LIETUVOS RESPUBLIKOS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO NR. IX-904 7, 13, 14 IR 15 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. birželio 25 d. Nr. XIII-3130

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

7 straipsnis. Korupcijos prevencijos planavimo dokumentai

1. Korupcijos prevencijos planavimo dokumentai yra:

1) Nacionalinė korupcijos prevencijos darbotvarkė;

2) Nacionalinės korupcijos prevencijos darbotvarkės planas;

3) šakinės korupcijos prevencijos programos;

4) institucinės korupcijos prevencijos programos;

5) kitos korupcijos prevencijos programos.

2. Nacionalinė korupcijos prevencijos darbotvarkė ir Nacionalinės korupcijos prevencijos darbotvarkės planas rengiami Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo nustatyta tvarka, jų įgyvendinimą organizuoja ir kontroliuoja Vyriausybė dalyvaujant Specialiųjų tyrimų tarnybai.

3. Šakines (apimančias kelių valstybės ar savivaldybių įstaigų veiklos sritis), institucines ir kitas korupcijos prevencijos programas rengia valstybės ir savivaldybių bei nevalstybinės įstaigos, kurios Nacionalinės korupcijos prevencijos darbotvarkės ir kitų norminių teisės aktų yra įpareigotos tokias programas parengti. Institucines korupcijos prevencijos programas taip pat rengia valstybės ar savivaldybių įstaigos, kuriose buvo atlikta korupcijos rizikos analizė ir pasiūlyta parengti institucinę korupcijos prevencijos programą.

4. Šio straipsnio 1 dalies 3, 4 ir 5 punktuose nurodytos korupcijos prevencijos programos rengiamos vadovaujantis šiuo Įstatymu, Nacionaline korupcijos prevencijos darbotvarke, Nacionalinės korupcijos prevencijos darbotvarkės planu ir kitais teisės aktais, atsižvelgiant į Specialiųjų tyrimų tarnybos pasiūlymus ir kitą informaciją.

5. Šio straipsnio 1 dalies 3, 4 ir 5 punktuose nurodytas korupcijos prevencijos programas  tvirtina jas parengusios valstybės ar savivaldybės įstaigos ar nevalstybinės įstaigos vadovas. Jis asmeniškai atsako už patvirtintos programos įgyvendinimą.

6. Šio straipsnio 1 dalies 3, 4 ir 5 punktuose nurodytų korupcijos prevencijos programų įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų vadovai ar šių įstaigų struktūriniai padaliniai arba asmenys, įstaigos vadovo įgalioti vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę įstaigoje. Specialiųjų tyrimų tarnyba stebi, kaip įgyvendinami jos pateikti pasiūlymai.“

 

2 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnio 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) dalyvaujant Specialiųjų tyrimų tarnybai, rengia Nacionalinę korupcijos prevencijos darbotvarkę ir teikia ją Seimui tvirtinti, taip pat rengia ir tvirtina Nacionalinės korupcijos prevencijos darbotvarkės planą;“.

 

3 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 14 straipsnio 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) analizuoja valstybės tarnautojų etikos problemas ir, siekdama panaikinti viešųjų ir privačių interesų konflikto prielaidas, teikia pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos planavimo dokumentų, teisės aktų priėmimo bei tobulinimo;“.

 

4 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 15 straipsnio 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) dalyvauja Vyriausybei rengiant Nacionalinę korupcijos prevencijos darbotvarkę ir Nacionalinės korupcijos prevencijos darbotvarkės planą;“.

2. Pakeisti 15 straipsnio 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) kartu su kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis įgyvendina Nacionalinę korupcijos prevencijos darbotvarkę ir Nacionalinės korupcijos prevencijos darbotvarkės planą.“

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda