LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL lietuvos respublikos APLINKOS MINISTRO 2013 m. liepos 15 d. ĮSAKYMO Nr. D1-528 „DĖL Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. kovo 18 d. Nr. D1-202

Vilnius

 

1. Pakeičiu Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Taisyklėmis privalo vadovautis veiklos vykdytojai, Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), išduodanti, keičianti leidimus ir panaikinanti jų galiojimą, peržiūrinti leidimų sąlygas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai (toliau - RAAD), kontroliuojantys leidimų sąlygų laikymąsi, taip pat Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC).“;

1.2. pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. Jeigu AAA ir (ar) NVSC nepakanka duomenų ir informacijos, kurią veiklos vykdytojas pateikė pagal Taisyklių 19–22 punktus, siekiant nustatyti leidimo sąlygas, AAA ir (ar) NVSC paraiškos derinimo metu turi teisę motyvuotai pareikalauti, kad veiklos vykdytojas pateiktų papildomus duomenis ir informaciją nurodydami, kokioms konkrečioms leidimo sąlygoms nustatyti trūksta informacijos ir (ar) duomenų.“;

1.3. pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. Paraiška leidimui gauti arba pakeisti gali būti teikiama elektroninėmis priemonėmis, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą, nurodytą Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, arba elektroniniu būdu per Aplinkosauginių leidimų informacinę sistemą (toliau – ALIS), užpildant interneto svetainėje http://alis.am.lt pateiktą formą realiu laiku, išskyrus atvejus, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu pateiktos informacijos atgaminti ar perskaityti arba pateikti derinti NVSC.“;

1.4. pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33. AAA, gavusi paraišką leidimui gauti arba pakeisti, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas teikia ją derinti NVSC. NVSC teikiama skaitmeninė versija, teikimo lydraštyje turi būti nurodyta, kad pastabos turi būti pateiktos AAA ir pareiškėjui, pateikusiam paraišką. Jei yra galimybė, teikiant NVSC derinimui paraišką dėl leidimo pakeitimo, AAA nurodo interneto tinklalapio adresą, kur patalpintas galiojantis leidimas. Jei yra techninės galimybės, paraiška NVSC gali būti teikiama per ALIS.“;

1.5. pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. NVSC ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo paraiškos gavimo iš AAA dienos pagal kompetenciją įvertina, ar paraiška atitinka visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus triukšmo ir kvapų valdymo srityje. NVSC raštu derina paraišką pagal kompetenciją kartu pateikdamas AAA sąlygas leidimui arba pateikia motyvuotas pastabas AAA ir pareiškėjui paraiškai pataisyti. NVSC derinimo dokumentus AAA turi teikti ir elektroniniu paštu. NVSC derina paraišką arba teikia pastabas vykdydamas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.“;

1.6. pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:

35. Jeigu NVSC per Taisyklių 34 punkte nustatytą laiką raštu nepateikia atsakymo AAA arba pateikia pastabas, nesusijusias su Taisyklių 4 priedo 27-30 punktuose nurodyta informacija ir planuojamomis triukšmo ir (ar) kvapų sklidimo mažinimo priemonėmis ir pagal kompetenciją nepateikia sąlygų leidimui, laikoma, kad jis paraiškai pritarė, ir leidime kaip sąlygos triukšmo ir kvapų sklidimo srityje nurodomos pagal Taisyklių 4 priedo 28 ir 30 punktų reikalavimus paraiškoje pateiktos priemonės (jei buvo pateiktos).“;

1.7. pakeičiu 36.2.1-36.2.2 papunkčius ir juos išdėstau taip:

36.2.1. jei paraiška leidimui gauti arba pakeisti atitinka Taisyklių reikalavimus ir pakanka duomenų leidimo sąlygoms nustatyti, NVSC, RAAD, savivaldybės vykdomoji institucija ir (ar) suinteresuota visuomenė nepateikė pastabų ir (ar) pasiūlymų paraiškai ir kartu su paraiška pateiktiems dokumentams per nustatytus terminus arba AAA, įvertinusi RAAD, suinteresuotos visuomenės ir savivaldybės vykdomosios institucijos pastabas ir (ar) pasiūlymus, nustato, kad jie neturi įtakos paraiškos priėmimui ir (ar) leidimo išdavimui – AAA, išskyrus Taisyklių 421 punkte nurodytą atvejį, priima sprendimą priimti paraišką, kurį surašo ant AAA blanko;

36.2.2. jei paraiška leidimui gauti arba pakeisti neatitinka Taisyklių reikalavimų, nepakanka duomenų leidimo sąlygoms nustatyti, NVSC, savivaldybės vykdomoji institucija ir (ar) suinteresuota visuomenė pateikė pastabų, RAAD pateikė pastabų ir (ar) pasiūlymų paraiškai ir (ar) kartu su paraiška pateiktiems dokumentams ir AAA nusprendžia, kad dėl jų paraiška negali būti priimta, AAA apibendrintas RAAD, suinteresuotos visuomenės, savivaldybės vykdomosios institucijos ir savo pastabas ir (ar) pasiūlymus, taip pat NVSC pastabas raštu teikia pareiškėjui patikslinti paraiškai ir (ar) pateikti paaiškinimams, kartu grąžindama paraišką ir nurodydama, kad terminas leidimui išduoti skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos priėmimo dienos.“;

1.8. pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:

38. Patikslinta paraiška ir (ar) paaiškinimai teikiami NVSC Taisyklių 33 punkte nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, jei gautai paraiškai NVSC nepateikė pastabų, kaip nurodyta Taisyklių 35 punkte arba, jei patikslinus paraišką, nepasikeitė paraiškos informacija, susijusi su NVSC kompetencija, ir NVSC jau yra suderinęs paraišką.“;

1.9. pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

39. Nagrinėjant patikslintą paraišką, negali būti teikiamos pastabos dėl paraiškos atitikties Taisyklių reikalavimams, reikalaujama informacijos ir (arba) duomenų, kurių AAA ir (ar) NVSC nenurodė ir (arba) neprašė nagrinėdami pirminę paraišką, tačiau galėjo pareikalauti; jei patikslintoje paraiškoje nekeičiami kiti duomenys ar informacija arba neatsiranda kitų duomenų ar informacijos, dėl kurių gali kilti neaiškumų, dėl kurių nebuvo pateiktos pastabos nagrinėjant pirmą kartą pateiktą paraišką.“;

1.10. pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:

40. NVSC ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo patikslintos paraiškos ir (ar) paaiškinimų gavimo iš AAA dienos derina paraišką Taisyklių 34 punkte nustatyta tvarka raštu ir elektroniniu paštu teikdamas AAA sąlygas leidimui arba motyvuotas pastabas dėl patikslintos paraiškos ir (ar) paaiškinimų. Jei NVSC per šiame punkte nustatytą terminą nepateikia leidimo sąlygų ar motyvuotų pastabų dėl patikslintos paraiškos ir (ar) paaiškinimų, laikoma, kad NVSC paraiškai pritarė, o sąlygos triukšmo ir kvapų sklidimo srityje leidime nenustatomos.“;

1.11. pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:

41. AAA ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo patikslintos paraiškos ir (ar) paaiškinimų pateikimo dienos įvertina patikslintą paraišką ir (ar) pateiktus paaiškinimus, taip pat NVSC pagal Taisyklių 40 punktą pateiktas pastabas, jei buvo pateiktos, ir priima sprendimą priimti paraišką arba grąžina ją nurodydama grąžinimo priežastis.“;

1.12. pakeičiu 45.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

45.5. paraiškos derinimo su NVSC dokumentai;“;

1.13. pakeičiu 68.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

68.4. paraiškos derinimo su NVSC dokumentai;“;

1.14. pakeičiu 75 punktą ir jį išdėstau taip:

75. Apie gautą pagal AAA ir (ar) NVSC pastabas patikslintą paraišką visuomenė ir savivaldybės vykdomoji institucija pakartotinai neinformuojama.“.

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. balandžio 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Kęstutis Trečiokas