HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMOS E-015-18-LSIS PATVIRTINIMO

 

2018 m. lapkričio 19 d. Nr. D1-964

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 12 straipsnio 11 dalimi, atsižvelgdamas į statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-880 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“, 30 punktą, statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų rengimo metodikos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. D1-231 „Dėl statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų rengimo metodikos aprašo patvirtinimo“,

tvirtinu Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programą E-015-18-LSIS (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Navickas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2018 m. lapkričio 19 d.  įsakymu  Nr. D1-964

 

LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS

STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMA

 

Programos žymuo: E-015-18-LSIS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Programos pavadinimas: ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, neypatingojo statinio projekto dalies vadovo, neypatingojo  statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies ekspertizės vadovo  profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (toliau – programa).

2. Programos tikslas: nustatyti statybos inžinierių, pageidaujančių  įgyti kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę eiti programos 3 punkte nurodytas statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas (toliau – pareiškėjų),  profesinių žinių teorinį ir praktinį pasirengimą, įvertinti turimą patirtį.

3. Programos paskirtis: Programa skirta pareiškėjų profesinėms žinioms vertinti, kai siekiama įgyti teisę eiti 3.1–3.5 papunkčiuose nurodytas statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų (toliau – vadovų) pareigas projektavimo ir (ar) ekspertizės darbo srityje – projekto dalis – sklypo sutvarkymo (sklypo plano):

3.1. ypatingojo statinio projekto dalies vadovo (toliau – YSPDV), išskyrus branduolinės energetikos objekto statinio;

3.2. ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo (toliau – YSPDVPV), išskyrus branduolinės energetikos objekto statinio;

3.3. statinio projekto dalies ekspertizės vadovo (toliau – SPDEV), išskyrus branduolinės energetikos objekto statinio;

3.4. neypatingojo statinio projekto dalies vadovo (toliau – NSPDV);

3.5. neypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo (toliau – NSPDVPV).

3.6. Pareiškėjų, siekiančių įgyti teisę eiti programos 3.1–3.5 papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas ypatinguosiuose ar neypatinguosiuose statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje, profesinės žinios papildomai vertinamos pagal Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programą E-163-17-LSIS.

 

II SKYRIUS

PROGRAMOS ANOTACIJA

 

4. Pagal šią programą Lietuvos statybos inžinierių sąjunga (toliau – LSIS) vertina pareiškėjų profesines žinias ir gebėjimus, reikalingus rengti, prižiūrėti ir (ar) ekspertuoti statinio projekto sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalį, atsižvelgiant į:

4.1. esminius reikalavimus statiniams ir statybos gaminiams, taip pat funkcinius, technologinius, techninius, geologinius, hidrologinius, klimatologinius, ekonominius ir kokybės reikalavimus, kitus projektuojamų, prižiūrimų ir (ar) ekspertuojamų statinių rodiklius jų charakteristikas;

4.2. aplinkos, gaisrinės saugos, sveikatos apsaugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių išsaugojimo ir trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus.

5. Pareiškėjų profesinės žinios vertinamos pagal programoje nurodytas temas.

III SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMA

 

6. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa pateikta lentelėje.

Eil.

Nr.

Temos pavadinimas

Vadovų pareigos

 

PROJEKTUOJAMO STATINIO SKLYPO SUTVARKYMAS (SKLYPO PLANAVIMAS)

YSPDV,

YSPDVPV,

SPDEV,

NSPDV,

NSPDVPV

1.

Bendrųjų pažintinių duomenų apie projektuojamo statinio sklypą nustatymas ir pateikimas.

2.

Sklypo užstatymo tipo, ploto, tankio, intensyvumo ir kitų sklypui nustatytų sąlygų įvertinimas sklypo sutvarkymo (sklypo planavimo) procese.

3.

Topogeodezinių, geologinių ir hidrogeologinių duomenų (informacijos) naudojimas sklypo sutvarkymo (sklypo planavimo) procese.

4.

Topografiniai planai, jų užsakymo, rengimo ir naudojimo projektavimo procese ypatumai.

5.

Klimato sąlygos ir jų įtaka sklypo planavimui.

6.

Grunto įšalas.

7.

Gamtinės sąlygos ir jų įtaka sklypo planavimui.

8.

Inžineriniai-geologiniai tyrinėjimai ir jų rezultatų naudojimo projektavimo procese ypatumai.

9.

Sklypo paruošimo statybai duomenys (informacija), nurodomi projekto sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalyje.

10.

Pastatų, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo sklype ypatumai (privalomi įvertinti aspektai).

11.

Pastatų, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų altitudžių parinkimo ypatumai (privalomi įvertinti aspektai).

12.

Teritorijos vertikalus planavimas (metodai, priemonės, privalomi įvertinti aspektai, techniniai ir technologiniai ypatumai).

13.

Aukščių planavimo aplink statinius ypatumai.

14.

Želdynų teritorijų aukščių planavimo ypatumai.

15.

Lietaus nuvedimas nuo teritorijų (būdai, priemonės, privalomi įvertinti aspektai, techniniai ir technologiniai ypatumai).

16.

Lietaus nuotekų nuvedimo susisiekimo komunikacijose ypatumai.

17.

Drenažo įrengimas (būdai, priemonės, privalomi įvertinti aspektai, techniniai ir technologiniai sprendimai).

18.

Teritorijų apželdinimo projektavimo ypatumai.

19.

Sklypo ir pastatų apšvietimo, vizualinės, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos priemonių projektavimo ypatumai.

20.

Sklypo aptvėrimo ir apsaugos priemonių projektavimo ypatumai. 

21.

Sklype įrengiamų transporto privažiavimo kelių, stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų takų projektavimo ypatumai. Automobilių stovėjimo vietų ir reikalingo ploto nustatymo principai.

22.

Sklypo sanitarinių ar apsaugos zonų,  sklype esantiems ar projektuojamiems inžineriniams statiniams servitutu ar veiklos apribojimais nustatytų apsaugos zonų įvertinimas rengiant projekto sklypo sutvarkymo (sklypo planavimo) dalį.

23.

Žmonių su negalia poreikių įvertinimas rengiant projekto sklypo sutvarkymo (sklypo planavimo) dalį.

24.

Gaisrinės saugos reikalavimų įvertinimas rengiant projekto sklypo sutvarkymo (sklypo planavimo) dalį.

Eil.

Nr.

Temos pavadinimas

Vadovų pareigos

25.

Sklypo insoliacijos, radiacijos, pastato (pastatų) išorės aplinkos triukšmo rodiklių ties fasadais ir juos atitinkančios garso klasės, vibracijos rodiklių įvertinimas rengiant projekto sklypo sutvarkymo (sklypo planavimo) dalį.

YSPDV,

YSPDVPV,

SPDEV,

NSPDV,

NSPDVPV

26.

Aplinkos ir trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimų įvertinimas rengiant projekto sklypo sutvarkymo (sklypo planavimo) dalį.

27.

Sklypo zonavimo (sklypo dalijimo į naudojimo paskirties zonas) ypatumai.

28.

Žemės darbų kiekio nustatymas.

 

BENDRIEJI STATINIO PROJEKTAVIMO PLANAVIMO, ORGANIZAVIMO, VYKDYMO IR KONTROLĖS REIKALAVIMAI

YSPDV,

YSPDVPV,

SPDEV,

NSPDV,

NSPDVPV

29.

Bendrosios statinio projektavimo proceso organizavimo ir vykdymo nuostatos (teisinis reglamentavimas, tikslai, uždaviniai, atsakomybė).

30.

Projekto dalies vadovo ir projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigos, teisės, atsakomybė, parinkimo ir samdymo tvarka, bendravimas ir bendradarbiavimas su kitais statinio projektavimo bei statinio statybos priežiūros proceso dalyviais.

31.

Statinio statybos rūšys.

32.

Statinių klasifikavimas (pagal kategorijas ir naudojimo paskirtį).

33.

Esminiai reikalavimai statiniams ir statybos gaminiams.

34.

Tarptautinių, Europos ir kitų užsienio valstybių standartų ir norminių dokumentų taikymo (naudojimo) Lietuvoje tvarka.

35.

Statinio projektavimui pradėti ir (ar) vykdyti reikalinga informacija ir duomenys.

36.

Projektavimo užduoties paskirtis, sudėtis ir rengimo tvarka.

37.

Prisijungimo  sąlygos (jų paskirtis, sudėtis, išdavimo ir gavimo tvarka). Energetinių ir kitų išteklių nustatymas rengiant dokumentus prisijungimo sąlygoms gauti.

38.

Statinio projekto rūšys.

39.

Statinio projekto rengimo etapai (vieno ir dviejų etapų projekto rengimo atvejai).

40.

Statinio techninio projekto paskirtis ir sudėtis.

41.

Statinio darbo projekto paskirtis ir sudėtis.

42.

Statinio techninio darbo projekto sudėtis.

43.

Bendruoju atveju statinio projekto sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalyje pateikiami sprendiniai ir informacija.

44.

Bendruoju atveju statinio projekto susisiekimo dalyje pateikiami sprendiniai ir informacija.

45.

Statinio projekto techninių specifikacijų paskirtis, sudėtis ir rengimo ypatumai.

46.

Projektinių sprendinių derinimas projektavimo metu.

47.

Pagrindiniai  standartai ir  kiti  dokumentai, reglamentuojantys projekto

48.

įforminimo tvarką.

49.

Brėžinių braižymo taisyklės (reikalavimai) ir grafiniai žymėjimai.

50.

Brėžinio ir kitų projekto sprendinių dokumentų pagrindinio įrašo struktūra.

51.

Statinio projekto dokumentų žymenys, jų struktūra.

52.

Statinio techninio ir darbo projekto komplektavimo, bylų įforminimo tvarka.

53.

Statinio projekto dokumentų pasirašymo ir tvirtinimo tvarka.

54.

Statinio projekto dokumentų, rengiamų keliomis kalbomis, įforminimo ir

Eil.

Nr.

Temos pavadinimas

Vadovų pareigos

 

pasirašymo tvarka.

YSPDV,

YSPDVPV,

SPDEV,

NSPDV,

NSPDVPV

55.

Atskirų statinio projekto dalių sprendinių suderinamumo užtikrinimas.

56.

Projekto dokumentų keitimo, taisymo, papildymo tvarka ir įforminimas.

57.

Statinio projekto dalies vykdymo priežiūra (organizavimas, atlikimas, dokumentavimas, gerinimas).

58.

Statinio informacinio modeliavimo (toliau − BIM) technologijų taikymas statinio projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros veikloje.

59.

Informacinių priemonių (įrankių, įrangos, programų) taikymas automatizuotam sklypo planavimui ir (ar) susisiekimo sistemų projektavimui.

60.

Esminiai gaisrinės saugos reikalavimai statiniams.

61.

Statinių grupės pagal gaisro grėsmę juose.

62.

Statybos produktų klasifikavimas pagal degumą ir atsparumą ugniai.

63.

Pastatų, patalpų ir išorės įrenginių kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų.

64.

Gaisro plitimo, gaisro ar degimo produktų sklidimo ribojimo statinyje sprendimai.

65.

Bendrosios aplinkos ir sveikatos apsaugos užtikrinimo priemonės ir jų parinkimas projektuojant statinius.

 

STATINIO PROJEKTO DALIES EKSPERTIZĖ

SPDEV

66.

Statinio projekto (jo dalies) ekspertizės  organizavimo ir vykdymo bendrosios nuostatos (teisinis reglamentavimas, privalomumas, tikslai, uždaviniai, dalyviai). 

67.

Statinio projekto (jo dalies) ekspertizei  vykdyti reikalingi profesiniai ir asmeniniai gebėjimai.

68.

Statinio projekto dalies ekspertizės vadovo samdymo ir (ar) skyrimo tvarka.

69.

Statinio projekto dalies ekspertizės vadovo pareigos, teisės ir atsakomybė.

70.

Statinio projekto dalies ekspertizės vadovo civilinės atsakomybės draudimas.

71.

Statinio projekto dalies ekspertizės vadovo dalykinis bendravimas ir bendradarbiavimas su statinio projekto rengimo bei ekspertizės dalyviais.

72.

Dalinės statinio projekto ekspertizės sudėtis, atlikimo ir dokumentavimo tvarka. Statinio projekto (jo dalies) įvertinimas.

73.

Pakartotinė statinio projekto (jo dalies) ekspertizė (iniciavimas, planavimas, organizavimas, atlikimas, dokumentavimas).

74.

Specialioji statinio projekto (jo dalies) ekspertizė (iniciavimas, planavimas, organizavimas, atlikimas, dokumentavimas).

 

IV SKYRIUS

TEISĖS AKTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS

 

7. Programa parengta remiantis šiais teisės aktais ir literatūros šaltiniais:

7.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

7.2. Lietuvos Respublikos kelių įstatymas;

7.3. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;

7.4. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas;

7.5 Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas;

7.6. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas;

7.7 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas;

7.8 Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas; 

7.9. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas;

7.10. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“;

7.11. 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5);

7.12. statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“;

7.13. statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-901 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ patvirtinimo“;

7.14. statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-748 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ patvirtinimo;

7.15. statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“;

7.16. statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“;

7.17. statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12  d. įsakymu Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“;

7.18. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. D1-455 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ patvirtinimo“;

7.19. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga patvirtinimo“;

7.20. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 420 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ patvirtinimo“;

7.21. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. D1-706 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ patvirtinimo“;

7.22. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-132 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“ patvirtinimo“;

7.23. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-131 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ patvirtinimo“;

7.24. statybos techninis reglamentas STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 705 „Dėl statybos techninių reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“;

7.25. statybos techninis reglamentas STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-338 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai” patvirtinimo“;

7.26. statybos techninis reglamentas STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. D1-91 „Dėl statybos techninių reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ patvirtinimo“;

7.27. statybos techninis reglamentas STR 2.02.07:2012 „Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. D1-344 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. D1-100 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.07:2004 „Gamybos įmonių ir sandėlių statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“;

7.28. statybos techninis reglamentas STR 2.02.08:2012 „Automobilių saugyklų projektavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. D1-83 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.08:2012 „Automobilių saugyklų projektavimas“ patvirtinimo“;

7.29. statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ patvirtinimo“;

7.30. statybos techninis reglamentas STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo sklypų tvarkymas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-309 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo sklypų tvarkymas“ patvirtinimo“;

7.31. statybos techninis reglamentas STR 2.06.02:2001 „Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 319 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.02:2001 „Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai patvirtinimo“;

7.32. statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2011 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai patvirtinimo“ pakeitimo;

7.33. statybos techninis reglamentas STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. D1-468 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai patvirtinimo“;

7.34. statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 390 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ patvirtinimo“;

7.35. Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. D1-22 „Dėl Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros tvarkos aprašo patvirtinimo“;

7.36. Želdinių apsaugos vykdant statybos darbus taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Želdinių
apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“;

7.37. Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. D1-565 „Dėl Medžių
ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

7.38. Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

7.39. Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“;

7.40. Teritorijų planavimo normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-7 „Dėl Teritorijų planavimo normų patvirtinimo”;

7.41. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 „Dėl Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“;

7.42. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225 „Dėl statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“;

7.43. Lietuvos standartas LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;

7.44. Rekomendacijos R 14-2011 „Rekomendacijos. Santrumpos ir vardiniai žymėjimai statybų projektinėje dokumentacijoje“;

7.45. Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586 įsakymu „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“;

7.46. Burinskienė M., Jakovlevas-Mateckis K. ir kt. Miestotvarka. Vilnius: Technika, 2011;

7.47. Rimkus A. Gatvių tiesyba. Vilnius: Technika, 2008;

7.48. Juškevičius P., Burinskienė M. ir kt. Urbanistika: procesai, problemos, planavimas, plėtra. Vilnius: Technika, 2013.

7.49. Informaciją apie teisės aktų pakeitimus galima rasti „Teisės aktų registre“ (www.e-tar.lt).

 

V SKYRIUS

PROFESINĮ VERTINIMĄ ATLIEKANTI ORGANIZACIJA

 

8. Pareiškėjų profesines žinias vertina Lietuvos statybos inžinierių sąjungos įgaliotos organizacijos, nurodytos programos  priede.

9. Lietuvos statybos inžinierių sąjunga – pelno nesiekiantis juridinis asmuo, vienijantis statybos inžinierius ir aktyviai dalyvaujantis jų mokymo, kvalifikacijos tobulinimo, profesinių žinių ir gebėjimų vertinimo veikloje. LSIS tikrųjų narių (klubų, bendrijų) įgaliojimus ir teises vertinti pareiškėjų profesines žinias nustato (skiria) LSIS prezidiumo pirmininkas (toliauLSIS prezidentas).

10. Pareiškėjų profesinių žinių vertinimo egzaminai organizuojami ir vykdomi LSIS įgaliotų organizacijų, nurodytų programos priede, patalpose. Šios organizacijos apsirūpinusios veiklai vykdyti ir pareiškėjų profesinėms žinioms vertinti reikalingomis organizacinėmis-techninėmis priemonėmis (patalpomis, biuro įranga, ryšio priemonėmis).

 

VI SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMAS

 

11. Profesinių žinių vertinimo egzaminas (toliau – egzaminas) susideda iš dviejų dalių – atsakymų į klausimus raštu ir pokalbio.

12. Egzamino raštu tvarka:

12.1. klausimus, iš kurių sudaromi egzamino raštu bilietai, vadovaudamasi šia programa, rengia LSIS. Egzamino raštu klausimai iš anksto neskelbiami;

12.2. Egzamino raštu trukmė – 2 val. (neatsižvelgiant į pareiškėjo pageidaujamų įgyti pareigų bei prašyme išduoti kvalifikacijos atestatą nurodytų statinių ir darbo sričių). Egzamino metu leidžiama naudotis literatūra ir kitomis pagalbinėmis informacinėmis priemonėmis;

12.3. atsakymai į atskirus egzamino raštu klausimus įvertinami balais:

12.3.1. teisingas ir išsamus atsakymas į klausimą vertinamas 1 balu;

12.3.2. neišsamus arba iš dalies teisingas atsakymas į klausimą įvertinamas 0,5 balo;

12.3.3. neatsakytas klausimas arba atsakytas neteisingai įvertinamas 0 balų;

12.4. kiekvienam pareiškėjui šiame punkte nustatyta tvarka pateikiami traukti atskiri bilietai atsižvelgiant į norimas eiti pareigas ir prašyme išduoti kvalifikacijos atestatą nurodytą darbo sritį (sritis):

12.4.1. Pareiškėjai, norintys įgyti teisę eiti ypatingojo ar neypatingojo statinio projekto dalies (sklypo sutvarkymo (sklypo plano)) vadovo, ypatingojo ar neypatingojo statinio projekto dalies (sklypo sutvarkymo (sklypo plano)) vykdymo priežiūros vadovo ir (ar) statinio projekto dalies (sklypo sutvarkymo (sklypo plano)) ekspertizės vadovo pareigas, traukia egzamino bilietą 4 iš (keturių) klausimų. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikia surinkti minimalią balų sumą – 3 balai;

12.4.2. Pareiškėjai, norintys įgyti teisę eiti statinio projekto dalies (sklypo sutvarkymo (sklypo plano)) ekspertizės vadovo pareigas, traukia papildomą egzamino bilietą 3 (trijų) klausimų, susijusių su statinio projekto dalies ekspertizės veikla. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikia surinkti minimalią balų sumą – 2 balai. Jei pareiškėjo profesinės žinios pagal 12.4.1 papunkčio nuostatas įvertinamos neigiamai, profesinės žinios pagal 12.4.2 papunkčio nuostatas nevertinamos.

13. Individualaus pokalbio su pareiškėju metu:

13.1. gali būti užduodami papildomi klausimai, susiję su egzamino raštu atsakymais ir (ar) pareiškėjo profesiniu pasirengimu ar patirtimi (parengtais projektais, vykdytomis ekspertizėmis, atliktais mokslo ir kitais darbais, susijusiais su prašoma atestuoti veikla, kitais profesiniais pasiekimais);

13.2. aptariami egzamino rezultatai (pristatomos pareiškėjui siūlomos suteikti pareigos statiniuose pagal jų naudojimo paskirtį ir (ar) darbo srityje (srityse), nurodomos neigiamo profesinių žinių įvertinimo priežastys, sprendžiami kiti su pareiškėjo profesinių žinių įvertinimu susiję klausimai).

14. Pareiškėjas, išlaikęs egzaminą raštu, tačiau neatvykęs arba atsisakęs atvykti į pokalbį, profesinių žinių vertinimą atliekančio personalo sprendimu, pripažįstami neišlaikiusiu profesinių žinių egzamino.

15. Profesinių žinių vertinimą atliekantis personalas:

15.1. kolegialiai priima sprendimus dėl pareiškėjų profesinių žinių įvertinimo;

15.2. turi teisę sustabdyti profesinių žinių vertinimo procedūrą, jei pareiškėjas  atsisako dalyvauti profesinių žinių vertinimo procedūroje.

16. Pareiškėjas, gavęs neigiamą profesinių žinių egzamino įvertinimą, gali pakartotinai laikyti egzaminą ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo egzamino rezultatų paskelbimo dienos. Egzamino perlaikymų skaičius neribojamas.

17. Teigiamai įvertinto profesinių žinių egzamino rezultatai galioja ne ilgiau kaip 2 metus nuo jų paskelbimo dienos.

18. Profesinių žinių vertinimas vykdomas valstybine kalba. Kitų valstybių (trečiųjų šalių) ir Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai profesinių žinių vertinimo metu gali naudotis vertėjo paslaugomis. Šiuo atveju vertimo paslaugų teikėjas negali jokiu būdu ir forma pareiškėjo konsultuoti, jam padėti, patarti ar kitaip profesine prasme įtakoti atsakant į egzamino klausimus. Nustačius šio reikalavimus pažeidimus, profesinių žinių vertinimą atliekantis personalas sustabdo profesinių žinių vertinimo procedūrą ir suteikia teisę pareiškėjui pakartotinai laikyti profesinių žinių vertinimo egzaminą tik naudojantis kito vertėjo paslaugomis.

 

VII SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO PERSONALAS

 

19. Pareiškėjų profesines žinias kiekvienoje LSIS įgaliotoje organizacijoje vertina specialistai, atitinkantys statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-880 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo (toliau ˗˗ STR 1.02.01:2017) 31 punkte nustatytus reikalavimus.

20. Kiekvieno LSIS tikrojo nario (klubo, bendrijos), siekiančio įgyti teisę vertinti pareiškėjų profesines žinias pagal programą, vadovas parenka kvalifikacinius ir kitus nustatytus reikalavimus  atitinkančius specialistus profesinėms žinioms vertinti. Kandidatų vertinti profesines žinias sąrašas, nurodant vardus, pavardes, pareigas, profesinės veiklos patirtį, išsilavinimą, specialybę, kartu su dokumentuotais įrodymais, patvirtinančiais kandidato atitiktį STR 1.02.01:2017 31.4 papunktyje nustatytiems reikalavimams, teikiamas LSIS prezidentui. Pastarasis, įvertinęs kandidatų kvalifikaciją, įsakymu ar kitu dokumentu skiria (tvirtina) specialistus vertinančius pareiškėjų profesines žinias LSIS įgaliotose organizacijose.

21. Visus su šios programos įgyvendinimu ir įgyvendinimo priežiūra susijusius klausimus sprendžia Lietuvos statybos inžinierių sąjungos sudaryta Centrinė statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo komisija.

 

VIII SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMĄ PATVIRTINANTIS DOKUMENTAS

 

22. Profesinių žinių įvertinimo sprendimai įforminami protokolu, kuriame nurodoma:

22.1. profesinių žinių vertinimo data ir vieta;

22.2. profesinių žinių įvertinimo protokolo numeris ir parengimo data;

22.3. Programos, pagal kurią vertintos protokole nurodytų pareiškėjų profesinės žinios, pavadinimas ir (arba) žymuo;

22.4. Pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė ir profesinių žinių įvertinimo rezultatas (sprendimas). Jei profesinės žinios įvertinamos neigiamai, nurodomos priežastys;

22.5. Pareiškėjui siūlomos suteikti pareigos (pagal programos 3 punktą) statiniuose pagal jų naudojimo paskirtį iš nurodytų [7.12] (papildomai gali būti įrašomi ypatingųjų statinių parametrai pagal [7.12]) ir darbo srityje (srityse);

22.6. profesines žinias įvertinusių specialistų vardai, pavardės ir jų atstovų (profesinių žinių vertinimo komisijos pirmininko ir sekretoriaus) parašai;

22.7. kita su konkrečiu pareiškėju susijusi informacija (išsilavinimas, kontaktiniai duomenys,) nurodoma profesinių žinių vertinimo komisijos sekretoriaus sprendimu ar VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro (toliau – SPSC) pageidavimu.

23. Parengiami du vienodą juridinę galią turintys profesinių žinių įvertinimo protokolo egzemplioriai, kurių vienas teikiamas SPSC, antras lieka ir 5 metus saugomas profesinių žinių vertinimą atlikusioje LSIS įgaliotoje organizacijoje.

24. Pareiškėjui išduodamas vieno iš profesines žinias įvertinusių specialistų arba profesinių žinių vertinimo komisijos sekretoriaus pasirašytas profesinių žinių įvertinimo protokolo išrašas, kuriame nurodoma: pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, siūlomos suteikti pareigos statiniuose pagal jų naudojimo paskirtį ir darbo srityje (srityse), programos, pagal kurią patikrintos profesinės žinios, žymuo, dokumento išdavimo data. Protokolo išrašas išduodamas vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Informacija apie profesinių žinių vertinimo egzaminų laiką ir vietą  skelbiama Lietuvos statybos inžinierių sąjungos interneto svetainėje (www.lsis.lt) ir jos įgaliotų organizacijų, nurodytų programos priede, interneto svetainėse.

26. Programa ar jos dalis gali būti naudojama tik Lietuvos statybos inžinierių sąjungos vykdomos veiklos tikslams įgyvendinti.

27. Ginčai dėl programos taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

_______________

 

 

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių

žinių vertinimo egzaminų programos E-015-18-LSIS

priedas

 

LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS ĮGALIOTŲ ORGANIZACIJŲ, KURIOMS SUTEIKTA TEISĖ VERTINTI STATYBOS INŽINIERIŲ, SIEKIANČIŲ ĮGYTI TEISĘ EITI YPATINGOJO IR  NEYPATINGOJO STATINIO PROJEKTO DALIES (SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO)) VADOVO, YPATINGOJO IR NEYPATINGOJO STATINIO PROJEKTO DALIES (SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO)) VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVO IR STATINIO PROJEKTO DALIES (SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO)) EKSPERTIZĖS VADOVO PAREIGAS, PROFESINES ŽINIAS SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Įgaliotos organizacijos pavadinimas

Adresas

Žinių vertinimo patalpų adresas ir vietų skaičius

Atsakingo vadovo vardas, pavardė, tel.

Interneto

svetainės adresas, el. paštas

1.

VšĮ VGTU Kokybės vadybos centras

Trakų g. 1/26, Vilnius

Trakų g. 1/26, Vilnius,

3 auditorijos, 180 vietų

Ramūnas Setkauskas,

(8 5) 262 1690

www.kvc.vgtu.lt

 

________________