautų projekte „Regioninio gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centro (STEAM APC) sukūrimas“.

2. Pritarti Bendradarbiavimo sutarties dėl gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų atviros prieigos centro Tauragės apskrities teritorijoje steigimo projektui (pridedama).

3. Įgalioti Administracijos direktorių pasirašyti Bendradarbiavimo sutartį dėl gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų atviros prieigos centro Tauragės apskrities teritorijoje steigimo bei kitus su šio sprendimo 1 punkte numatyto projekto rengimu ir vykdymu susijusius dokumentus.

4. Pripažinti netekusiu galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimą Nr. T1-186 „Dėl dalyvavimo projekte „Mokiniams pritaikytų gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrų (STEAM APC) sukūrimas“.

5. Paskelbti informaciją apie priimtą sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.

Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Jonas Gudauskas

 

 

PRITARTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2018 m. spalio 25 d. sprendimu

Nr. T1-223

 

BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS

DĖL GAMTOS MOKSLŲ, TECHNOLOGIJŲ, INŽINERIJOS, MATEMATIKOS TYRIMŲ ATVIROS PRIEIGOS CENTRO TAURAGĖS APSKRITIES TERITORIJOJE STEIGIMO

 

2018  m. spalio   d. Nr.

Tauragė

 

Įgyvendindami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C (2014) 6397), 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-V-704 priemonės „Švietimo prieinamumo didinimas“ finansuojamas veiklas bei  priemonę „Mokiniams pritaikytų gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrų sukūrimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. V-895 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos įgyvendinimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos valdymo srityje bendrojo veiksmų plano patvirtinimo“, vadovaudamiesi Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrų veiklos aprašu, patvirtintu 2016 m. balandžio 21 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-367 „Dėl Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centro veiklos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija patvirtintina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. V- 534),

Tauragės rajono  savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188737457, buveinės adresas Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė, atstovaujama administracijos direktoriaus Modesto Petraičio (toliau – 1 Partneris),  

Tauragės Pagalbos mokiniui ir mokytojui centras, įstaigos kodas 195450233, buveinės adresas K. Donelaičio g. 21, LT-72663 Tauragė, atstovaujamas direktorės Vidos Mejerienės ( toliau – 2 Partneris),

Kauno technologijos universitetas, įstaigos kodas 111950581, buveinės adresas K. Donelaičio g. 73, LT-44249 Kaunas, atstovaujamas universiteto rektoriaus prof. Eugenijaus Valatkos, veikiančio pagal Kauno technologijos universiteto statutą  (toliau – 3 Partneris),

Klaipėdos universitetas, įstaigos kodas 211951150, buveinės adresas Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda, atstovaujamas laikinai einančio Klaipėdos universiteto rektoriaus pareigas Prof. dr. Artūro Razbadausko (toliau – 4 Partneris),

Kauno kolegija, įstaigos kodas 11196528, buveinės adresas Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas, atstovaujama kolegijos direktoriaus Pauliaus Baltrušaičio, veikiančio pagal Kauno kolegijos statutą  (toliau – 5 Partneris),

Pagėgių savivaldybė, įstaigos kodas  buveinės adresas Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai, atstovaujama administracijos direktorės Dainoros Butvydienės (toliau – 6 Partneris),

Šilalės rajono savivaldybė, įstaigos kodas 188773720, buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 2, LT-75138 Šilalė, atstovaujama administracijos direktoriaus Raimundo Vaitiekaus (toliau –7 Partneris),

Jurbarko rajono savivaldybė, įstaigos kodas 188713933, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 96, LT-74187 Jurbarkas, atstovaujama administracijos direktorės Vidos Rekešienės (toliau – 8 Partneris),

Tauragės apskrities verslininkų asociacija, įstaigos kodas 193474171, buveinės adresas gaurės g. 35, LT-72343, atstovaujama pirmininkės Giedrės Stulginskienės (toliau – 9 Partneris),

Strateginės savivaldos institutas, įstaigos kodas 140199155, buveinės adresas Baltijos pr. 123-61, LT-93224 Klaipėda, atstovaujamas direktoriaus prof. dr. Stasio Paulausko, veikiančio pagal įstaigos įstatus (toliau – 10 partneris),

visi kartu toliau vadinami Partneriais, o kiekvienas atskirai – Partneriu, susitarė atnaujinti 2016 m. rugsėjo 1 d. tarpusavio sudarytą bendradarbiavimo sutartį Nr. 51S- 725 „Dėl gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centro Tauragės regione steigimo“ ( toliau – Sutartis) ją pakeičiant ir išdėstant nauja redakcija:

 

I SKYRIUS

SUTARTIES OBJEKTAS

 

1. Partneriai susitaria bendradarbiauti ir būti partneriais, t. y. kooperuoti savo materialinius ir žmogiškuosius išteklius, pastangas, darbą, įgūdžius ir profesines žinias, siekdami sukurti  mokiniams pritaikytą gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų (toliau – STEAM) atviros prieigos centrą (toliau – APC) Tauragės apskrities teritorijoje.

2. APC turi būti sudarytos sąlygos Tauragės apskrities teritorijos mokyklų mokiniams gilinti žinias, atlikti tyrimus, vykdyti eksperimentus pagal formaliojo ir neformaliojo ugdymo programas, vykdyti ugdymo karjerai veiklą, tobulinti mokytojų kvalifikaciją  STEAM tematika.

 

II SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

3. Šia Sutartimi apibrėžiamas APC steigimas, valdymas, Partnerių, įsipareigojimai, įgaliojimai, teisės ir atsakomybė kuriant APC, Sutarties galiojimas, Sutarties nutraukimo tvarka ir kitos nuostatos.

4. APC kuriamas kaip Tauragės pagalbos mokiniui ir mokytojui centro padalinys (toliau – PMMC APC).

 

III SKYRIUS

PARTNERIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

5. Tauragės rajono savivaldybė įsipareigoja:

5.1. įkurti Tauragės regiono APC, kurį sudarys: 3 laboratorijos (1. Gamtamokslinė;  2. Mechatronikos/Informacinių technologijų (Inžinerija ir robotika); 3. Tvaraus vystymosi, žaliosios ir alternatyviosios energetikos laboratorija);

5.2. užtikrinti APC veiklą organizuojant laboratorijų darbą bei vykdant STEAM populiarinimo veiklas;

5.3. atstovauti APC steigimo laikotarpiu visose tam reikalingose institucijose ir organizacijose;

5.4. pasirašyti Jungtinės veiklos sutartį su Švietimo ir mokslo ministerijos švietimo aprūpinimo centru (toliau ŠAC) ir dalyvauti partnerio teisėmis 20142020 metų laikotarpio Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamo projekto veiklose. Projekto metu įsigytas turtas bus savivaldybės nuosavybė;

5.5. skirti reikalavimus atitinkančias patalpas APC įkurti:

5.5.1. savivaldybės skiriamų patalpų bendras plotas turi būti ne mažesnis kaip 250 kv. m;

5.5.2. skirtose patalpose turi būti galimybė įrengti 3 laboratorijas, numatyti du parengiamieji

kabinetai (juose būtų laikomos darbo metu nenaudojamos priemonės, cheminiai reagentai, kitos priemonės), metodininkų poilsio kabinetas; administracinis kabinetas, speciali skaitmeninės gamybos technologijų erdvė, bendroji ( priėmimo) erdvė;

5.5.3. kiekviena laboratorijos patalpa turi būti tokio dydžio, kad joje būtų galimybė įrengti ne

mažiau kaip 15 darbo vietų;

5.5.4. visos patalpos turi atitikti teisės aktų reikalavimus;

5.5.5. patalpos turi būti tinkamos naudoti ir atitikti šiuos minimalius reikalavimus: iki patalpų atvestos vandentiekio, kanalizacijos, elektros srovės prieigos, numatytos ar įrengtos vėdinimo sistemos prieigos;

5.5.6. APC patalpose arba šalia jų turi būti įrengti sanitariniai mazgai ir rūbinė (atsižvelgiant į

tai, kad APC vienu metu gali būti 60 mokinių bei 10 suaugusiųjų);

5.5.7. patalpos turi būti lengvai pasiekiamos visuomeniniu transportu, šalia jų įrengta nemokama automobilių parkavimo aikštelė;

5.5.8. įrengtas ir suremontuotas patalpas išlaikyti, skiriant lėšas jų eksploatavimo išlaidoms

(draudimui, apsaugai, komunaliniams mokesčiams, patalpų priežiūrai ir pan.);

5.6. skirti  darbuotoją PMMC APC veiklai prižiūrėti ir koordinuoti;

5.7. teikti Ministerijai, ŠAC papildomą informaciją, reikalingą įsipareigojimams įgyvendinti;

5.8. sudaryti sąlygas užsiėmimus lankyti viso regiono vaikams, tarpininkauti ir pagal galimybes dalyvauti organizuojant  jų  atvežimą į APC užsiėmimus (ten ir atgal).

6. Tauragės Pagalbos mokiniui ir mokytojui centras įsipareigoja:

6.1. įdarbinti reikiamus ir atitinkamą kvalifikaciją turinčius specialistus (metodininkus);

6.2. parengti neformalaus ugdymo programas ir nuolat jas atnaujinti;

6.3. įgyvendinti pasirinktas Metodinių centrų parengtas programas bei ŠAC parengtus tiriamųjų darbų aprašus;

6.4. užtikrinti mokymo medžiagų ir priemonių apsaugą, priežiūrą, tausojimą;

6.5. rūpintis mokymo priemonių atnaujinimu APC veikloms vykdyti;

6.6. bendradarbiauti  su regiono mokyklomis  dėl mokinių tvarkaraščio sudarymo ir jų atvežimo į APC organizavimo;

6.7. vykdyti tikslinio mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir mokinių profesinio orientavimo veiklas, rengti viešus renginius mokiniams ir visuomenei, ieškoti partnerių užsienyje;

6.8. užtikrinti mokytojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, pagal galimybes pritraukti

aukštųjų mokyklų dėstytojus, doktorantus, magistrantus, studentus, verslo atstovus vadovauti užsiėmimams;

6.9. sudaryti sąlygas APC  vykdyti užsiėmimus visos Tauragės apskrities teritorijos mokyklinio amžiaus vaikams (toliau – APC lankytojai);

6.10. tarpininkauti su Tauragės regiono savivaldybėmis bei mokyklomis sudarant sąlygas užsiėmimus lankyti viso regiono vaikams, inicijuoti ir organizuoti vizitus į regiono verslo įmones;

6.11. pagal savo kompetenciją bendradarbiauti su Metodiniais ir kitais Regioniniais centrais, su kitomis STEAM veiklas įgyvendinančiomis įstaigomis šalyje ir užsienyje;

6.12. viešinti APC veiklą ir organizuoti jos rėmimo akcijas, renginius mokiniams bei jų tėvams, bendradarbiauti vykdant STEAM populiarinimo veiklas;

6.13. teikti Steigėjams, Ministerijai, ŠAC papildomą informaciją, reikalingą įsipareigojimams įgyvendinti;

6.14. pagal poreikius PMMC savo įsipareigojimus gali vykdyti pasitelkęs partnerius, bendradarbiavimą pagrįsdamas bendradarbiavimo sutartimis ar kitais dokumentais.  

7. Kauno technologijos universitetas įsipareigoja:  

7.1. į  PMMC APC  ugdymo veiklas įtraukti savo darbuotojus, tyrėjus, mokslininkus, dėstytojus, doktorantus, I ir II pakopų studentus;

7.2. teikti pagalbą PMMC APC darbuotojams, rengiantiems STEAM ugdymo metodiką ir metodines priemones;

7.3. prisidėti organizuojant vizitus į Kauno regiono verslo įmones, tarpininkauti  tose įmonėse ir derinti galimybes priimti jose mokinius vizitams ir veikloms;

7.4. bendradarbiauti vykdant STEAM populiarinimo veiklas;

8. Klaipėdos universitetas įsipareigoja:  

8.1. į  PMMC APC  ugdymo veiklas įtraukti savo darbuotojus, tyrėjus, mokslininkus, dėstytojus, doktorantus, studentus;

8.2. teikti pagalbą PMMC APC darbuotojams, rengiantiems STEAM ugdymo metodiką ir metodines priemones;

8.3. prisidėti organizuojant vizitus į regiono verslo įmones, tarpininkaujant su įmonėmis ir derinant dėl  galimybių priimti mokinius vizitams ir veikloms įmonėse;

8.4. bendradarbiauti vykdant STEAM populiarinimo veiklas.

9. Kauno kolegija įsipareigoja:

9.1. į  PMMC APC  ugdymo veiklas įtraukti savo darbuotojus, mokslininkus, dėstytojus, studentus;

9.2. teikti pagalbą PMMC APC darbuotojams, rengiantiems STEAM ugdymo metodiką ir metodines priemones;

9.3. prisidėti organizuojant vizitus į regiono verslo įmones, tarpininkaujant su įmonėmis ir derinant dėl galimybių priimti mokinius vizitams ir veikloms įmonėse;

9.4. bendradarbiauti vykdant STEAM populiarinimo veiklas.

10.  Tauragės apskrities verslininkų asociacija įsipareigoja:

10.1. prisidėti organizuojant vizitus į regiono verslo įmones, tarpininkaujant su įmonėmis ir derinant dėl  galimybių priimti mokinius vizitams ir veikloms įmonėse;

10.2. bendradarbiauti vykdant STEAM populiarinimo veiklas;

10.3. skirti savo darbuotoją bendradarbiauti su PMMC APC dėl veiklų įmonėse organizavimo.

11. Pagėgių savivaldybė įsipareigoja:

11.1. skirti savo darbuotoją bendradarbiauti su regiono mokyklomis ir APC vadovu, dėl mokinių tvarkaraščio sudarymo ir jų atvežimo į APC organizavimo;

11.2. bendradarbiauti vykdant STEAM populiarinimo veiklas;

11.3. organizuoti savo lėšomis,  transportu savo teritorijoje gyvenančių mokinių, mokytojų vežiojimą į APC ir atgal, ir apmokėti už suteiktas paslaugas pagal PMMC APC patvirtintus įkainius.

12. Šilalės rajono savivaldybė įsipareigoja:

12.1. skirti savo darbuotoją bendradarbiauti su regiono mokyklomis ir APC vadovu, dėl mokinių tvarkaraščio sudarymo ir jų atvežimo į APC organizavimo;

12.2. bendradarbiauti vykdant STEAM populiarinimo veiklas;

12.3. organizuoti savo lėšomis,  transportu savo teritorijoje gyvenančių mokinių, mokytojų vežiojimą į APC ir atgal, ir apmokėti už suteiktas paslaugas pagal PMMC APC patvirtintus įkainius.

13. Jurbarko rajono savivaldybė įsipareigoja:

13.1. skirti savo darbuotoją bendradarbiauti su regiono mokyklomis ir APC vadovu, dėl mokinių tvarkaraščio sudarymo ir jų atvežimo į APC organizavimo;

13.2. bendradarbiauti vykdant STEAM populiarinimo veiklas;

13.3. organizuoti savo lėšomis,  transportu savo teritorijoje gyvenančių mokinių, mokytojų vežiojimą į APC ir atgal, ir apmokėti už suteiktas paslaugas pagal PMMC APC patvirtintus įkainius.

14. Strateginės savivaldos institutas įsipareigoja:

14.1. bendradarbiauti kuriant ir įgyvendinant Darniosios naujadaros ir išmaniosios energetikos laboratorijos koncepciją;

14.2. bendradarbiauti kuriant ir įgyvendinant demonstravimo ir saviugdos programas bei virtualius įrankius;

14.3. apmokyti APC darbuotojus ir pedagogus darniosios naujadaros ir išmaniosios energetikos teorijos, praktikos bei saviugdos  klausimais;

14.4. rengti apskrities savivaldybių, švietimo įstaigų bei įmonių vadovų ir specialistų saviugdą laboratorijoje darniosios naujadaros ir išmaniosios energetikos tematika.

 

V SKYRIUS

PARTNERIŲ TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

 

15. Visi Partneriai įsipareigoja:

15.1. sukurtą,  pagerintą ir įsigytą infrastruktūrą naudoti tik APC veiklos tikslais – Tauragės apskrities mokinių dalyvavimui centro veiklose;

15.2. partneriai turi teisę keisti savo įsipareigojimus Partneriams kolegialiai tariantis ir užtikrinant veiksmingą APC  veiklą ne mažesne apimtimi nei numatyta šioje Sutartyje;

15.3. partneriai kartu ar kiekvienas atskirai, nevykdantis savo įsipareigojimų, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

16. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo visi Partneriai, ir galioja iki visiško Partnerių įsipareigojimų įvykdymo.

17. Kiekvienas Partneris  gali inicijuoti Sutarties nutraukimą, jei kitas Partneris/Partneriai nevykdo šios Sutarties nuostatų arba vykdo jas netinkamai, arba jei vykdydamas(-i) savo įsipareigojimus pažeidė Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės norminių aktų reikalavimus.

18. Bet kuris Partneris, konstatavęs ir turėdamas įrodymus,  kad Partneris/Partneriai nevykdo šios Sutarties nuostatų arba vykdo jas netinkamai, arba vykdydamas(-i) savo įsipareigojimus pažeidė Lietuvos Respublikos įstatymus ar kitų teisė aktų reikalavimus, privalo raštu įspėti Partnerį ir suteikti 15 darbo dienų terminą  pažeidimams pašalinti.

19. Partneriui atsisakius dalyvauti APC veiklos įveiklinime arba nutraukus šią Sutartį kiti Partneriai persiskirsto įsipareigojimus. Sutartis pakeičiama atskiru susitarimu arba pasirašoma nauja, tokiu pat būdu kaip ši Sutartis.   

20. Atsiradus naujam partneriui Sutartis keičiama arba pasirašoma nauja bendradarbiavimo sutartis, kurioje tęsiami ankstesni įsipareigojimai APC atžvilgiu.

21. Visais atvejais apie pasikeitusius įsipareigojimus informuojama Švietimo ir mokslo ministerija per mėnesį nuo Sutarties pakeitimo ar naujos Sutarties pasirašymo.

 

VII SKYRIUS

KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

 

22. Bendradarbiavimo sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

23.Visi ginčai, nesutarimai, kylantys iš Sutarties, sprendžiami derybomis. Nepavykus išspręsti ginčo per 2 mėnesius nuo ginčo pradžios, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal atsakovo registruotos buveinės vietą.

24.Visi pranešimai, reikalavimai, susiję su šia Sutartimi, turi būti siunčiami paštu arba faksu Sutartyje nurodytais adresais ir fakso numeriais.

25. Partneriai įsipareigoja pasikeitus adresams ar fakso numeriams informuoti vienas kitą apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po pasikeitimo.

26. Bendradarbiavimo sutarties 1priedas „Regioninio STEAM atviros prieigos centro kūrimo pagrindimas Tauragės apskrities teritorijoje“ yra neatsiejama šios bendradarbiavimo sutarties „Dėl gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų veiklos atviros prieigos centro Tauragės apskrities teritorijoje steigimo“ dalis.

27. Sutartis sudaryta 10 vienodą teisinę galią turinčių  egzempliorių, po vieną kiekvienam Partneriui.

 

VIII SKYRIUS

PARTNERIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

 

1 PARTNERIS

Tauragės rajono  savivaldybės administracija

Kodas 188737457

Respublikos g. 2, 72255 Tauragė

Atsisk. sąsk. LT334010000000044

Bankas „Luminor  Bank“, AB

Banko kodas 40100

Tel.: (8 446) 62 810, faks. (8 446) 70 801

el. p. [email protected]

Savivaldybės administracijos direktorius

 

Modestas Petraitis

 

A.V.

6 PARTNERIS

Pagėgių savivaldybės administracija

Kodas 188746659

Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai

Atsisk. sąsk. LT207300010002596289

Bankas „Swedbank“, AB

Banko kodas 7300

Tel. (8 441) 57 482, faksas (8-441) 57 874, el. p. [email protected]

Savivaldybės administracijos direktorė

 

Dainora Butvydienė

 

A.V.

 

 

 

 

 

 

 

2 PARTNERIS

Pagalbos Mokiniui ir mokytojui centras

Kodas 195450233

Aerodromo g. 6, 72186 Tauragė

Tel.  (8 446) 62018                    

Atsisk. sąsk. LT254010041600080213

Bankas „Luminor  Bank“, AB

Banko kodas 40100

Direktorė

 

Vida Mejerienė

 

A.V.

 

 

 

 

 

 

 

3  PARTNERIS

Kauno technologijos universitetas

Kodas 111950581

K. Donelaičio 73, 44249 Kaunas

Tel. (8-37)300000/324140 , faksas (8-37)324144

Atsisk. sąsk. LT8270414060003104465

AB SEB bankas

Kauno technologijos universiteto rektorius

 

Prof. Eugenijus Valatka

 

A.V.

 

 

 

 

 

 

7 PARTNERIS

Šilalės rajono savivaldybės administracija

Kodas 188773720

J. Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalė

Atsisk. sąsk. LT524010044500040033

Bankas „Luminor  Bank“, AB

Banko kodas 40100

Tel.  (8 449) 76114, faksas (8 449) 76118

El. paštas [email protected]

Savivaldybės  administracijos direktorius

 

Raimundas Vaitiekus

A.V.

 

 

 

 

 

 

 

8 PARTNERIS

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

Kodas 188713933

Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas 

Atsisk. sąsk. LT034010044300070177

Bankas „Luminor  Bank“ AB, banko kodas 40100

Tel.   (8 447) 70151, faksas   (8 447) 70166

El. paštas [email protected]

Savivaldybės administracijos direktorė

 

Vida Rekešienė

 

A.V.

 

 

 

4  PARTNERIS

Klaipėdos universitetas

Kodas 211951150

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda

Tel. (8 46)  39 89 08, faksas  (8 46)  39 89 99

Atsisk. sąsk. LT257300010002330225

Bankas „Swedbank“, AB

Banko kodas 7300

Laikinai einantis Klaipėdos universiteto rektoriaus pareigas

 

Prof. dr. Artūras Razbadauskas

 

A.V.

 

 

9 PARTNERIS

Tauragės apskrities verslininkų asociacija

Kodas: 193474171

Televizijos g. 7-1, Tauragė, 72343

Atsisk. sąsk. LT94 5012 8000 1400 0166

Bankas Tauragės kredito unija

Tel. +370-686-09750

El. paštas   [email protected]

Pirmininkė

 

Giedrė Stulginskienė

 

A.V.

 

 

5  PARTNERIS

VšĮ Kauno kolegija

Kodas 111965284

Pramonės pr. 20, 50468 Kaunas

Tel. 8  37352324  , faksas  8 37751135

Atsisk. sąsk. LT897300010079833043

Bankas „Swedbank“, AB

Banko kodas 7300

 

Kauno kolegijos direktorius

 

Dr. Paulius Baltrušaitis

 

A.V.

10 PARTNERIS

Strateginės savivaldos institutas

Viešoji įstaiga, kodas 140199155

Baltijos pr. 123-61, 93224 Klaipėda

Atsisk. sąsk. LT227300010002312625

Bankas „Swedbank“, AB

Banko kodas 7300

Tel.   +370 46 350560, faks. +370 46 350560

El. paštas - [email protected]

Direktorius

 

Prof. dr. Stasys Paulauskas

 

A.V.

 

 

Bendradarbiavimo sutarties

dėl gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų atviros prieigos centro Tauragės apskrities teritorijoje steigimo

priedas

 

REGIONINIO STEAM ATVIROS PRIEIGOS CENTRO

KŪRIMO PAGRINDIMAS TAURAGĖS APSKRITIES TERITORIJOJE

B alternatyva su specializuota laboratorija

 

I.  CENTRO PATALPOS, VEIKLA, LANKYTOJAI

 

Nr.

Informacija

 

1.

 

Centro steigimo aktualumo pagrindimas

 

Regioninio STEAM centro įsteigimas Tauragėje skatintų jaunimą domėtis gamtos, technologijų, inžinerijos mokslais ir sudarytų galimybę ugdyti jaunimo kūrybingumą, iniciatyvumą, verslumą ir lyderystę. Centro įsteigimas įgalintų vystyti savivaldybės prioritetinę veiklos sritį: tvarus, subalansuotas regiono vystymas, patogios ir sveikos infrastruktūros bendruomenei plėtra, tausojanti energetika  (žaliosios/alternatyviosios energetikos vystymasis).

 

2.

 

Centro steigimo vietos ir patalpų pasirinkimo pagrindimas

Patalpos skiriamos Tauragės „Aušros“  progimnazijoje. Šioje progimnazijoje yra įsteigtas Tauragės pagalbos mokiniui ir mokytojui centras ( toliau-PMMC) –  projekto partneris. STEAM centras būtų lengvai pasiekiamas ir kitoms miesto/rajono/regiono mokykloms.

 

3.

 

Centro pavaldumas, teisinė forma

Centras kuriamas kaip Tauragės PMMC padalinys. Pavaldumas – savivaldybė

 

4.

 

Centro patalpų, kuriose planuojama vykdyti veiklas, adresas, esamas patalpų valdytojas

 

Aerodromo g. 6, Tauragė

 

Patalpų valdytojas – Tauragės rajono savivaldybė

 

5.

 

Centro patalpų plotas

Bendras plotas – 419,73 m2

Šiose patalpose planuojama įrengti:

·  3 laboratorijas, skirtas mokinių ugdymui STEAM mokslų srityse:

gamtamokslinė – 55,89 m,mechatronikos/informacinių     

technologijų (inžinerija, robotika) -– 78,83 m2,    

specializuota - tvaraus vystymosi, žaliosios ir alternatyviosios energetikos –50,0 m2.

·  paruošiamieji kabinetai: 1-as su tiesioginiu išėjimu į biologijos-chemijos laboratoriją, skirtas laikyti/ruošti chemines medžiagas (30,0 m2); 2-as su tiesioginiu išėjimu į mechatronikos/IT laboratoriją, skirtas laikyti/ruošti priemones (su kompiuterine įranga) (30,0 m2).

·  bendroji erdvė – skirta pasidėti lauko rūbams, lankytojų laukiamasis ( 35,36 m2).

·  Fab LAB ( 45,0) – speciali skaitmeninės gamybos technologijų erdvė.

· Metodininkų poilsio kabinetas (28,16 m2), administracinis kabinetas (15,0 m2), sandėlis (15,0 m2),  ir WC. 

 

6.

 

Centro patalpų būklė (patalpos suremontuotos / reikia paprastojo remonto / reikia kapitalinio remonto / kitas apibūdinimas)

 

Patalpos suremontuotos, reikalingas koregavimas įrengiant paruošiamuosius kabinetus, pritaikant patalpas pagal ŠMM pateiktas rekomendacijas (pridedama patalpų remonto sąmata)

 

7.

 

Regioninio bendradarbiavimo partneriai ir veiklos

1. Kauno technologijos universitetas, Klaipėdos universitetas, Kauno kolegija įsipareigoja:

1.1. Į  PMMC APC  ugdymo veiklas įtraukti savo darbuotojus, tyrėjus, mokslininkus, dėstytojus, doktorantus, studentus;

1.2. Teikti pagalbą PMMC APC darbuotojams, rengiantiems STEAM ugdymo metodiką ir metodines priemones;

1.3. Prisidėti organizuojant vizitus į regiono verslo įmones, tarpininkaujant su įmonėmis ir derinant dėl  galimybių priimti mokinius vizitams ir veikloms įmonėse;

1.4. Bendradarbiauti vykdant STEAM populiarinimo veiklas.

2. Pagėgių savivaldybė, Šilalės rajono savivaldybė, Jurbarko rajono savivaldybė įsipareigoja:

2.1. Skirti savo darbuotoją bendradarbiauti su regiono mokyklomis ir APC vadovu, dėl mokinių tvarkaraščio sudarymo ir jų atvežimo į APC organizavimo.

2.2. Bendradarbiauti vykdant STEAM populiarinimo veiklas;

2.3. Organizuoti savo lėšomis,  transportu savo teritorijoje gyvenančių mokinių, mokytojų vežiojimą į APC ir atgal, ir apmokėti už suteiktas paslaugas pagal PMMC APC patvirtintus įkainius.

3. Tauragės PMMC – padalinys, kuriame kuriamas APC.

4. Strateginės savivaldos institutas įsipareigoja:

4.1. Bendradarbiauti kuriant ir įgyvendinant Darniosios naujadaros ir išmaniosios energetikos laboratorijos koncepciją;

4.2. Bendradarbiauti kuriant ir įgyvendinant demonstravimo ir saviugdos programas bei virtualius įrankius;

4.3. Apmokyti APC darbuotojus ir pedagogus darniosios naujadaros ir išmaniosios energetikos teorijos, praktikos bei saviugdos  klausimais;

4.4. Rengti apskrities savivaldybių, švietimo įstaigų bei įmonių vadovų ir specialistų saviugdą laboratorijoje darniosios naujadaros ir išmaniosios energetikos tematika. 

 

8.

 

Planuojamas bendradarbiavimas su apskrities verslo organizacijomis

Tauragės apskrities verslininkų asociacija įsipareigoja:

1. Prisidėti organizuojant vizitus į regiono verslo įmones, tarpininkaujant su įmonėmis ir derinant dėl  galimybių priimti mokinius vizitams ir veikloms įmonėse;

2. Bendradarbiauti vykdant STEAM populiarinimo veiklas;

3. Skirti savo darbuotoją bendradarbiauti su PMMC APC dėl veiklų įmonėse organizavimo. 

9.

Mokinių, kuriems būtų teikiamos formaliojo ugdymo paslaugos, skaičius apskrities teritorijoje

Planuojama teikti paslaugas 2528 apskrities teritorijoje gyvenantiems mokiniams. Planuojamas užsiėmimų skaičius per metus – 1011 užsiėmimas.

Viena grupė dalyvauja visose veiklose, t. y. 2 užsiėmimai po 3 val.  

 

10.

 

Formaliojo ugdymo veiklų per savaitę skaičius

Per savaitę planuojamas užsiėmimų skaičius – 30.

( 1 laboratorijai per dieną 2 užsiėmimai, 3 laboratorijos – 6 užsiėmimai *5=30)

 

 

Savivaldybė

 

Mokinių skaičius

 

Planuojama, kad centrą lankys 97% Tauragės mokinių, o kitų savivaldybių 12 % mokinių

Grupių     

skaičius ( per metus 1 kartą)

 

Grupių skaičius ( per metus 6 kartai)

 

Užimtumas 1 laboratorijai per metus

 

Užimtumas 1 laboratorijai per 1 mėn.

 

Užimtumas 1 laboratorijai per dieną

 

Tauragės r. sav.

 

2162

 

2097,1

 

139,8

 

838,9

 

279,6

 

31,1

 

1

 

Jurbarko r. sav.

 

1496

 

179,5

 

12,0

 

71,8

 

23,9

 

2,7

 

0

 

Šilalės r. sav.

 

1666

 

199,9

 

13,3

 

80,0

 

26,7

 

3,0

 

0

 

Pagėgių sav.

 

425

 

51,0

 

3,4

 

20,4

 

6,8

 

0,8

 

0

 

Tauragės regiono 712 klasių mokinių skaičius:

 

5749

 

2527,6

 

168,5

 

1011,0

 

337,0

 

37,4

 

2

 

Skaičiavimo pagrindimas: planuojame, kad centrą lankys 2528 regiono mokiniai. 2528/15= 168,5 grupės. 168,5*6=1011 grupių 3 laboratorijose.                                                                                                                                                                                                                                                  1 laboratorijai tenka  per metus: 1011/3=337 užsiėmimai,                                                                                                                                                                                       1 laboratorijai tenka per mėnesį : 337/9= 37,4 užsiėmimai,                                                                                                                                                              1 laboratorijai per dieną tenka: 37,4/21=2 užsiėmimai

Pastaba:

Vienas mokinys per metus dalyvaus 6 užsiėmimuose atvykdamas į centrą 3 kartus po 2 užsiėmimus. 

 

11.

 

Mokinių, kuriems būtų teikiamos neformaliojo ugdymo paslaugos, skaičius apskrities teritorijoje

 

Įgyvendinamos trys gamtos mokslų, robotikos ir eksperimentinės veiklos programos, kurias lanko apie 140 vaikų. Planuojamas grupių skaičius – 9.

 

12.

 

Neformaliojo ugdymo veiklų per savaitę skaičius

 

Per savaitę neformaliojo ugdymo paslaugoms planuojama skirti 6 val., (įgyvendinant tris NVŠ programas– kiekvienai iš jų skiriant per savaitę 2 val.)

 

13.

 

Būtini žmogiškieji ištekliai (pedagogų ir kitų specialistų įvardijimas, skaičius, pagrindinės funkcijos)

Planuojamas etatų skaičius 5,5:

Vadybininkas (vadovas) – 1 etatas, funkcijos: strateginis planavimas; bendradarbiavimas su centro partneriais, mokykloms, tėvais; nacionalinių ir tarptautinių projektų iniciavimas; bendradarbiavimas su UPC, tinklaveika su kitais centrais, žmogiškųjų ir materialinių išteklių valdymas, neformalaus ugdymo programų įgyvendinimas, nuolatinis jų atnaujinimas, centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas  ir kt.  

Metodininkas- inžinierius 3 etatai kiekvienai laboratorijai, funkcijos:   organizuoja mokinių veiklą; padeda atlikti tyrimus mokiniams, pasirinkusiems brandos darbą; kuria metodikas ir vykdo nuotolines konsultacijas; vykdo mokytojų mokymus.

Laborantas – 1,5 etato, funkcijos:  derina ir prižiūri įrangą ir priemones; padeda organizuoti veiklas (NVŠ ir formaliojo ugdymo); parengia ir sutvarko priemones darbui.

Siekiant pritraukti būsimus centro darbuotojus bus bendradarbiaujama su aukštosiomis mokyklomis, kolegijomis. Bendradarbiaujant su projekto partneriais (KTU, KU, Kauno kolegija, Strateginės savivaldos institutu) bus vykdomas specialistų kompetencijos tobulinimas, partneriai teiks pagalbą APC darbuotojams metodikos rengimo klausimais.                                                

 

14.

 

Specializuotos laboratorijos kūrimo atveju: laboratorijos pavadinimas, pagrindimas, apimantis atitiktį regiono specifikai

 

Specializuota laboratorija – Tvaraus vystymosi, žaliosios ir alternatyviosios energetikos

Specializuota laboratorija pasirinkta atsižvelgiant į Tauragės regiono strateginį 20142020 metų plėtros planą, kuriame nustatyti  veiklos prioritetai ir viena iš jų:  darni regiono plėtra; tvarus, subalansuotas regiono vystymas, patogios ir sveikos infrastruktūros bendruomenei plėtra, tausojanti energetika (žaliosios/alternatyviosios energetikos vystymasis).

Laboratorijos įsteigimas skatintų jaunimą domėtis naujausiomis technologijomis, inžinerijos mokslais, padėtų gilinti žinias, ugdytų kūrybingumą ir iniciatyvumą. Mokiniams būtų sudarytos galimybės praktiškai išmėginti įvairias laboratorijos eksperimentines veiklas bendradarbiaujant su regiono verslo įmonėmis.

Metodinė pagalba Strateginės savivaldos institutas įsipareigoja užtikrinti metodinę pagalbą.

 

 

II. LĖŠŲ POREIKIO CENTRO VEIKLAI FINANSUOTI PAGRINDIMAS

 

Nr.

Išlaidų pavadinimas

 

 

Lėšų poreikis mėnesiui, Eur

Lėšų poreikis vieneriems kalendoriniams metams, Eur

 

Lėšų poreikis penkeriems kalendoriniams metams, Eur

Finansavimo šaltiniai projekto vykdymo metu ir 5 metams po projekto pabaigos (maždaug 20202026 m.)

Pastabos

 

1.

 

Personalo išlaikymas

 

8243,70

 

98924,40

 

494622,00

 

 

1.1, 1.2, 1.3 eilučių suma

 

1.1.

 

Administravi-mas

 

1815,30

 

21783,60

 

108918,00

 

Partnerių lėšos, savivaldybės biudžeto lėšos

 

Planuojamas etatų skaičius turi užtikrinti optimalią laboratorijų veiklą

 

1.2.

 

Formalusis ugdymas

 

6428,40

 

77140,80

 

385704,00

 

Partnerių lėšos, savivaldybės biudžeto lėšos

 

Planuojamas etatų skaičius turi užtikrinti optimalią laboratorijų veiklą

 

1.3.

 

Neformalusis ugdymas

 

Neformalaus ugdymo vadovas nebus centro darbuotojas. Neformalaus ugdymo vadovo veikla finansuojama iš neformalaus ugdymo krepšelio lėšų. Su neformaliojo ugdymo paslaugos tiekėjais bus sudaromos sutartys dėl STEAM centro patalpų panaudojimo, užsiėmimų organizavimo laboratorijose.

 

Nurodoma pagal poreikį ir galimybes

 

2.

 

Veiklos išlaidos:

 

2.1. Vaikų vasaros poilsio stovykla

 

250,00

 

3000,00

 

15000,00

 

Savivaldybės lėšos

 

Detalizuoti veiklas (renginiai, konkursai, išvykos, stovyklos ir pan.) ir joms skiriamas lėšas

 

3.

 

Medžiagos, priemonės laboratoriniams darbams, eksperimentams (mokymo, saugos ir kt.)

 

700,00

 

8400,00

 

42000,00

 

Partnerių lėšos, savivaldybės biudžeto lėšos

 

Turi būti įvertintos išlaidos visoms medžiagoms, reagentams, saugumo priemonėms, kt. (rekomenduojama ne mažiau nei 700 Eur per mėn.)

 

4.

 

Įrangos, priemonių ir baldų atnaujinimas (reinvesticijos) kiekvienai laboratorijai

 

1416,66

17000,00

(apie 5 proc. nuo lėšų priemonėms, įrangai, baldams)

 

85000,00

 

Savivaldybės biudžeto lėšos

Turi būti įvertintos išlaidos įrangos remontui, atnaujinimui, detalių pakeitimui.

Rekomenduojama metams ne mažiau nei 15 proc. bendros įrangos ir baldų lėšų sumos

 

5.

 

Įrangos draudimas

 

300,00

 

3600,00

 

18000,00

 

Partnerių lėšos, savivaldybės biudžeto lėšos

 

 

7.

 

Patalpų eksploatavimas ir priežiūra:

 

7.1. šildymas

 

 

 

 

 

165,00

 

 

 

 

 

1980,00

 

 

 

 

 

9900,00

 

Partnerių lėšos, savivaldybės biudžeto lėšos

 

Išlaidas nurodyti pagal jų pobūdį

 

7.2. elektros energijos

 

40,00

 

480,00

 

 

2400,00

 

 

7.3. vandentiekis ir kanalizacija

 

10,00

 

120,00

 

600,00

 

8.

 

Iš viso:

 

1125,366

 

133504,32

 

66751,60

 

 

 

 

III. PATALPŲ REMONTAS, PRITAIKYMAS CENTRO VEIKLAI

 

 

Nr.

 

Būtiniausių išlaidų pavadinimai

 

Išlaidos, Eur su PVM

 

Šaltiniai (projekto lėšos, kitas finansavimas)

 

Pastabos

 

1.

Sienų rekonstrukcija

(išardymas, pertvarų mūrijimas)

 

12110,83

 

Projekto lėšos, savivaldybės lėšos

 

Pridedama preliminari patalpų remonto sąmata

 

2.

 

Langų, durų rekonstrukcija

 

6109,65

 

3.

 

Sienų rekonstrukcija (glaistymas, tinkavimas, gruntavimas, dažymas, vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis)

 

36891,69

 

4.

 

Grindų dangos įrengimas

 

21780,99

 

5.

 

Vandentiekio įrengimas (vamzdynų tiesimas, praustuvų su vandens maišytuvais montavimas)

 

6777,94

 

6.

 

Apšvietimo instaliacijos įrengimas

 

14674,53

 

 

IŠ VISO:

 

98345,69

 

 

 

IV. PLANUOJAMOS CENTRO PAJAMOS ( 1metams)

 

 

Nr.

 

Pajamų pavadinimas

 

Pagrindimas

 

Pastabos

 

1.

 

Kitų savivaldybių įmokos / kompensacija

 

Planuojamos APC bendros išlaidos per metus – 130504,40 Eur

 

Planuojamas užsiėmimų skaičius per metus – 1011. Vieno užsiėmimo kaina apie 126 Eur

 

Skaičiavimai nurodomi apimant: patirtas patalpų ir įrangos išlaikymo, metodininkų, administravimo ir medžiagų išlaidas, vykdant formaliojo ugdymo veiklas

 

PLANUOJAMOS LĖŠOS (pajamos eurais per metus)

 

Savivaldybė

 

Užsiėmimų skaičius per metus

 

Lėšos, Eur per metus

 

Tauragės r. savivaldybė

 

839

 

105812,20

 

Jurbarko r. savivaldybė

 

72

 

9080,00

 

Šilalės r. savivaldybė

 

80

 

10090,00

 

Pagėgių savivaldybė

 

20

 

2522,20

 

Iš viso :

 

1011

 

127504,40

 

2.

 

Stovyklų vaikams mokestis

Planuojama, kad stovyklą (5 dienas)  lankys 100 vaikų. Vienos dienos kaina 1 vaikui – 6 Eur

6 Eur x100 vaikų x 5 dienos = 3000 Eur

 

3000,00

 

3.

 

Bendra suma

 

130504,40

 

Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius Modestas Petraitis

Pagėgių savivaldybės administracijos direktorė                                                Dainora Butvydienė

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius Raimundas Vaitiekus

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorė                                 Vida Rekešienė

Laikinai einantis Klaipėdos universiteto rektoriaus pareigas                Prof. Dr. Artūras Razbadauskas

VšĮ Kauno kolegijos direktorius                                                          Dr. Paulius Baltrušaitis

Kauno technologijos universiteto rektorius                                        Prof. Eugenijus Valatka

Strateginės savivaldos instituto vadovas                                      Prof. Dr.  Stasys Paulauskas

Tauragės apskrities verslininkų asociacijos  pirmininkė                                      Giedrė Stulginskienė

Tauragės pagalbos mokiniui ir mokytojui centro direktorė                                            Vida Mejerienė