LIETUVOS RESPUBLIKOS

ASMENS DUOMENŲ TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMO NR. I-1374 11 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. lapkričio 7 d. Nr. XIII-2500

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

1. Pripažinti netekusiu galios 11 straipsnio 2 dalies 2 punktą.

2. Pakeisti 11 straipsnio 2 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) įgyvendina 1981 m. sausio 28 d. Strasbūre sudarytos Konvencijos dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu (ETS Nr. 108) ir jos protokolų nuostatas;“.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda