LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2017 m. rugsėjo 21 D. ĮSAKYMO nR. 3d-599 „dĖL VAISIŲ IR DARŽOVIŲ BEI PIENO IR PIENO PRODUKTŲ VARTOJIMO SKATINIMO VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGOSE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugpjūčio 20 d. Nr. 3D-612

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-599 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 3.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.4. produktai – Strategijos 20 punkte nurodyti produktai, kurie gali būti dalijami vaikams ir kurių kaina kompensuojama Agentūros patvirtintam pareiškėjui.“

2. Pakeičiu 6.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.4. Programos vertinimas ir ataskaitos rengimas. Šią priemonę vykdo viešųjų pirkimų procedūrų metu atrinkti ūkio subjektai. Viešuosius pirkimus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, atlieka Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – Žemės ūkio ministerija).“

3. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Ūkio subjektai, nurodyti Strategijos 33 punkte (ugdymo įstaigos ar produktų tiekėjai (pieno gaminių tiekėjai turi būti registruoti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) Veterinarinį patvirtinimą turinčių gyvūninio maisto tvarkymo subjektų registre ar Maisto tvarkymo subjektų registre (veiklos kodas: 46.0 – Didmeninė prekyba) ir pretenduojantys vaikams tiekti produktus, įgyvendindami Taisyklių 6.1 papunktyje nurodytą priemonę, Agentūrai paštu arba elektroniniu būdu, arba tiesiogiai pateikia Agentūros nustatytos formos paraišką dėl tiekėjo patvirtinimo, kurioje įsipareigoja ugdymo įstaigoms tiekti produktus, laikydamiesi Strategijoje ir Taisyklėse nustatytų reikalavimų, ir kitus Agentūros nustatytus dokumentus. Elektroniniu būdu pateikiami tik skenuoti dokumentai.“

4. Pripažįstu netekusiu galios 18 punktą.

5. Pakeičiu 19 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

19. Taisyklių 6.2–6.3 papunkčiuose nurodytų priemonių tinkamos finansuoti išlaidos:“.

6. Papildau 19.2.6 papunkčiu:

19.2.6. sodų (daržų) įrengimo vaikų ugdymo įstaigose išlaidos.“

7. Pripažįstu netekusiu galios 19.3 papunktį.

8. Pakeičiu 38.1 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

38.1. atlikdama Strategijos ir Taisyklių reikalavimų laikymosi priežiūrą, vadovaudamasi Reglamento (ES) 2017/39 9–10 straipsnių nuostatomis ir savo patvirtintu tvarkos aprašu, raštu ar elektroniniu būdu suderintu su Nacionaline mokėjimo agentūra, atlieka šiuos kontrolės veiksmus:“.

9. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

10. Pakeičiu 4 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                          Andrius Palionis

 

Vaisių ir daržovių bei pieno ir

pieno produktų vartojimo

skatinimo vaikų ugdymo įstaigose

programos įgyvendinimo taisyklių

1 priedas

 

 

VAISIŲ IR DARŽOVIŲ BEI PIENO IR PIENO PRODUKTŲ VARTOJIMO SKATINIMO VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGOSE PROGRAMOS FINANSAVIMO PLANAS PAGAL PRIEMONES

 

Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programai (toliau – Programa) įgyvendinti lėšos skiriamos taip:

1) produktų tiekimo ugdymo įstaigoms išlaidos, įskaitant transportavimo ir dalijimo išlaidas, be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) dengiamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo tol, kol išnaudojamos visos EK skirtos ES lėšos Lietuvai, o toliau –  iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, neviršijant lentelėje nurodytos sumos. VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra kontroliuoja EK skirtų ES lėšų panaudojimo likutį ir užtikrina, kad nebūtų viršyta skirta Lietuvai suma;

2) švietimo priemonių ir visuomenės informavimo priemonių įgyvendinimo išlaidos be PVM dengiamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo;

3) švietimo priemonių ir visuomenės informavimo priemonių įgyvendinimo išlaidos dengiamos po lygiai (po 50 proc.) iš vaisių ir daržovių dalies bei pieno ir pieno gaminių dalies.

 

PROGRAMOS FINANSAVIMO PLANAS PAGAL PRIEMONES 2019–2020 MOKSLO METAMS

 

Priemonė

Paramos lėšos 2019–2020 mokslo metams Eur

Vaisių ir daržovių dalis

Pieno ir pieno gaminių dalis

iš viso

1.        

Produktų tiekimas ugdymo įstaigoms, įskaitant transportavimo ir dalijimo išlaidas, iš jų:

2 141 077

3 165 739

5 306 816

ES lėšos

1 062 373

1 068 036

2 130 409

valstybės biudžeto lėšos

715 000

1 559 000

2 274 000

valstybės biudžeto lėšos, skirtos PVM apmokėti

363 704

538 703

902 407

2.        

Švietimo priemonių įgyvendinimui, iš jų:

78 928

ES lėšos

65 230

valstybės biudžeto lėšos

0

valstybės biudžeto lėšos, skirtos PVM apmokėti

13 698

3.        

Visuomenės informavimo priemonių įgyvendinimui, iš jų:

109 505

ES lėšos

90 500

valstybės biudžeto lėšos

0

valstybės biudžeto lėšos, skirtos PVM apmokėti

19 005

4.        

Programos vertinimui ir ataskaitos rengimui

10 890

ES lėšos

9 000

valstybės biudžeto lėšos

0

valstybės biudžeto lėšos, skirtos PVM apmokėti

1 890

IŠ VISO

5 506 139

ES lėšos

2 295 139

valstybės biudžeto lėšos

2 274 000

valstybės biudžeto lėšos, skirtos PVM apmokėti

937 000

 

PROGRAMOS FINANSAVIMO PLANAS PAGAL PRIEMONES 2020–2021 MOKSLO METAMS

 

Priemonė

Paramos lėšos 2020–2021 mokslo metams

Vaisių ir daržovių dalis

Pieno ir pieno gaminių dalis

iš viso

1.        

Produktų tiekimas ugdymo įstaigoms, įskaitant transportavimo ir dalijimo išlaidas, iš jų:

2 045 188

3 058 416

5 103 604

ES lėšos, tūkst. Eur

975 238

968 616

1 943 854

valstybės biudžeto lėšos, tūkst. Eur

715 000

1 559 000

2 274 000

valstybės biudžeto lėšos, skirtos PVM apmokėti, tūkst. Eur

354 950

530 800

885 750

2.        

Švietimo priemonių įgyvendinimui, iš jų:

144 874

ES lėšos, tūkst. Eur

119 731

valstybės biudžeto lėšos, tūkst. Eur

0

valstybės biudžeto lėšos, skirtos PVM apmokėti, tūkst. Eur

25 144

3.        

Visuomenės informavimo priemonių įgyvendinimui, iš jų:

131 890

ES lėšos, tūkst. Eur

109 000

valstybės biudžeto lėšos, tūkst. Eur

0

valstybės biudžeto lėšos, skirtos PVM apmokėti, tūkst. Eur

22 890

4.        

Programos vertinimui ir ataskaitos rengimui

0

IŠ VISO

5 380 369

ES lėšos, tūkst. Eur

2 172 586

valstybės biudžeto lėšos, tūkst. Eur

2 274 000

valstybės biudžeto lėšos, skirtos PVM apmokėti, tūkst. Eur

933 783

_____________________

 

 

Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno

produktų vartojimo skatinimo vaikų

ugdymo įstaigose programos

įgyvendinimo taisyklių

4 priedas

 

PARAMOS UŽ TIEKIAMUS PIENO GAMINIUS* 2020–2021 MOKSLO METAIS DYDŽIAI

 

 

Gaminių kategorijos

Gaminių skiriamosios ypatybės, sudėtis

Paramos dydis, be PVM

Eur už 1 kg / l

Termiškai apdorotas pienas

0,78

Kefyras, jogurtas (be priedų), išfasuotas po 0,9–1,0 kg

0,79

 

Jogurtas (be priedų), išfasuotas po 125 g

2,07

I kategorija pagal Reglamento (ES) 2016/791

V priedą

Jogurtas su priedais, išfasuotas po 125 g:

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Europos Sąjungos parama

 

1,83

0,24

Švieži sūriai

5,05

 

Varškė (be pridėtinio cukraus)

3,46

 

Brandinti puskiečiai sūriai

3,82

 

Ilgai brandinti kietieji sūriai

8,49

 

*Tiekiami produktai turi atitikti Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos 2017–2023 mokslo metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 3D-489 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos 2017–2023 mokslo metų strategijos patvirtinimo“, 22–23 punktuose nustatytus reikalavimus.